کشت و صنعت جنوب کژال

شرکت کشت و صنعت جنوب کژال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101879800
تهران، سعادت آباد، ميدان كاج، خيابان سرو غربي، پلاك 23، طبقه دوم، واحد 5، كد پستي 1998714437 1998714437
6
افراد
9
آگهی‌ها
145034
شماره ثبت
1377/8/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642250
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت جنوب کژالسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۱۸۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356377
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جنوب کژال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش م۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به عنوان بازرس اصلی و اکبر وقار کاشانی به ش م۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل: شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش ش م۱۰۱۰۴۰۹۹۷۸۴ شرکت آینده سازان دنیای تجارت ش م۱۰۱۰۴۰۹۹۱۰۴ و ایرج علوی ک م۱۹۱۱۲۳۰۵۸۱ و عبدالرزاق سالمی ک م۱۸۲۸۸۶۴۷۸۱ انتخاب شدند. پ۱۷۷۹۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356378
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جنوب کژال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد میدان کاج خ سرو غربی پ۲۳ ساختمان طلایی طبقه دوم واحد۶ کدپستی۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۷۹۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389416
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جنوب کژال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین گردید: آقای ایرج علوی بشماره ملی ۱۹۱۱۲۳۰۵۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد بشماره ملی ۵۸۳۹۶۱۲۰۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید باقری بشماره ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ به نمایندگی از شرکت آینده سازان دنیای تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۱۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره خانم اکرم یزدانی بشماره ملی ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۷۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرزاق سالمی بشماره ملی ۱۸۲۸۸۶۴۷۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید. پ۱۸۰۰۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602455
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت جنوب کژال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
پیرو آگهی شماره۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۰۳۱۲۴مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه دمورخ ۵/۴/۱۳۹۲صحیح می‌باشد و بدینوسیله اصلاح می‌گردد پ۹۳۰۶۱۱۷۱۲۴۱۳۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622114
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت جنوب کژال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلائی، طبقه هفتم، واحد ۱۹، کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۵۵. تغییر یافت پ۹۳۰۶۲۶۱۲۸۲۲۵۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661873
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت جنوب کژال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳، بعنوان بازرس علی البدل برای یک سا ل مالی انتخاب گردیدند ر وزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب شد پ۹۳۰۷۲۲۲۷۹۷۹۱۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721529
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت جنوب کژال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۵۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۷۸۴ به نمایندگی اکرم یزدانی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ شرکت آینده سازان دنیای تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۱۰۴ به نمایندگی سعید باقری به کدملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ ایرج علوی به کدملی ۱۹۱۱۲۳۰۵۸۱ عبدالرزاق سالمی به کدملی ۱۸۲۸۸۶۴۷۸۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۰ ایرج علوی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرزاق سالمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142362
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت جنوب کژال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک