معدنی و صنعتی چادر ملو

شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101887744
تهران خيابان وليعصر بالاتراز ظفر بلوار اسفنديار پلاك 56 1968653647
11
افراد
15
آگهی‌ها
145857
شماره ثبت
1371/3/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1213219
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صعتی چادرملو سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خورسندی با کدملی۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان رییس هیئت مدیره و محمود نوریان با کدملی۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری معادن و فلزات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و هوشنگ عمرانی کلوچه با کدملی۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به عنوان نایب رییس هیات مدیره و محمد مسعود سمیعی نژاد با کدملی۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره و سید کامل تقوی نژاد با کدملی۵۵۰۹۸۰۶۹۶۶ نمایندگی شرکت لیزینگ امید با شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۲۱۹۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213252
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به ش. م۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت لیزینگ امید به ش. م۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (عدالت) به ش. م۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ش. م۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت فولاد مبارکه به ش. م۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش. م۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۲۱۹۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256282
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۲ و هیات مدیره مورخ ۷/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۱/۹۸۱/۴۰۹/۶۹ ریال بموجب گواهی شماره ۳۷۶۶/۹۲/۱۸۵۴ مورخ ۱۷/۷/۹۲ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار و مبلغ ۰۰۰/۷۶۱/۵۲۶/۵ ریال بموجب گواهی شماره ۳۹۵۷/۹۲/۱۸۵۴ مورخ ۳/۹/۹۲ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۴۲۱۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284210
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۷۵۶۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085985
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ محمدرضا خورسندی به کدملی ۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود نوریان به کدملی ۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به جای کیومرث احمدی ده رشید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی ۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ و سیدکامل تقوی نژاد به کدملی ۵۵۰۹۸۰۶۹۶۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346105
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ محمدرضا خورسندی به کدملی ۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدکامل تقوی نژاد به کدملی ۵۵۰۹۸۰۶۹۶۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و محمود نوریان به کدملی ۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کیومرث احمدی ده رشید به کدملی ۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱۴۶۷۸۱۴۱۶ ماهد ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698249
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: سید کامل تقوی نژاد به کدملی ۵۵۰۹۸۰۶۹۶۶ به جای محسن ضیایی به کدملی ۱۲۱۹۶۳۸۳۹۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان عضو برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10798516
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشاردنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ و شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008488
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۱۶۸۲۳۴۴۸۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094922
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۷۳/۲۴۵۴۱۳ , ۹۵۹ مورخ ۱/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۸۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به به بیست و هشت میلیارد و دویست و پانزده میلیون سهم یک هزار ریالی بانام از محل مطالبات و از محل نقدی بموجب گواهی بانکی بشماره ۸۲۹ مورخ ۲۸/۷/۹۵ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار تهران افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۰۸۰۵۸۲۵۹۶۷۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13388436
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۹۲/۴۱مورخ ۲۱/۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد ابریشمی ش م ۴۴۳۲۱۴۴۰۳۳ به جای آقای سید کامل تقوی نژاد به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان عضو هیات مدیره و جناب آقای محمد رضا خورسندی بعنوان رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۷۳۷۲۸۸۳۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537702
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۹۶۴۲/۳۳ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. برای انتخاب اعضاء هیأت مدیره، رأی گیری به عمل آمده و در نتیجه اعضاء هیات مدیره به شرح زیر و برای مدت دو سال انتخاب شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان عدالت به شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامۀ کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۹۲۱۶۴۱۹۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728721
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۸۵۵ مورخ ۳۰/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا خورسندی با کد ملی ۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد یاسر طیب نیا با کد ملی ۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰ نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد ابریشمی با کد ملی ۴۴۳۲۱۴۴۰۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمود نوریان با کد ملی ۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۴۴۵۴۸۴۴۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846351
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۱۰۹ مورخ ۲/۱۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۹۱ ۳۳۲۰۴۹ , ۹۶۹ مورخ ۲۳/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۴۷۱۳۶۱۵۳۶۳۶ ریال به موجب گواهی شماره ۸۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۱۱۱۰۸۵۹۷۱۵۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098591
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۷۳۹۵ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند وهمکاران ش م ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران ش م ۱۰۱۰۰۱۶۳۴۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامۀ کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۰۹۲۶۸۲۶۸۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک