شرکت پالایش نفت تبریز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874806


شماره ثبت:
36249
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1377/7/25
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-پالايشگاه-جاده (تبريزآذرشهر)-جاده (اختصاصي پالايشگاه)-پلاك 0-طبقه همكف- 5197133111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اسماعیل آقاپورقدیمی نژاد 969595
آقای بهروز خالق ویردی 969595
بهزاد سلمانی 969595
عادل نژادسلیم 1669365
آقای حسین جلالی 1669365
آقای محمدرضا عباس زاده 13116307
محمد باقر دخیلی 13116307
بهمن خسرو زاده 13116307
آقای آیت اله جوشن 13116307
آقای براتعلی رفعتی 13116307
غلامرضا باقری دیزج 13275834
علیرضا آقابگلو 13887445
داوود شاددل 14319254
آقای حیدر شمسی 14319254
آقای جواد محمد باقرزاده 14319254
علی پاکدامن 14319254
صادق وقفی محبی 14319254

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 969595
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محل شرکت به تبریز سه راهی سردرود انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی اسماعیل آقاپورقدیمی نژاد به کد ملی ۱۳۷۱۷۷۷۱۳۶ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان به نمایندگی حسین جلالی به کد ملی ۱۷۰۹۶۸۹۳۵۸ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت همدان به نمایندگی بهزاد سلمانی به کد ملی ۰۴۹۰۸۵۴۲۱۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به نمایندگی بهروز خالق ویردی به کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به نمایندگی آیت اله جوشن به کد ملی ۱۱۹۹۷۱۵۶۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۰ آیت اله جوشن بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین جلالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل آقاپورقدیمی نژاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۰۴۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302846
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام شماره ثبت ۳۶۲۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۸۹ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ایران» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۴۷۵۲۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669359
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۲۸۷۲۰۶۱۴۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669365
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آیت جوشن به کد ملی ۱۱۹۹۷۱۵۶۴۶ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین جلالی به کد ملی ۱۷۰۹۶۸۹۳۵۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای عادل نژاد سلیم به کد ملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ بنمایندگی از طرف شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر مالی متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه در ۹ بند به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۳۰۷۲۸۲۵۶۲۸۶۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669367
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت ۳۳۰۹ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی داریا روش بشماره ثبت ۱۳۰۱۸ بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱ بعنوان حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۲۸۸۲۷۳۳۶۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669369
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان بشماره ثبت ۶۶۲۸ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۷۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان بشماره ثبت ۶۶۸۹ به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بشماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان بشماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ شرکت پتروشیمی پردیس بشماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ ش۹۳۰۷۲۸۹۶۶۶۳۵۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296844
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۸۸ بموجب احاکم صادره اسداله میکائیلی به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و محمدباقر دخیلی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و قاسم فیروزنیا به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و حسین جلالی دیزجی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی و اسداله میکائیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدباقر دخیلی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند برای بقیه مدت تصدی و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای محمدباقر دخیلی و قاسم فیروزنیا با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377898
آگهی تغییرات در شرکت بالایش نفت تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی شرکت با امضاء مصطفی مجددی (مدیر عملیات) در غیاب اسماعیل آقاپورقدیمی نژاد (مدیرعامل) و جواد محمدباقرزاده (رئیس حسابداری مالی) در غیاب قاسم فیروزنیا (مدیر امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644936
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال ۱۳۹۴ انتخاب شد. ش۹۴۱۱۱۷۹۶۸۱۶۴۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768803
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۵ومجوز‌های شماره ۱۰۸۷۱/۴۱ ۷/۶/۹۴سازمان خصوصی سازی و ۰۴۵/۲۰۳۵۵۳/۹۴۷ ۱۹/۱۱/۹۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیات مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۴ در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۴۲۱۰۵۵۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۸۸۴۲۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال، ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی وبا تحقق آن، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۱۹۴۲۱۰۵۵۰۰به ۳۸۸۴۲۱۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی، ازمحل پرداخت نقدی به مبلغ ۴۶۱۴۴۶۶۲۳۰۷۵ ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۱۴۸۰۶۵۸۸۷۶۹۲۵ ریال افزایش یافت ومبلغ افزایشی از محل واریز نقدی طی گواهی شماره ۴۳/۱۳۴۲۵ ۵/۲/۹۵ بانک ملت شعبه تبریزواریز و از محل مطالبات حال شده سهامداران نیز طی گواهی شماره ۱۴۱۱۲ ۲۷/۱۰/۹۴مورد تایید بازرس قانونی قرار گرفته است ودر نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. ش۹۵۰۲۰۸۹۲۱۲۵۹۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116307
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۶۰۴/۴۱ مورخ ۲۵/۰۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی و ۹۲۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عباس زاده به کدملی ۳۵۰۰۷۳۲۸۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آیت جوشن به کدملی ۱۱۹۹۷۱۵۶۴۶ به سمت نائب رئیس وعضو موظف هیئت مدیره محمد باقر دخیلی به کدملی ۱۳۷۸۷۸۷۴۴۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براتعلی رفعتی به کدملی ۱۲۱۸۸۹۷۳۸۴و بهمن خسرو زاده به کدملی ۵۲۷۹۴۶۸۹۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، و درغیاب مدیرعامل با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل ودر غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای غلامحسن قهرمانی اقدم بعنوان معاون مالی و سرمایه گذاری یا جواد محمد باقر زاده بعنوان مدیرامور مالی متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل و با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه در ۸ بند به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح حساب و استفاده ار آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات جاری شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه در سقف اختیارات مشخص شده در آیین نامه معاملات شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه جهت ارائه به بورس و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. مدیرعامل مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۷۹۸۹۶۳۴۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116308
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۶۰۴/۴۱ مورخ ۲۵/۰۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی و ۹۲۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان به شماره ثبت ۶۶۲۸ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شماره ثبت ۶۶۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۸۱۷۴۳۴۸۰۶۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275834
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۴۸۷/۴۱ ۱۷/۰۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا باقری دیزج به کدملی ۳۷۳۲۳۲۵۱۴۸ بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران و هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. وکلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره، و در غیاب مدیرعامل با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل و در غیاب اعضای هیأت مدیره با امضای غلامحسن قهرمانی اقدم بعنوان معاون مالی و سرمایه گذاری یا جواد محمدباقر زاده بعنوان مدیرامور مالی متفقا و ممهور به مهرشرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل و با مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. اختیارات هیأت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه در ۸ بند به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح حساب و استفاده ار آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات جاری شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه در سقف اختیارات مشخص شده در ایین نامه معاملات شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیأت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه جهت ارائه به بورس و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیأت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. مدیرعامل مجری کلیه مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش۹۵۱۱۰۶۸۹۶۷۴۶۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275837
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۵۰۱/۴۱ ۲۴/۰۹/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی پاکدامن به کدملی ۱۲۶۱۴۹۴۶۳۶ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره بجای ایت جوشن برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. مسئولیت‌های اعضای هیأت مدیره محمدرضا عباس زاده، براتعلی رفعتی، بهمن خسروزاده، محمد باقر دخیلی و مدیرعامل شرکت غلامرضا باقری دیزج کماکان مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۹۵ به قوت خود باقی است. ش۹۵۱۱۰۶۸۱۷۱۹۲۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633534
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و برابر مجوز شماره ۲۳۰۲۹/۱۲۲مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و عصر آزادی بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۰۷۰۶۱۹۱۸۷۴۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656601
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داوود شاددل به کدملی ۰۰۴۶۲۶۲۴۳۱ به عنوان رئیس هیات مدیره علی پاکدامن با کدملی ۱۲۶۱۴۹۴۶۳۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. مسئولیت و اختیارات آقای غلامرضا باقری دیزج به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) به قوت خود باقی است. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل ودر غیاب اعضای هیات مدیره با امضای جواد محمد باقرزاده بعنوان مدیر امور مالی متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبارخواهد بود. ش۹۶۰۷۲۲۹۱۲۷۹۳۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819313
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا باقری دیزج به کد ملی ۳۷۳۲۳۲۵۱۴۸ به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به جای محمد باقر دخیلی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۶۱۰۲۶۷۲۶۳۲۴۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887445
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای انجام بموقع کارهای اداری شرکت مقرر شد کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای علیرضا آقابگلو به کد ملی ۱۳۷۵۷۱۵۲۸۳ بعنوان معاون عملیات و در غیاب اعضای هیات مدیره با امضای آقای جواد محمد باقرزاده به کد ملی ۱۴۶۰۹۷۱۹۰۶ بعنوان مدیر امور مالی متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای آقای علیرضا آقابگلو بعنوان معاون عملیات همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز پالایشگاه جاده (تبریزآذرشهر) جاده (اختصاصی پالایشگاه) پلاک۰ طبقه همکف و کدپستی ۵۱۹۷۱۳۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۰۲۱۸۵۵۵۸۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202442
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و برابر مجوز شماره ۱۴۳۶۳ مورخه ۰۵/۰۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، صورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت ۳۳۰۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به نوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب شدند. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۶۲۸ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵ و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱۵۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و عصر آزادی بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۷ تعیین گردید. ش۹۷۰۶۱۴۸۵۶۶۲۰۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319254
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۰۰۰۹ مورخ ۲۹/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز ۴۰۸۸۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۰۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود شاددل با کدملی ۰۰۴۶۲۶۲۴۳۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره، علی پاکدامن با کدملی ۱۲۶۱۴۹۴۶۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حیدر شمسی با کدملی ۶۲۱۹۸۵۵۵۳۱ به عنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و صادق وقفی محبی با کدملی ۰۰۵۲۴۳۴۶۶۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان بعنوان عضو هیئت مدیره و غلامرضا باقری دیزج با کدملی ۳۷۳۲۳۲۵۱۴۸ به نمایندگی از خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای علیرضا آقابگلو با کدملی ۱۳۷۵۷۱۵۲۸۳ بعنوان معاونت عملیات و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای جواد محمد باقرزاده با کدملی ۱۴۶۰۹۷۱۹۰۶ بعنوان مدیر امور مالی متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای علیرضا آقابگلو بعنوان معاونت عملیات همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. داود شاددل نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان علی پاکدامن نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان حیدر شمسی نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادق وقفی محبی نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان غلامرضا باقری دیزج نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان اختیارات هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ افتتاح حساب بنام شرکت و استفاده از آن به نام شرکت در نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات جاری شرکت. ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۴ انعقاد قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه در سقف اختیارات مشخص شده در آیین نامه معاملات شرکت. ۵ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. ۶ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه جهت ارائه به بورس و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. ۷ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۸ مدیرعامل مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۸۲۷۳۰۴۹۱۵۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه