شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101890742


شماره ثبت:
8666
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1342/2/4
آدرس:
شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد خليل حسيني-خيابان شهيد دكتر بهشتي-پلاك 202-طبقه اول-واحد 1 1577836316

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سنجر لطفی زاده 1356212
آقای مسعود رضایی 1356212
اردشیر شهبندیان 1681740
آقای محمد رضائی 10249325
آقای عباس رضائی 10249325
آقای محبوب مالکی 13818716
خانم شهلا سلیمانی 13818716
شهرام رحیمی 13818716
کریم فلاح خیرخواه 13818716
محمود عبدالهی نمین 13856115
آقای شاهرخ خان نخجوانی 14359147
محمد حسن اردوئی 14359147
آقای علی رخشان 14377783

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 975096
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام ثبت شده به شماره۸۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی اردشیر شهبندیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۹۴۲۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356211
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رخشان کد ملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ به رئیس هیئت مدیره و شهلا سلیمانی کد ملی ۳۳۶۹۸۰۴۵۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن اردویی کد ملی ۱۸۱۷۷۵۴۰۸۴ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب نمودند. امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۷۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356212
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رخشان به شماره ملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ و محمدحسن اردوئی به شماره ملی ۱۸۱۷۷۵۴۰۸۴ و عباس رضائی به شماره ملی ۰۳۲۰۱۳۲۷۴۹ و شهلا سلیمانی به شماره ملی ۳۳۶۹۸۰۴۵۲۲ و محمد رضائی به شماره ملی ۰۰۶۰۲۳۷۱۲۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مسعود رضائی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۹۰۹۶۱ و سنجر لطفی زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۴۷۹۶۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۷۷۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681740
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به شماره کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۷۶۸۰۷۹۲۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249325
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی عادی سالیانه و هیات‎مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی رخشان به کدملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و مسعود رضایی به کدملی ۰۰۴۹۳۹۰۹۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و و محمدحسن اردوئی به کدملی ۱۸۱۷۷۵۴۰۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و شهلا سلیمانی به کدملی ۳۳۶۹۸۰۴۵۲۲ و عباس رضایی به کدملی ۰۳۲۰۱۳۲۷۴۹ بسمت عضو اصلی هیات‎مدیره و محمد رضایی به کدملی ۰۰۶۰۲۳۷۱۲۰ و سنجر لطفی‎زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۴۷۹۶۸ بسمت عضو علی‎البدل انتخاب شدند. تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات‎مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661678
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب (سهامی عام) بشماره ثبت۸۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۳/۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضایی بجای سنجر لطفی زاده به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992708
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۸۵۷۲۶۴۵۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818716
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. محمود عبداللهی نمین به شماره ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ عضو اصلی هیئت مدیره و محبوب مالکی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۰۰۸۲۴ عضو اصلی هیئت مدیره و شهرام رحیمی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۴۱۹۰۴ عضو اصلی هیئت مدیره و شهلا سلیمانی به شماره ملی ۳۳۶۹۸۰۴۵۲۲ عضو اصلی هیئت مدیره و کریم فلاح خیرخواه به شماره ملی ۲۷۲۲۱۴۶۹۳۲ عضو اصلی هیئت مدیره و علی رخشان به شماره ملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ عضو علی البدل هیئت مدیره و محمدحسن اردوئی به شماره ملی ۱۸۱۷۷۵۴۰۸۴ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۲۶۷۴۴۴۵۹۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856115
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عبداللهی نمین به شماره ملی۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محبوب مالکی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۰۰۸۲۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضا چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۱۵۴۳۴۹۳۷۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081946
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه فراز مشاور به شناسه ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۲۹۴۹۹۱۵۲۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235906
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۰۷۲۳۰۴۴۷۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359147
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رخشان به شماره ملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدحسن اردوئی به شماره ملی ۱۸۱۷۷۵۴۰۸۴ عضو اصلی هیئت مدیره آقای شاهرخ خان نخجوانی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۶۶۱۱۹ عضو اصلی هیئت مدیره خانم شهلا سلیمانی به شماره ملی ۳۳۶۹۸۰۴۵۲۲ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدرضائی به شماره ملی ۰۰۶۰۲۳۷۱۲۰ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمود عبداللهی نمین به شماره ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محبوب مالکی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۰۰۸۲۴ عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377783
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رخشان ک. م ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسن اردوئی ک. م ۱۸۱۷۷۵۴۰۸۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای شاهرخ خان نخجوانی ک. م ۰۰۳۹۹۶۶۱۱۹ بعنوان مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه