شرکت سرمایه گذاری صباتأمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101908370


شماره ثبت:
147960
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1377/11/21
آدرس:
تهران ميدان ارژانتين خ سيداحمد قصير خ شهيد احمديان (15)روبروي سازمان حسابرسي پ1+12 1513814414

اشخاص

عنوان طبق آگهی
در نتیجه محمدرضا رستمی 1367463
محمدعلی سهمانی اصل 1367463
آقای حسین سلیمی 1367463
آقای شاپور محمدی 1661886
سعید خدامرادی 1661886
آقای محمود محمدی 10041355
آقای مسعود گشته 10041355
آقای فضل اله ریاحی 10041355
آقای ابوالفضل خلج زاده 10041355
آقای غلامرضا خلیل ارجمندی 10817936
ابراهیم صادقی 14361084
سید محمدرضا صباغی 14361084
آقای اکبر آبکار اصفهانی 14361084
آقای فریدون رهنمای رودپشتی 14361084

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1367454
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۷۸۴۹۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی سهمانی اصل بشماره ملی ۰۰۵۴۱۶۷۹۸۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید خدامرادی بشماره ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود گشته بشماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای محمدرضا رستمی بشماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۸۴۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود گشته به شماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره سعید خدامرادی بشماره ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۱۶۷۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ آقای محمدرضا رستمی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی سهمانی اصل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید خدادمرادی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای مسعود گشته بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسین سلیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۸۴۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۲و تاییدیه شماره ۲۸۵۵۰۵/۱۲۱مورخ ۰۵/۰۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی سهمانی اصل بشماره ملی۰۰۵۴۱۶۷۹۸۱بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سعید خدامرادی بشماره ملی۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامینبه شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای شاپور محمدی بشماره ملی ۴۳۷۱۰۹۰۴۲۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بعنوان عضوهیات مدیره آقای مسعود گشته بشماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمد رضا رستمی بشماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بعنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۵۱ و ۵۵۱ و ۷۵۱ و ۸۵۱ و ۱۲ ۵۱ و ۱۳۵۱ و ۱۹ ۵۱ (باستثنای مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی) ۲۱۵۱ و ۲۲۵۱ ماده۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۷۲۲۷۵۶۲۳۹۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041355
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۹/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: فضل اله ریاحی به کدملی ۰۰۴۰۰۴۰۵۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیائی و شیمیائی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود محمدی به کدملی ۲۵۷۱۶۵۱۶۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی۴ ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالفضل خلج زاده به کدملی ۰۳۸۲۰۰۸۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود گشته به کدملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۵۱ و ۵ ۵۱ و ۷ ۵۱ و ۸ ۵۱ و ۱۲ ۵۱ و ۱۳ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ و ۲۱ ۵۱ و ۲۲ ۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521953
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۷۹۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676246
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817936
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید وارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: غلامرضا خلیل ارجمندی به کد ملی۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ بجای شهامرز وحیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045203
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199569
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۶۳۲ / ۱۲۲ مورخه ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۹۳۰۳۱۷۲۹۶۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709870
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۹۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: - شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ - شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. - ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. پ۹۶۰۸۲۴۳۷۷۷۴۳۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285302
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۹۵۰۷/۱۲۲مورخ۲/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۰۵۹۰۶۳۳۵۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361084
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ و باستناد مجوز شماره ۴۱۲۶۳/۱۲۲ مورخ ۲۴/۸/۹۷ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر آبکاراصفهانی با کد ملی ۱۲۸۶۸۲۱۸۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای ابراهیم صادقی با کد ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای فریدون رهنما رودپشتی با کد ملی ۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین با شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای سید محمد رضا صباغی با کد ملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای سعید خدامرادی با کد ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ - ۵۱، ۵ - ۵۱، ۷ - ۵۱، ۸ - ۵۱، ۱۲ - ۵۱، ۱۳ - ۵۱، ۱۹ - ۵۱، ۲۸ - ۵۱، (به استثنای مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی)، ۲۱ - ۵۱ و ۲۲ - ۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۶۸۸/۱۲۲ مورخ ۳/۹/۹۷ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تصویب شد: الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ - سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ - سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ - سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ ۳ - سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۴ - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ - ۴ - پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ - ۴ - تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ ۳ - ۴ - مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ - ۴ - تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۵ - شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره، تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه