شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101875807


شماره ثبت:
144626
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1377/7/28
آدرس:
تهران شهر تهران-يوسف آباد-خيابان يازدهم-خيابان شهيد ابوالفضل فراهاني پور-پلاك 12-طبقه سوم-واحد جنوبي- 1433653645

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد عطرسائی 992261
فتحعلی ولایی 992261
مسعود زارع بینا باج 992261
حسین عابدینی 1765280
سید علی اکبر حسینی 1765280
آقای علیرضا فتحی نیا 13090716
مهدی سنائی فرد 13090716
آقای همایون دارابی 13090716
شهاب صالح فر 13090735
بهروز اصغر نژاد 14362032
فیروز منجیلی 14401613
عبداله اصغر نژاد 14401613

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 992261
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد عطرسائی به کدملی ۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲ و مسعود زارعی بیناباج به کدملی ۰۹۳۹۵۷۳۱۰۵ و فیروز منجیلی به کدملی ۲۵۹۵۴۵۵۹۲۳ و حسین عابدینی ۱۸۱۷۶۳۵۵۳۰ و سیدعلی اکبرحسینی به کدملی ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴ و شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به ش م ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶ و شرکت کارخانجات نیرو ترانسفو به ش م ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹ به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ محمد عطرسائی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود زارعی بیناباج به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالله اصغرنژاد به کدملی ۶۲۰۹۹۲۶۴۷۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۳۴۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340812
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ و مجوز شماره۱۲۱۲۴۲۳۱۰ مورخ۱۱/۸/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه وارده۲۱۶۲۰ مورخ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید. پ۱۷۷۳۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525179
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۴۴۱۶۳/۱۲۱ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به ش. م ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به ش. م ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۳/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. پ۱۸۴۸۵۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765280
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۹۰۹۱۸ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۸/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره: آقای محمد عطر سائی (ش م۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲) آقای سید علی اکبر حسینی (ش م ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴) آقای فیروز منجیلی (ش م ۲۵۹۵۴۵۵۹۲۳) وآقای مسعود زارعی بیناباج (ش م ۰۹۳۹۵۷۳۱۰۵) وآقای حسین عابدینی (۱۸۱۷۶۳۵۵۳۰) و اعضای علی البدل هیئت مدیره: شرکت سرمایه گذاری فارابی (ش م ۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹) و شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (ش م ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه وصورتهای مالی ۳۱/۳/۹۳ تصویب شد. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۵۱۶۴۷۷۵۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332141
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۴۶۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه نامه‌ها و مراسلات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090716
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۲۴۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اصغر نژاد به شماره ملی ۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹ به نمایندگی فیروز منجیلی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۵۵۹۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹ به نمایندگی مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶ به نمایندگی علی رضا فتحی نیا به شماره ملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۹۵۳ به نمایندگی همایون دارابی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۵۰۹۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره سیدعلی اکبر حسینی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۸۰۳۹۲۳۱۳۷۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۲۴۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۹۵۳ شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶ شرکت سرمایه گذاری فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹ شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹ سیدعلی اکبر حسینی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین عابدینی به شماره ملی ۱۸۱۷۶۳۵۵۳۰ شهاب صالح فر به شماره ملی ۰۰۷۱۳۵۴۸۶۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۸۰۳۸۹۹۴۶۵۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ و تاییدیه شماره ۰۸۸ ۲۳۰۱۰۹ / ۹۵۹ مورخ ۲۲/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۳۹۹۲۳۸۲۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافت و مبلغ ۴۳۴۲۰۴۳۲۹۱۹ ریال بموجب گواهی شماره ۴۹۲/۹۵ , ۱۶۲ مورخ ۵/۵/۹۵ بانک اقتصاد نوین و گواهی شماره ۶۸۶ / ۹۵ ۱۶۲ مورخ ۱۷/۹/۹۵ شعبه استاد مطهری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۰۱۲۵۸۴۲۶۰۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451496
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۳۰۸۵۲۵۴۸۱۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۳۶۱ / ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران یوسف آباد خیابان یازدهم خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور پلاک ۱۲ طبقه سوم واحد جنوبی کدپستی ۱۴۳۳۶۵۳۶۴۵ تغییر یافت. پ۹۶۰۹۰۵۹۲۶۶۹۱۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۹۷۹۲/۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. - شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۹۵۳ و شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶ و شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹ و سید علی اکبر حسینی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴ و بهروز اصغرنژاد شماره ملی ۶۴۰۹۹۲۶۴۷۲ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت اروند ترانس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۰۷۷ و عبدالله اصغرنژاد به شماره ملی ۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۹۷۹۳/۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبدالله اصغر نژاد به شماره ملی ۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و همایون دارابی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۵۰۹۰۴ به نمایندگی از شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۹۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۶۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فیروز منجیلی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۵۵۹۲۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۰۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی اکبر حسینی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۱۴۰۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و بهروز اصغرنژاد شماره ملی ۶۴۰۹۹۲۶۴۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه