شرکت پالایش نفت کرمانشاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874728


شماره ثبت:
144516
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1377/7/25
آدرس:
تهران-حافظ-خيابان شهيد دكتر حسن عضدي-خيابان ورشو-پلاك 4-ساختمان غدير-طبقه دوم 1598665913

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جلیل سالاری شهربابکی 1063103
وحسین نظری 1063893
حمیدرضا کاویان پور 1063893
آقای سید احمد نصری 1268459
ابراهیم باقری 1268459
سعید مداح مروج 1268459
حسین عبدی زمهریر 1268459
سهراب برندیشه 13976990
جهانگیر آریان پور 13976990

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1000294
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۰۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063103
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: سعید مداح مروج بهک دملی ۴۵۷۹۲۵۵۳۹۹ به جای جلیل سالاری شهربابکی به کدملی ۳۱۴۹۵۲۵۶۳۲ جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا ۳۰/۴/۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷ در هیات مدیره تعیین گردید. پ۱۶۵۰۳۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063104
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۰۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063893
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع هیات مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: حسین عبدی زمهریر به شماره ملی ۱۵۸۱۳۴۴۳۵۱ به جای حمیدرضا کاویان پور به شماره ملی ۳۲۵۵۶۸۴۷۴۹ به عنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا ۳۰/۴/۹۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای حسین عبدی زمهریر و حسین نظری به شماره ملی ۳۲۵۶۲۰۳۶۳۹ همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۰۳۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268458
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۴/۱۳۹۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴ شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷ پ۱۷۴۷۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268459
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۱۳۹۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی بشرح ذیل تعیین گردیدند: سعید مداح مروج به شماره ملی۴۵۷۹۲۵۵۳۹۹به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷بسمت رئیس هیئت مدیره و سید احمد نصری به شماره ملی۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین عبدی زمهریر به شماره ملی۱۵۸۱۳۴۴۳۵۱بنمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸بسمت مدیر عامل وحسین نظری به شماره ملی۳۲۵۶۲۰۳۶۳۹به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵و ابراهیم باقری به شماره ملی۳۳۷۹۵۰۸۴۹۷به نمایندگی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴به سمت اعضاء هیئت مدیره و حدود اختیارات مدیر عامل بشرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود اسنادو مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۷۹۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622107
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۸۸ محمد فرمان حیدری به جای محسن علاقه بند حسینی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756257
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ جلیل سالاری شهربابکی به نمایندگی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا کاویان پور به نمایندگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابراهیم باقری به نمایندگی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و حسین نظری به نمایندگی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتی ایران و سید احمد نصری به نمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا حمیدرضا کاویان پور و حسین نظری ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976990
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۱۶۱۶ مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پخش تجارت گستر بیستون با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۶۳۹۵ شرکت سرمایه گذاری استان زنجان با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری استان سمنان با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۲۰۵۲ سهراب برندیشه با کدملی ۱۸۲۹۲۴۷۷۴۳ جهانگیر آریان پور با کدملی ۴۵۴۹۴۷۳۵۹۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۲۴۱۴۵۰۰۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه