شرکت حفاری شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101920830


شماره ثبت:
149235
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1377/12/24
آدرس:
تهران ميدان پونك، بلوار فلاح‌زاده (هميلا)، پلاك 40 1469643841

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدعزت اله حجازی 747997
آقای هدایت اله خادمی 1236370
حیدر بهمنی 1428064
زیری هامانه 1428064
آقای عبدالمجید قندریز 9867812
علیرضا لایجی 9867812
آقای عبداله محمدبیگی 12733769
آقای محمدرضا گرگانی 12733769
آقای عادل باهمت 12733769
آقای اکبر آبکار اصفهانی 13214392
آقای حمید عسکری بشکانی 13214392
اساسنامه محمدحسن تولایی 13214392
محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی 13214459
آقای عباس ملکی 13214459
آقای مرتضی محمدی 13241684
اسفندیار جهانگیری آردکپان 13241684
آقای مهدی دهنوخلجی 13241684
آقای محمود شریفیان 13775003
آقای علی اصغر کنسوی یزدی 13775025
آقای شهریار سلیمانی 13775025
آقای یوسف خلیلی 13775025
آقای احمد فرمهینی فراهانی 13775025
کریم بروفرد 14327325
آقای حمید رضا گلپایگانی 14327386
آقای فرهاد صحبت زاده 14327386

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655964
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمالسهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۲۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۲۱۳۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699819
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمالسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ و شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۲۳۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747997
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ سیدعزت اله حجازی به کدملی ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و هدایت اله خادمی به کدملی ۱۸۴۰۴۱۰۴۳۴ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسفندیار جهانگیری آردکپان به کدملی ۲۲۹۳۹۰۵۵۰۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و علیرضا لایجی به کدملی ۱۷۵۳۴۴۶۳۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و عبدالمجید قندریز به کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۵۷۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917894
آگهی تغییرات در شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۶۳۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940506
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: سید کاظم وزیری هامانه به کد ملی ۴۴۳۳۲۰۱۴۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای عبدالمجید قندریز بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۲۵۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179114
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. پ۱۷۰۵۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179137
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه شرکت حفاری شمال سهامی عام در منطقه آزاد کیش به نشانی کیش فاز سه شهرک صنعتی خ فناوری قطعه ۶۵ با مدیریت محمدرضا گرگانی کدپستی ۱۵۱۹۶۸۴۹۱۴ تاسیس گردید. پ۱۷۰۵۳۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236370
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهمی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور (به غیر از چک‌ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی با دو امضاء (یک امضاء از گروه الف به اتفاق یک امضاء از گروه ب به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: گروه الف) آقای هدایت اله خادمی با کدملی ۱۸۴۰۴۱۰۴۳۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی ۲۲۹۳۹۰۵۵۰۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مازیار ایزدپناه بعنوان مدیر خدمات و پشتیبانی. گروه ب) آقای عبداله محمدبیگی بعنوان مدیر امور مالی , آقای عادل باهمت بعنوان معاونت امورمالی و آقای فرشید یزدان فر بعنوان رئیس حسابداری پیمانها. حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ارزی مفتوح شده در کشور ترکمنستان با دو امضاء (یک امضاء گروه ج به اتفاق یک امضاء از گروه د به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: گروه ج) آقای هدایت اله خادمی با کدملی ۱۸۴۰۴۱۰۴۳۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی ۲۲۹۳۹۰۵۵۰۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. گروه د) آقای عبداله محمدبیگی بعنوان مدیر امورمالی و آقای عادل باهمت بعنوان معاونت امورمالی حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ارزی مفتوح شده شرکت در بانک‌های ایرانی و خارجی خارج از کشور به جز کشور ترکمنستان با سه امضاء به شرح زیر و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: آقای هدایت اله خادمی با کدملی ۱۸۴۰۴۱۰۴۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی ۲۲۹۳۹۰۵۵۰۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عبداله محمدبیگی به سمت مدیر امور مالی و یا آقای عادل باهمت به سمت معاونت امور مالی. پ۱۷۳۴۰۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398834
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ش ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ شرکت انرژی گستر سینا ش ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ش ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ش ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ پ۱۷۹۶۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428064
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی شماره ۸۹۳/۴۱ مورخ ۲۵/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید عسکری بشکانی ش م ۰۰۵۱۶۵۷۷۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ش م ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ آقای هدایت اله خادمی ش م ۱۸۴۰۴۱۰۴۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا ش م ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ آقای سیدکاظم وزیری هامانه ش م ۴۴۳۳۲۰۱۴۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ آقای حیدر بهمنی ش م ۱۹۱۰۹۰۵۱۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا ش م ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ آقای علیرضا لایجی ش م ۱۷۵۳۴۴۶۳۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند و در خصوص امضاء چک‌ها نیز بشرح ذیل تصمیم گیری نمود. امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل کشور و کشور ترکمنستان حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی با دو امضاء (یک امضاء از آقای هدایت اله خادمی ش م ۱۸۴۰۴۱۰۴۳۴ یا آقای اسفندیار جهانگیری آرد کپان ش م ۲۲۸۳۹۰۵۵۰۰) به اتفاق (یک امضاء از آقای عبداله محمدبیگی ش م ۰۳۸۳۲۸۶۲۶۳ یا آقای عادل با همت ش م ۰۰۵۰۳۰۹۷۵۷) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد. پ۱۸۱۴۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454760
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

پیرو آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۹۳۷۲ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ آقای هدایت اله خادمی بشماره ملی ۱۸۴۰۴۱۰۴۳۴ بسمت مدیرعامل می‌باشد و اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. همچنین دستور پرداخت‌های حسابهای ارزی خارج از کشور به استثنای حساب ارزی در کشور ترکمنستان حق برداشت و انتقال وجه از حسابهای ارزی مفتوح شده شرکت در بانکهای ایرانی و خارجی خارج از کشور به جز کشور ترکمنستان با سه امضای به شرح زیر و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: ۱ آقای هدایت اله خادمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۲ آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان معاون مدیرعامل در امور عملیات ۳ آقای عبداله محمد بیگی مدیر امور مالی و یا آقای عادل با همت معاونت امور مالی پ۱۸۲۵۶۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545162
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۳۰۵۰۶۱۲۳۹۵۸۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716361
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۹۱۲۰۰ به جای آقای حیدر بهمنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۰۹۸۲۹۲۸۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645493
آگهی تغییرات در شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867812
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ سیدعزت اله حجازی به کدملی ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و هدایت اله خادمی به کدملی ۱۸۴۰۴۱۰۴۳۴ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسفندیار جهانگیری آردکپان به کدملی ۲۲۹۳۹۰۵۵۰۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و علیرضا لایجی به کدملی ۱۷۵۳۴۴۶۳۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و عبدالمجید قندریز به کدملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190492
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ و شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795713
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160775
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665790
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ و شرکت انرژی گستر سینابه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۲۸۸۰۷۴۵۶۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733769
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید عسکری بشکانی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۵۷۷۴۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سیدعزت اله حجازی به شماره ملی ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره , و مدیرعامل آقای علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۹۱۲۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر آبکار اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۶۸۲۱۸۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ سمت عضو هیئت مدیره آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان به شماره ملی۲۲۹۳۹۰۵۵۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین و آقای محمدرضا گرگانی ک. م ۲۱۲۰۳۸۵۶۵۳ به عنوان دبیر هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. واختیارات مدیرعامل به شرح ذیل وفق مواد۳۷ و۴۲ اساسنامه به ایشان تفویض گردید: مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد؛ استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری و استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و ایین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه ایین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی مصوبات هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیئت مدیره. اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیئت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیئت مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری پس از طرح در هیئت مدیره و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور (با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند. همچنین هیئت مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی (پیشنهاد نرخ) شرکت در مناقصات (اعم از داخلی، خارجی) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. و امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور، حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: گروه الف) آقای سیدعزت اله حجازی با شماره ملی ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)، یا آقای حمید عسکری بشکانی با شماره ملی ۰۰۵۲۶۵۷۷۴۰ (عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره). گروه ب) آقای عبداله محمدبیگی با شماره ملی ۰۳۸۳۲۸۶۲۶۳ (مدیر امور مالی)، آقای عادل باهمت با شماره ملی ۰۰۵۰۳۰۹۷۵۷ (معاونت امور مالی). پ۹۵۰۱۱۸۷۰۲۶۹۹۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214392
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۲۴۰/۴۱مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعزت ا... حجازی به شماره ملی ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ (عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره)، علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۹۱۲۰۰ اسفندیار جهانگیری آردکپان به شماره ملی۲۲۹۳۹۰۵۵۰۰ و اکبرآبکار اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۶۸۲۱۸۰۰ (اعضاء اصلی هیئت مدیره)، شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران در خصوص انتصاب آقای محمدحسن تولایی به شماره ملی ۱۰۶۲۵۷۹۴۸۸بعنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال بجای آقای حمید عسکری بشکانی به شماره ملی۰۰۵۱۶۵۷۷۴۰ برای باقیمانده مدت ماموریت انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۰۵۴۶۱۶۱۱۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214419
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۲۴۰/۴۱مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۰۰۵۱۲۲۶۱۵۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214459
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۲۴۰/۴۱ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اجرای مفاد مواد ۳۳، ۳۴، ۴۲ و تبصره ذیل آن و همچنین ماده ۴۴ مندرج در اساسنامه ماده ۳۳ اساسنامه: با عنایت به تغییر دو نفر از اعضای حقیقی هیئت مدیره به استناد نامه شماره ۱۰۵۵ ۹۵ مورخ ۲۰/۴/۹۵ شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران در خصوص انتخاب آقای عباس ملکی به عنوان عضو اصلی غیرموظف و رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال به جای آقای محمدحسن تولایی و نامه شماره ۱۰/۲/۲۴۰۷۴ مورخ ۲۳/۴/۹۵ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در خصوص انتخاب آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی به عنوان عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال به جای آقای سیدعزت اله حجازی برای الباقی مدت تصدی ملاحظه و پس از بحث و بررسی پیرامون ماده فوق به اتفاق آراء مورد موافقت هیئت مدیره قرار گرفت. نامبردگان منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه اعلام قبولی سمت را می‌نمایند. ماده ۳۴ اساسنامه: هیئت مدیره مقرر نمود جلسه هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در روزهای یکشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار گردد. ماده ۴۲ اساسنامه: هیئت مدیره به اتفاق آراء از بین اعضای خود، آقای «محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی» را به عنوان مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب نمود. ضمنا در خصوص «تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل» هیئت مدیره پس از بررسی‌های لازم با توجه به اینکه مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد؛ برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی و وفق مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، اختیارات و حقوقی را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت (آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی) تفویض می‌نماید: استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه آیین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی مصوبات هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیئت مدیره. اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیئت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیئت مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ماده ۴۴ اساسنامه: هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور (با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند. همچنین هیئت مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی (پیشنهاد نرخ) شرکت در مناقصات (اعم از داخلی/خارجی) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. و در خصوص امضاء چک‌ها نیز به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: گروه الف) آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی با شماره ملی ۰۰۷۱۷۸۸۱۹۰ (مدیرعامل، عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیئت مدیره)، یا آقای عباس ملکی با شماره ملی ۰۴۵۰۹۷۶۵۸۰ (عضو اصلی غیرموظف و رئیس هیئت مدیره). گروه ب) آقای عبداله محمدبیگی با شماره ملی ۰۳۸۳۲۸۶۲۶۳ (مدیر امور مالی)، آقای عادل باهمت با شماره ملی ۰۰۵۰۳۰۹۷۵۷ (معاونت امور مالی). پ۹۵۱۰۰۵۳۳۵۳۸۶۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241684
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۴۱۶/۴۱مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اجرای مفاد مواد ۳۳، ۳۴، ۴۲ و تبصره ذیل آن و همچنین ماده ۴۴ مندرج در اساسنامه: ماده ۳۳ اساسنامه: با عنایت به تغییر یک نفر از اعضای حقیقی هیأت مدیره به استناد نامه شماره ۱۰۷۴ - ۹۵ مورخ ۹۵/۰۸/۰۸ شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران (سهامی خاص) در خصوص انتخاب آقای «حمید رضا گلپایگانی» به عنوان عضو اصلی موظف هیأت مدیره شرکت حفاری شمال به جای آقای عباس ملکی برای الباقی مدت تصدی ملاحظه و پس از بحث و بررسی پیرامون ماده فوق به اتفاق آراء مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت. نامبرده منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه، اعلام قبولی سمت را می‌نمایند. ضمنا، هیات مدیره آقای محمد رضا گرگانی را به عنوان دبیر هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب نمود. ماده ۳۴ اساسنامه: هیأت مدیره مقرر نمود جلسه هیأت مدیره هر دو هفته یکبار در روزهای یکشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار گردد. ماده۴۲ اساسنامه: هیأت مدیره به اتفاق آراء از بین اعضای خود، آقای «حمید رضا گلپایگانی» را به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره برای مدت باقی مانده جایگزین آقای «محمد رضا محمدزاده قلعه جوقی» انتخاب نمود. ضمنا در خصوص «تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل» هیأت مدیره پس از بررسی‌های لازم و با توجه به اینکه مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد، برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی و وفق مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، اختیارات و حقوقی را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت (آقای حمید رضا گلپایگانی) تفویض می‌نماید: استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه آیین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی و مصوبات هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیأت مدیره. اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیأت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیأت مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ماده ۴۴ اساسنامه: هیأت مدیره مقرر نمود کلیه آوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور (با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها) توسط مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند. همچنین هیأت مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی (پیشنهاد نرخ) شرکت در مناقصات (اعم از داخلی/خارجی) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. و در خصوص امضاء چک‌ها نیز به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: گروه الف) آقای حمید رضا گلپایگانی با شماره ملی ۲۱۸۱۰۹۸۱۷۴ (مدیر عامل، عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیأت مدیره)، یا آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با شماره ملی ۲۲۹۳۹۰۵۵۰۰ (عضو اصلی موظف). گروه ب) آقای مرتضی محمدی با شماره ملی ۶۱۰۹۸۹۷۱۳۲ (معاون مدیر امور مالی در حسابداری و بودجه)، آقای مهدی دهنوخلجی با شماره ملی ۶۴۴۹۰۹۲۳۵۱ (معاون حقوقی). پ۹۵۱۰۱۵۱۰۱۱۲۳۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774992
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۷۶۴/۴۱ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف خلیلی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۹۲۰۵۶ بعنوان نماینده شرکت انرژی گستر سینا در هیأت مدیره شرکت حفاری شمال» برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ۹۶۱۰۰۲۷۳۵۹۴۳۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775003
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۷۶۳/۴۱ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود شریفیان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۲۵۱۲۳ بعنوان نماینده بنیاد در هیئت مدیره شرکت حفاری شمال برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ۹۶۱۰۰۲۱۴۰۵۷۱۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775018
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۶۸۳۶/۴۱مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ شرکت انرژی گستر سینا به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شماره شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ پ۹۶۱۰۰۲۴۹۷۵۶۴۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775025
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۸۱۲/۴۱مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود شریفیان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۲۵۱۲۳ عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ آقای حمیدرضا گلپایگانی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۹۸۱۷۴عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ آقای یوسف خلیلی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۹۲۰۵۶عضو اصلی هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ آقای علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۹۱۲۰۰ عضو اصلی هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ آقای احمد فرمهینی فراهانی به شماره ملی ۵۴۴۹۷۷۲۸۳۱ عضو اصلی هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ ضمنا هیأت مدیره آقای شهریار سلیمانی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۴۰۵۵۱ را به عنوان دبیر هیأت مدیره برای مدت یک سال انتخاب نمود. ماده ۳۴ اساسنامه: هیأت مدیره مقرر نمود جلسه هیأت مدیره هر هفته در صورت نیاز روزهای دوشنبه هر دو هفته یکباردر ساعت ۰۸:۳۰ صبح برگزار گردد. ماده ۴۲ اساسنامه: هیأت مدیره به اتفاق آراء از بین اعضای خود، آقای «حمیدرضا گلپایگانی» را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمود. ضمنا در خصوص «تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل» هیأت مدیره پس از بررسی‌های لازم با توجه به اینکه مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد؛ برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی و وفق مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، اختیارات و حقوقی را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت (آقای حمیدرضا گلپایگانی) تفویض می‌نماید: استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه آیین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی مصوبات هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیأت مدیره. اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیأت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیأت مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ماده ۴۴ اساسنامه: هیأت مدیره مقرر نمود کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور (با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند. همچنین هیأت مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی (پیشنهاد نرخ) شرکت در مناقصات (اعم از داخلی/خارجی) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. و در خصوص امضاء چک‌ها نیز به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: گروه الف) آقای حمیدرضا گلپایگانی با شماره ملی ۲۱۸۱۰۹۸۱۷۴ (مدیرعامل، عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیأت مدیره)، یا آقای یوسف خلیلی با شماره ملی ۰۵۳۳۱۹۲۰۵۶ (عضو اصلی موظف). گروه ب) آقای مرتضی محمدی با شماره ملی ۶۱۰۹۸۹۷۱۳۲ (مدیر امور مالی)، یا آقای مهدی دهنو خلجی با شماره ملی ۶۴۴۹۰۹۲۳۵۱ (معاونت امور حقوقی و قراردادها). پ۹۶۱۰۰۲۱۱۶۶۸۹۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327325
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۷۹۸۶ مورخ ۱۰/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت انرژی گستر سینا به ش. م ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ بنمایندگی آقای کریم بروفرد به ک. م ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره به جای آقای یوسف خلیلی به ک. م ۰۵۳۳۱۹۲۰۵۶ برای باقیمانده مدت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۰۳۹۴۹۸۷۸۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327386
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۹۸۶ مورخ ۱۰/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح ذیل) و ممهور به مهر شرکت انجام پذیرد. گروه الف: آقای حمیدرضا گلپایگانی با شماره ملی ۲۱۸۱۰۹۸۱۷۴ (مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره) و آقای مهدی دهنو خلجی با شماره ملی ۶۴۴۹۰۹۲۳۵۱ گروه ب: آقای مرتضی محمدی با شماره ملی ۶۱۰۹۸۹۷۱۳۲ و آقای فرهاد صحبت زاده با شماره ملی ۱۶۳۸۴۰۶۰۵۷ معتبر میباشد. پ۹۷۰۹۰۳۶۲۸۲۴۸۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه