کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

شرکت کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101892894
چناران ابتداي جاده اخلمد 9366189199
7
افراد
20
آگهی‌ها
112
شماره ثبت
1377/10/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 941268
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۲ چناران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۰۸/۰۶/۱۳۹۱ که در محل قانونی شرکت به کدپستی ۹۱۸۷۸۱۷۱۵۷ تشکیل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده: آقای مجید قبادی بشماره ملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۲۸۷۷۶۳۳۷ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118792
آگهی تغییرات در شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۶/۴/۱۳۹۲ که در محل شرکت کدپستی۹۱۸۷۸۱۷۵۷ تشکیل شده است با تصویب کاهش اختیاری سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بمبلغ ده میلیون ریال و کاهش تعداد سهام از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم یکهزار ریالی با نام به ۰۰۰/۱۰ سهم یکهزار ریالی، ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می‌گردد. ماده ۵ اصلاحی سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم یکهزار ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۲۱۸۶۰۳۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220132
آگهی تغییرات در شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه، هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۲ که در محل شرکت کدپستی ۹۳۶۶۱۸۹۱۹۹ تشکیل شده است و واصله به تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ضمن تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۱ و تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت که در نتیجه آقایان علیرضا بوستانی کد ملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴، مهدی بوستانی کد ملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱، ناصر بوستانی کد ملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ و خانمها فرشته نقاش طوس کد ملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ و مهسا بوستانی کد ملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس شماره ثبت ۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ بعنوان بازرس اصلی و رضا اسدی شکرانلو کد ملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. نتیجتا علیرضا بوستانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی بوستانی و ناصر بوستانی و مهسا بوستانی بعنوان عضو هیئت مدیره و مجید قبادی کد ملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۳۴۲۱۸۴۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234703
آگهی تغییرات در شرکت بهاران گلبهار خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ که در محل شرکت به کدپستی ۹۳۶۶۱۸۹۱۹۹ تشکیل گردیده است ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابرسی) شماره ثبت ۸۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ را بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ انتخاب نمودند و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ مبلغ اسمی سهام از ده هزار ریال به یکهزار ریال کاهش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به پنج میلیون ریال سهم یک هزار ریال به نام تماما پرداخت گردیده است. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۳۴۵۵۰۱۸۰ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417308
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مورخه ۲۴/۱۲/۹۲ که در محل شرکت به کدپستی ۹۳۶۶۱۸۹۱۹۹ تشکیل شده است و باستناد پروانه بهره برداری بشماره ۱۰۳۸۰/۶ به مورخه ۲۸/۷/۸۹ سازمان صنایع و معادن بموضوع شرکت تهیه و تولید رب گوجه فرنگی بسته بندی اسپیتک آبلیمو و انواع کمپوت مربا و انواع سس تهیه و تولید انواع کنسرو تهیه و تولید انواع آبلیمو و ترشیجات و کنسانتره و پوره میوه و اخذ وام از بانکهای معتبر اخذ و اعطای نمایندگی صادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی و خرید فروش مواد اولیه در قطعات و دستگاه‌های مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق و اضافه گردید. ش۱۸۰۹۷۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571591
آگهی تغییرات در شرکت بهاران گلبهار خراسان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۲ چناران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ در محل شرکت به کدپستی ۹۱۸۷۸۱۷۱۵۷ تشکیل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ضمن تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ و انتخاب موسسه حسابرسی اهمیت نگر شماره ثبت ۲۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۶۵۴۷۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت، و آقای جواد ناجی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016765
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۴ چناران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ در مرکز اصلی شرکت، با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت، آقای محمود نصرتی بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150616
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۲ چناران و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۰۸/۰۶/۱۳۹۱ که در محل قانونی شرکت به کدپستی ۹۱۸۷۸۱۷۱۵۷ تشکیل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده: آقای مجید قبادی بشماره ملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659633
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا بوستانی۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴ و ناصر بوستانی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ و مهدی بوستانی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۲۶۷۶۵۴۶۲۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659652
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به کدملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید قبادی به کدملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ش۹۴۱۱۲۶۳۷۹۴۷۲۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659660
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۴۱۱۲۶۳۲۷۷۸۶۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801877
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بوستانی به کدملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴ مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ خانمها مهسا بوستانی به کدملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ فرشته نقاش طوس به کدملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ به سمت اعضای هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۲۸۱۴۳۷۶۰۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801895
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت , لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838072
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راز دار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ را به سمت بازرس اصلی و آقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان و روزنامه محلی سیاست روز جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۳۱۷۷۹۱۹۳۲۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838079
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به کدملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید قبادی به کدملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ به سمت مدیرعامل (خارج از ترکیب) خانم مهسا بوستانی به کدملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴به سمت عضو هیئت مدیره خانم فرشته نقاش طوس به کدملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای دونفراز پنج نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۵۰۳۱۷۱۶۳۸۰۹۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13025258
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۷۹۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید که آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل میباشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۲ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف - موضوع اصلی: تولید انواع محصولات کشاورزی و غذائی توسط کارخانجات وابسته به شرکت و مجتمع‌های کشاورزی و خرید و فروش محصولات غذائی و پروتئینی وکشاورزی، تهیه و تولید رب گوجه فرنگی انواع آبمیوه، ترشیجات و تولید، خرید وفروش انواع کمپوت، کنسرو، مرباجات و خرید و فروش انواع میوه و سبزیجات و بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی غذایی و انواع محصولات کشاورزی و باغی وتولید واستحصال انواع پوره و کنسانتره و شهد میوه جات و تولید و بسته بندی انواع میوه جات وسبزیجات و خرید و فروش وصادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی و ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه و لوازم یدکی وابسته به صنایع غذایی و تولید و دستگاههای مربوطه و اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی از موسسات بانکی و مالی واعتباری جهت شرکت. خرید وفروش مواد اولیه وقطعات و دستگاههای مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم.۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: چناران – ابتدای جاده اخلمد کد پستی ۹۳۶۶۱۸۹۱۹۹. شرکت فاقد شعب می‌باشد.۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۳۸۸۰۳۹۴۸۵۰۰۰ ریال منقسم به ۳۸۸۰۳۹۴۸۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد.۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای علیرضا بوستانی کد ملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴ رئیس هیات مدیره خانم فرشته نقاش طوس کد ملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ نائب رئیس هیات مدیره آقای مهدی بوستانی کد ملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ عضو هیات مدیره آقای ناصر بوستانی کد ملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ عضو هیات مدیره خانم مهسا بوستانی کد ملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ عضو هیات مدیره آقای مجید قبادی کد ملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ مدیرعامل ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهم خود را پرداخت نموده باشند.۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه مربوط به اندوخته قانونی واختیاری، از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. بر طبق ماده ۵۹ اساسنامه سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۵۸ این اساسنامه وسایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. بر اساس ماده ۶۱ اساسنامه تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهیهای جاری: ۲۳۶۷۶۲۳۶۶۴۷۳ ریال جمع بدهیهای غیر جاری: ۲۸۴۶۵۸۴۳۷۰ ریال بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ شرکت دارای بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بابت تضمین وام شرکت – بانک کشاورزی به مبلغ ۱۷۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاد تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده میباشد. ش۹۵۰۶۲۷۹۴۴۱۳۱۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13025270
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۷۹۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای رضا اسدی شکرانلو به کد ملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳را بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید قبادی به کد ملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۲۷۸۵۲۱۵۲۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277403
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ و برابر نامه ۱۴۱۹۴/۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش۹۵۱۱۰۶۳۵۶۷۲۲۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277409
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵و برابر نامه ۱۲۶۲۸/۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بازرسین شرکت به شرح ذیل وبه مدت یکسال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی رازداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵بعنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌ها واطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ شرکت به تصویب مجمع رسید. ش۹۵۱۱۰۶۲۶۷۵۷۶۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073213
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۸۹۴۱/۱۲۲مورخ ۲۱/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۹۶ انتخاب شد. ۲ترازنامه و صورت سود زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید. ۳ مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۷۰۳۲۲۴۷۵۶۵۸۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک