شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101924696


شماره ثبت:
149634
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1378/1/30
آدرس:
تهران م آرژانتين خ احمد قصير خ 15 ( احمديان ) پ 16 1513814311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حبیب اله جزءخراسانی 1359165
آقای مجید ابوالفتحی 1359165
علیرضا عسکری مارانی 1473206
سید محمدرضا آیت اللهی 1473206
آقای غلامرضا گرزین 1473206
غلامحسین حسینی 10740705
آقای مصطفی قوام 10740705
احمد رمانی گندمانی 10740705
حسین ناجی 10740705
امیرحسین کریمی کاشانی 13071484
آقای محمد مهدی سالاری راد 13071484
وحید باقری خیرآبادی 13071484
آقای سعید عبودی 13071484

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 753844
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامینسهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۶۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۱۵۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970570
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۱ علیرضا صابر به ش م۲۱۶۱۳۹۶۶۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بجای محمد کاظمی خالدی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره محمدنبی نوری به ش م۴۵۰۰۱۰۲۱۶۷ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بجای حسین ناجی به سمت عضو هیئت مدیره حبیب اله بوربورحسین بیگی به ش م ۶۵۸۹۸۸۲۰۵ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره احمد زمانی گندمانی به ک م۶۲۹۹۳۹۷۳۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره به ش م ۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۹۰۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342905
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ پ۱۷۷۲۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید ابوالفتحی به شماره کدملی ۰۴۵۱۳۸۵۸۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید و حبیب اله جزءخراسانی به شماره کدملی ۰۰۵۵۶۶۷۹۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند بنابراین: حبیب اله جزءخراسانی به عنوان رئیس هیات مدیره و حبیب اله بوربورحسین بیگی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مجید ابوالفتحی به عنوان عضو هیات مدیره و محمدنبی نوری به عنوان عضو هیات مدیره و احمد زمانی گندمانی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه قراردادها , اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۷۸۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۶۵۷۹۵/۱۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عسگری مارانی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد زمانی گندمانی ۶۲۹۹۳۹۷۳۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا گرزین ۲۲۵۹۶۱۳۸۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا آیت الهی ۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حبیب الله بور بور حسین بیگی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره برخی اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۳۵۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710075
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳تصویب شد و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدو سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۴۸۲۱۸۵۸۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۶۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265444
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه‎گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740705
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ محمد کاظمی خالدی به کدمی ۱۲۳۹۷۳۸۷۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و احمد زمانی گندمانی به کدملی ۶۲۹۹۳۹۷۳۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و غلامحسین حسینی بابوکانی به کدملی ۱۲۸۷۹۴۹۷۶۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و حسین ناجی به کدملی ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذایر سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی قوام به کدملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۱۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۰ ۱۱ ۱۴ ۱۵ و ۱ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071484
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز ۱۲۰۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین کریمی کاشانی شماره کدملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان رئیس و عضو هیأت مدیره آقای وحید باقری خیر آبادی به شماره کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد مهدی سالاری راد به شماره کدملی ۰۸۸۹۲۰۵۴۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید عبودی به شماره کدملی ۵۴۶۹۶۷۸۳۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای احمد زمانی گندمانی به شماره کدملی ۶۲۹۹۳۹۷۳۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره شناشنامه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه شرکت به شرح زیر تعیین گردید: بند‌های ۱۰ ۵۱ و۱۱ ۵۱و۱۴ ۵۱و۱۶ ۵۱ در قالب آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره و ۱۵ ۵۱ در قالب آیین نامه مصوب هیأت مدیره و ۱ ۵۱ و ۵ ۵۱ و ۸ ۵۱ و ۹ ۵۱و ۱۷ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهد آور شرکت با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضائ هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۴۶۰۱۲۱۷۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198690
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۴۶۱۳، ۱۲۲ مورخ ۰۷/۰۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. پ۹۵۰۹۲۹۱۹۳۲۷۳۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673257
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۶۶۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶، سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۸۰۱۷۵۷۲۳۶۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۲۹۶ , ۱۲۲ مورخه ۷/۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۲۱۲۶۲۶۵۲۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۹۶۴۱ , ۱۲۲ مورخه ۷/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۱۸۶۵۸۶۱۳۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه