شرکت پتروشیمی زاگرس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101912174


شماره ثبت:
148344
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1377/12/3
آدرس:
بالاتر از ميدان ونك خيابان شهيد خدامي پلاك 88 1994834573

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مرتضی عزیزی 1250696
عادل نژادسلیم 1250696
آقای حشمت اله اسکندری 1250696
آقای محمدرضا زمانی فرکوش 1250696
صفدرعلی اسدی 1250696
آقای محمدرضا میراحمدی 1250696
محمدحسین مغازه‌ای 1580274
آقای افشین بنائی 1580274
آقای محمود مجیب 1580274
محمدابراهیم یوسف زادگان 12925892
محمدعلی زردبانی 13100915

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600481
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۸۳۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۶۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133617
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱ شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۸۲۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250696
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی عزیزی به کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ و آقای محمدرضا زمانی فرکوش به کدملی ۱۶۵۱۴۴۹۰۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸ و آقای عادل نژادسلیم به کدملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ و آقای صفدرعلی اسدی به کدملی ۵۳۹۹۳۸۹۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ و آقای حشمت اله اسکندری به کدملی ۰۰۳۵۷۹۰۲۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱ و آقای محمدرضا میراحمدی به کدملی ۱۸۱۶۲۰۰۹۰۵ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. در محل مجتمع (عسلویه) علاوه بر نامبردگان فوق، با امضاء متفق یک نفر از گروف الف: آقایان شهریار جهرمی علی اکبر عباسپور سیامک پیروزفر و یک نفر از گروه ب: آقایان محمدرضا نقدیانی بهروز یدالهی فارسانی، به همراه مهر شرکت که براساس آئین نامه مصوب می‌باشد معتبر خواهدبود. (امضاء آقای شهریار جهرمی الزامی می‌باشد). سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۳۸۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531574
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۳۱۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۱۸۵۱۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580274
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین بنائی به کد ملی ۰۰۵۱۲۴۴۵۴۳ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدحسین مغازه‌ای به کد ملی ۰۳۸۴۴۱۶۵۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمود مجیب به کد ملی ۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸ به نمایندگی از شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱ به سمت عضو هیات مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۹۸۷۵۱۳۲۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784978
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350723
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۸۹ و تنفسهای مربوطه ماده ۱۹ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854304
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۲۵۳۱۱۱۶۳۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925892
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدابراهیم یوسف زادگان با کدملی۲۴۷۱۱۴۸۰۶۹ به جای عادل نژادسلیم به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۰۲۱۹۳۳۶۵۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100915
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی زردبانی با کد ملی ۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳ به جای محمدحسین مغازه‌ای بنمایندگی ازشرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب شد. پ۹۵۰۸۰۹۳۴۰۸۶۴۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448956
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱ شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۶۰۳۰۷۷۴۸۳۸۸۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743579
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین بنائی به سمت رئیس هیأت مدیره کدملی ۰۰۵۱۲۴۴۵۴۳ آقای محمدعلی زردبانی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره کدملی ۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳ آقای محمود مجیب به سمت عضو هیأت مدیره کدملی ۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸ آقای محمدابراهیم یوسف زادگان به سمت عضو هیأت مدیره کدملی ۲۴۷۱۱۴۸۰۶۹ آقای محمدحسین قائمی به سمت عضو هیأت مدیره کدملی ۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹ آقای محمدرضا میراحمدی به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) کدملی ۱۸۱۶۲۰۰۹۰۵ انتخاب شدند - کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و … با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. - مسئولیت اداره کلیه امور اجرائی و حفظ حقوق و منافع شرکت. - نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی در مراجع قضائی در اقامه و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت با حق توکیل به غیرولو کرارا. - تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیأت مدیره. - بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تجدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاریها و مشارکتهای جدید به هیأت مدیره. - تهیه گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیأت مدیره. - ارائه گزارش‌های عملکرد ماهیانه و شش ماهه شرکت. - امضای کلیه مکاتبات اداری شرکت اعم از داخلی و خارجی. - افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل یا خارج از کشور) بنام شرکت نزد بانکها و موسسات با معرفی امضاهای مجاز هیأت مدیره. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیأت مدیره. - تنظیم و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. - استخدام، دعوت به همکاری با تعیین و پذیرش شرایط، عزل و نصب کارکنان، تعیین شغل، تقسیم مطلوب کار و تفویض اختیارات لازم در قبال مسئولیتها و وظایف مشخص و محوله. - تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختهای پرسنلی با توجه به ضوابط استخدامی شرکت و سازمانهای متبوعه همکاران مدعو و آئین نامه شرکت - ترفیع، تشویق و تنبیه، انفصال، بازنشستگی، قبول استعفا و سایر امور مربوط به وضعیت شغلی کارکنان با توجه به مقررات مربوطه و آئین نامه شرکت - پیشنهادات تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانکها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا جهت اتخاذ تصمیم هیأت مدیره. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد براساس آئین نامه معاملات - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی‌های شرکت. پ۹۶۰۹۱۳۱۴۳۳۵۲۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237250
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۰۸۷۱۳۶۳۸۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه