پالایش نفت امام خمینی ره شازند

شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874747
استان مركزي - شهرستان شازند - بخش زاليان - دهستان پل دوآب - آبادي پالايشگاه هفتم-پالايشگاه-جاده اصلي-جاده شازند-پلاك 0-طبقه همكف- 3867141111
15
افراد
21
آگهی‌ها
1022
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1085488
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۸۹ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود از ماده ۳۷ اساسنامه در ۸ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضا کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت و در غیاب لطفعلی چاوشی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با سید محمد حسینی مشکنانی عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عملیات و در غیاب مسعود نادب عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر مالی با مجید سجاد رئیس حسابداری مالی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۶۰۹۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103078
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند سهامی عام به شماره ثبت۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۸۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576570
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۸۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۸۱۹۵/۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی زیار ۰۴۵۰۰۶۷۸۷۴ بنمایندگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بجای آقای سید محمد حسینی مشکنانی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۰۵۲۷۵۵۶۷۴۶۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613796
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۸۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۸۱۹۵/۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا سید جعفری ۲۹۹۰۳۴۸۸۸۳ بنمایندگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بجای آقای محسن قدیری بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۴۳۳۵۷۲۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613798
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۸۱۹۵/۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نوربخش ۴۷۲۰۶۹۰۵۴۸ بنمایندگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بجای آقای لطفعلی چاوشی بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اختیاراتی که قبلا از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل قبلی تفویض گردیده بود به مدیرعامل جدید شرکت تفویض می‌گردد. پ۹۳۰۶۲۳۱۶۵۶۴۷۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613799
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۸۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۸۱۹۵/۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت در غیاب مدیرعامل بامضا آقای علی زیار ۰۴۵۰۰۶۷۸۷۴ با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۶۵۹۱۵۱۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124772
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شازند اراک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که درتاریخ۱۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344551
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ محسن قدیری به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و لطفعلی چاوشی نجف ابادی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید محمدحسین مشکنانی به نمایندگی از ظرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مسعود نادب به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و مختار قانون بنمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء لطفعلی چاوشی نجف آبادی و مسعود نادب ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807383
آگهی تغییرات در شرکت پالایش نفت شازند اراک (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۴/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییریافت. موضوعات اصلی: ۱ احداث، راه اندازی و بهره برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه ۲ دریافت و معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدورکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. موضوعات فرعی: ۱ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه.۲ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت.۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. ۴ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۵ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۶ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت.۷ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی. ۸ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.۹ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز.۱۰ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌های با توجه به معیارهای روز بازار.۱۱ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت راهنمای و در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت.۱۲ رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها.۱۳ رعایت الزامات محیط زیست.۱۴ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد. در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. و اعلامیه تبدیل بشرح ذیل میباشد: نام و نوع شرکت پالایش نفت شازند اراک سهامی خاص بشماره ثبت۱۴۴۵۱۸ موضوع شرکت عبارت است از: الف موضوعات اصلی: ۱ احداث، راه اندازی و بهره برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه ۲ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدورکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، به نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. ب موضوعات فرعی: ۱ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه.۲ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت.۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. ۴ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۵ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۶ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت.۷ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاوره، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی. ۸ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.۹ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز.۱۰ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار.۱۱ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت.۱۲ رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها.۱۳ رعایت الزامات محیط زیست.۱۴ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد. ۳ مرکز اصلی شرکت بنشانی: تهران، خیابان استاد نجات الهی، روبروی خیابان اراک ۴ شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود. ۵ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۴۰۰/۳۹۰/۶۴۶/۵ ریال که کلا پرداخت شده است. ۶ شرکت فاقد سهام ممتازه میباشد.۷ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: ۸ آقای امین اله اسکندری فرزند عباس بشماره شناسنامه۲۱۴۱ متولد۱۳۳۸ بشماره ملی۱۸۱۸۰۱۸۱۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.۹ آقای لطفعلی چاوشی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه۲۵۷ متولد۱۳۳۴ بشماره ملی۱۰۹۰۹۳۴۷۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره.۱۰ آقای سعید محجوبی فرزند رحیم بشماره شناسنامه۱۸۴۷ متولد۱۳۳۶ بشماره ملی۱۰۹۳۹۴۱۸۶۴۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره.۱۱ آقای مسعود نادب فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه۲۹۵ به شماره ملی۱۷۵۵۶۶۹۰۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره.۱۲ آقای سید محمد حسینی مشکانی فرزند سیدجلالی بشماره شناسنامه۳ متولد۱۳۳۰ بشماره ملی۵۶۵۹۵۰۳۹۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره.۱۳ آقای امیر شاکری فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه۷۱ متولد۱۳۶۱ بشماره ملی۲۲۹۸۱۶۳۱۲۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره.۱۴ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام. در سهمیه مجامع عمومی و صاحبان سهامی می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی به صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه شرکت وکالت یا نمایندگان حضور به هم رسانند. و سهامدار برای هریک سهم تبصره در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهدداشت. اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، پیرو مواردی صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مطابق ماده۲۳ طریقه اخذ رأی بصورت شفاهی با بلند کردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. درصورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترتیب سهامداری حاضر در مجمع به رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر بنا به شرائط رأی به صورت کتبی به عمل خواهدآمد.. تبصره: اخذ رأی درخصوص انتخاب هیئت مدیره و بازرس الزاما بصورت کتبی خواهدبود. ۹ نحوه ششم سود: طبق ماده۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیئت مدیره صورت می‌پذیرد و طبق ماده۱۸ اساسنامه میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می‌گردد. مطابق با ماده۵۱ اساسنامه شرکت وصف اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون انجام میشود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌های وقت کنار گذاشته شود. ۱۰ شرکت فاقد دیون و یا دیون تضمین شده اشخاص میباشد. ۱۱ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول وغیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمند آن آماده میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777813
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۰ و مجوز شماره ۲۶۰۹۳/۲۰ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا سیدجعفری به شماره ملی ۲۹۹۰۳۴۸۸۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی نوربخش به شماره ملی ۴۷۲۰۶۹۰۵۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی زیاربه شماره ملی ۰۴۵۰۰۶۷۸۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴ و آقای مسعود نادب به شماره ملی ۱۷۵۵۶۶۹۰۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵ و آقای مختار قانون به شماره ملی ۱۴۶۶۴۶۵۶۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت کارگذاری سهام عدالت به شماره ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۳۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان علی نوربخش و مسعود نادب و ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۵۰۲۱۴۴۰۰۸۵۹۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732834
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رجبی کهریزی به ک. م ۳۸۷۲۳۵۹۴۹۵ بجای آقای علی نوربخش به ک. م ۴۷۲۰۶۹۰۵۴۸ بعنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اختیاراتی هیات مدیره به مدیرعامل آقای علی نوربخش (بشرح ذیل) تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و شرکتها و مؤسسات غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای تحقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ظرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقی آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل آن که مرتبط با موضوع شرکت باشد تا ده برابر سقف معاملات متوسط. امضاء کلیه اوراق، اسناد تعهدآور شرکت و قراردادهای منطبق با نمونه تهیه شده از سوی امور پیمانها و حقوقی که قبلا به تأیید هیات مدیره رسیده، توسط آقایان مجید رجبی کهریزی نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و نبی اله موری بختیاری به ک. م ۱۹۷۱۸۶۸۲۱۳ سرپرست امورمالی و در غیاب آقای نبی اله مور بختیاری، توسط آقای مجید سجاد به ک. م ۱۲۸۰۲۹۳۵۰۰ انجام می‌شود. مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و اداری و پرسنل و جاری و غیر بند ب ۱ با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۵۶۹۴۶۶۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732852
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اکبر میرقادری به ک. م ۱۹۷۱۲۷۲۶۶۳ بعنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ بجای مجید رجبی کهریزی به ک. م ۳۸۷۲۳۵۹۴۹۵ بعنوان مدیرعامل ونایب رییس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره انتخاب گردید. کلیه اختیاراتی هیئت مدیره به مدیرعامل آقای سید علی اکبر میرقادری (بشرح ذیل) تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و شرکتها و مؤسسات غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ظرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل آن که مرتبط با موضوع شرکت باشد تا ده برابر سقف معاملات متوسط. امضاء کلیه اوراق، اسناد تعهد آور شرکت و قراردادهای منطبق با نمونه تهیه شده از سوی امور پیمانها و حقوقی که قبلا به تأیید هیئت مدیره رسیده، توسط آقایان سید علی اکبر میرقادری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نبی اله موری بختیاری به ک. م ۱۹۷۱۸۶۸۲۱۳ سرپرست امورمالی و در غیاب آقای نبی اله مور بختیاری، توسط آقای مجید سجاد به ک. م ۱۲۸۰۲۹۳۵۰۰ انجام می‌شود. مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و اداری و پرسنل و جاری و غیر بند ب ۱ با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. پ۹۶۰۹۰۵۷۲۲۲۰۳۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732859
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۹۰۵۷۵۴۵۶۸۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840027
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ضیغمی به ک. م ۰۵۳۲۷۹۰۴۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سیدعلی اکبر میرقادری به ک. م ۱۹۷۱۲۷۲۶۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای علی شاهوردی به ک. م ۴۲۱۸۹۶۳۳۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴ و آقای نبی ا … موری بختیاری به ک. م ۱۹۷۱۸۶۸۲۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ه ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵ و آقای سعید مداح مروج به ک. م ۴۵۷۹۲۵۵۳۹۹ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان حمیدرضا سیدجعفری به ک. م ۲۹۹۰۳۴۸۸۸۳ و محمدحسین آرمانیان به ک. م ۴۱۳۰۴۸۹۵۱۸ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان سیدعلی اکبر میرقادری و نبی ا … موری بختیاری ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۶۱۱۰۷۲۰۶۳۴۱۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840076
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ضیغمی به ک. م ۰۵۳۲۷۹۰۴۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سید علی اکبر میرقادری به ک. م ۱۹۷۱۲۷۲۶۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقایان سعید مداح مروج به ک. م ۴۵۷۹۲۵۵۳۹۹ و نبی اله موری بختیاری به ک. م ۱۹۷۱۸۶۸۲۱۳ و علی شاهوردی به ک. م ۴۲۱۸۹۶۳۳۹۸ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای امیر شاکری به ک. م ۲۲۹۸۱۶۳۱۲۱ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان سید علی اکبر میرقادری و نبی اله موری بختیاری ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۷۳۰۶۳۶۲۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840091
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید مداح مروج به ک. م ۴۵۷۹۲۵۵۳۹۹ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره بجای شرکت کارگزاری سهام عدالت به ش. م ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۳۰ وآقایان حمید رضا سید جعفری به ک. م ۲۹۹۰۳۴۸۸۸۳ و محمد حسین آرمانیان به ک. م ۴۱۳۰۴۸۹۵۱۸ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ۹۶۱۱۰۷۳۸۹۹۴۰۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840107
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴ و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷ و آقایان سعید مداح مروج به ک. م ۴۵۷۹۲۵۵۳۹۹ و علی شاهوردی به ک. م ۴۲۱۸۹۶۳۳۹۸ و نبی اله بختیاری به ک. م ۱۹۷۱۸۶۸۲۱۳ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای امیر شاکری به ک. م ۲۲۹۸۱۶۳۱۲۱ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ۹۶۱۱۰۷۷۳۵۳۶۹۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876164
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس: استان مرکزی شهرستان شازند بخش زالیان , دهستان پل دوآب , آبادی پالایشگاه هفتم , پالایشگاه , جاده اصلی , جاده شازند , پلاک ۰ طبقه همکف وکدپستی ۳۸۶۷۱۴۱۱۱۱ منتقل و ماده ۴ اساسنامه یه شرح مذکور اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۲۸۶۲۴۴۶۶۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909293
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۵۱۷/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات تهران مرکز اصلی شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷ واحد ثبتی تهران به آدرس: استان مرکزی شهرستان شازند بخش زالیان , دهستان پل دوآب , آبادی پالایشگاه هفتم , پالایشگاه , جاده اصلی , جاده شازند , پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۳۸۶۷۱۴۱۱۱۱ منتقل و در این اداره طی شماره ۱۰۲۲ در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ به ثبت رسیده است. / ش۹۶۱۲۱۲۶۱۳۱۷۸۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061162
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارشرکت اتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. / ش۹۷۰۳۱۲۲۵۶۲۰۰۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102058
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید محجوبی به شماره ملی ۰۹۳۹۴۱۸۶۴۹ به جای سعید مداح مروج به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۴/۱۳۹۴) انتخاب گردید. / ش۹۷۰۴۱۱۷۰۲۷۴۹۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک