پالایش نفت شیراز

شرکت پالایش نفت شیراز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874709
استان فارس - شهرستان شيراز - بخش مركزي - شهر شيراز-تپه تلويزيون-كوچه 20جمهوري اسلامي[5جهادسازندگي]-بلوار جمهوري اسلامي-پلاك 94-طبقه اول- 7144664387
6
افراد
24
آگهی‌ها
41148
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1621206
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۰ ومجوز شماره ۲۰۲۵۹/۲۰ مورخ ۱۳/۸/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی بر ای عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ شرکت انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۰ تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۵۹۸۱۱۵۴۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621208
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۹ ومجوز شماره ۲۰۲۵۹/۲۰ مورخ ۱۳/۸/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای عملکرد سال مال ۱۳۸۹ انتخاب شد.. پ۹۳۰۶۲۵۱۶۸۵۵۲۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698088
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۰ و مجوز خصوصی سازی بشماره ۲۰۲۵۹/۲۰ مورخ ۱۳/۰۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای جلیل سالاری شهر بابکی به نمایندگی از طرف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جمال صادقی به نمایندگی ازطرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و آقای حسین هوشمند به نمایندگی ازطرف شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و آقای علی حقیقت به نمایندگی ازطرف شرکت کارگزاری سهام عدالت بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان عبدالرحیم شمس الدینی و حسین هوشمند ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۳۰۸۲۵۹۱۸۷۵۷۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698093
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۱ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۲۲۶۰۴/۲۰ مورخ ۲۱/۰۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل و شرکت سرمایه گذاری استان لرستان و شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی و بانک ملی و سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت اعضا اصلی و بانک سپه و بانک ملت بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۵۴۸۸۹۹۰۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698095
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۰ و مجوز خصوصی سازی بشماره ۲۰۲۵۹/۲۰ مورخ ۱۳/۰۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۵۴۸۶۳۲۱۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698096
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ و مجوز خصوصی سازی بشماره ۲۲۶۰۴/۲۰ مورخ ۲۱/۰۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای علی حقیقت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جمال صادقی به نمایندگی از بانک ملی ایران و آقای شهرام حیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و آقای سیدحسین موسویان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مرکزی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و مدیرمالی آقای حسین هوشمند (درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرمالی با امضای رییس حسابداری مالی آقای بهنام گشتاسبی درهر صورت حداقل یکی از امضاهای مدیرعامل یا مدیرمالی بایستی وجود داشته باشد) و ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۳۰۸۲۵۴۸۷۵۶۸۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702145
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۱۸۵۵۷/۴۱ مورخ ۲۱/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۷۷۵۷۴۸۲۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702148
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۱۸۵۵۷/۴۱ مورخ ۲۱/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به شیراز کیلومتر ۲۲ جاده شیراز اصفهان شرکت پالایش نفت شیراز کدپستی ۷۳۴۹۱۶۳۱۱۵ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۸۲۷۶۷۸۹۶۵۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669400
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۱۱/۸۹ حسین هوشمند به کدملی۲۲۹۱۶۳۵۳۳۶ به جای عبدالمحمد باقریان و به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵ و به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای عبدالرحیم شمس الدینی و حسین هوشمند و ممهور به مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376340
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ۲۸/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۸۸ واصل گردید مبلغ بهاء اسمی سهام شرکت از ۰۰۰/۱۰۰ ریالی با نام به مبلغ ۰۰۰/۱ ریالی با نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۵۴۸/۰۲۷/۱ ریال منقسم به ۶۰۰/۵۴۸/۰۲۷/۱ سهم با نام ۰۰۰/۱ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۸ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل عبدالرحیم شمس الدینی و عبدالمحمد باقربان (عضو) هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663930
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۹ حدود اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861511
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۸۸ موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و مادة مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. در اجرای بند ۴ ماده ۲۷۹ قانون تجارت اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل اعلام می‌گردد: ۱ نام و شماره ثبت شرکت: پالایش نفت شیراز ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۱۴، ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف موضوعات اصلی: ۱ احداث راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه ۲ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساخت فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی ۴ انجام هر گونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه ب موضوعات فرعی: ۱ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۲ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت ۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ۴ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۵ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۶ انجام هر گونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت ۷ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی ۸ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت ۹ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز ۱۰ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار، ۱۱ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت، ۱۲ رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها ۱۳ رعایت الزامات محیط زیست. ۱۴ انجام هر گونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیأت مدیره ضروری باشد. ۳ مرکز اصلی شرکت به نشانی: تهران خیابان استاد نجات الهی روبروی خیابان اراک کدپستی ۱۵۹۸۶۶۸۸۱۳ می‌باشد ۴ مدت شرکت، از تاریخ تأسیس بمدت نامحدود ۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۵۴۸/۰۲۷/۱ ریال، منقسم به ۶۰۰/۵۴۸/۰۲۷/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ۶ شرکت، فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ اعضاء هیأت مدیره و هویت کامل آنان عبارتند از: آقای امین ا … اسکندری فرزند عباس به ش ش ۲۱۴۱ صادره از آبادان ت تولد ۱۳۳۸ به کدملی ۱۸۱۸۰۱۸۱۰۱ رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای عبدالرحیم شمس الدینی فرزند عبدا …. به ش ش ۴۸۹ صادره از شیراز ت تولد ۱۳۳۳ به کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۲۶۱ نایب رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای فریدون شکری نسبت فرزند حبیب به ش ش ۵۰۳ صادره از آبادان ت تولد ۱۳۳۵ به کدملی ۱۸۱۸۸۸۰۸۶۶۸ عضو اصلی هیأت مدیره، آقای عبدالمحمد باقریان فرزند حسن به ش ش ۱۳۰ ص از شیرار ت تولد ۱۳۳۶ به کدملی ۲۲۹۵۰۹۲۷۱۱ عضو اصلی هیأت مدیره، آقای یعقوب علی پناهی فرزند مطلب به ش ش ۴۰۱ صادره از اردبیل ت تولد ۱۳۳۱ به کدملی ۱۴۶۶۰۱۰۹۱۶ عضو اصلی هیأت مدیره، آقای جمال صادقی فرزند حسن به ش ش ۱ صادره از شیراز ت تولد ۱۳۳۴ به کدملی ۲۲۹۹۴۱۱۴۹۶ عضو اصلی هیأت مدیره، آقای عبداله مجلسی فرزند حاجی بابا به ش ش ۵۷۶ صادره از لار تاریخ تولد ۱۳۳۱ به کدملی ۲۵۱۱۱۱۴۸۷۹ عضو اصلی هیأت مدیره و آقای فرشید محمدخانی فرزند حسن قلی به ش ش ۵ صادره از سی سخت بویراحمد ت تولد ۱۳۵۳ به کدملی ۴۲۳۱۸۱۰۵۸۳ عضو علی البدل هیأت مدیره ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیة خرید سهام گواهی نامة نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقة سهام. تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مطابق مادة ۲۳ طریقه اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلا با بلند کردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد تبصره: اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود ۹ نحوه تقسیم سود: طبق ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیأت مدیره صورت می‌پذیرد و طبقه مادة ۱۸ اساسنامه میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می‌گردد، مطابقه مادة ۵۱ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود ۱۰ شرکت فاقد دیون و یا دیون تضمین شده اشخاص می‌باشد. ۱۱ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است، اساسنامة شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین بصورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مجمع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعة علاقمندان آماده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150277
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گرید: جلیل سالاری شهربابکی نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرحیم شمسی الدینی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و جمال صادقی به نمایندگی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و عبدالمحمد باقریان به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و علی حقیقت به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای عبدالرحیم شمسی الدین و عبدالمحمد باقریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830675
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ماهرخ زاد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند ش۹۵۰۳۱۲۹۷۹۵۹۵۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048146
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا امین به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۱۰۲۶۱۴۱۸۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528520
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ بموجب مجوز شماره ۹۳۲۸/۴۱۱۰/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه خبرجنوب بعنوان روزنامه محلی انتخاب گردید ش۹۶۰۵۰۲۱۲۱۱۱۳۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622387
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ بموجب مجوز شماره ۱۰۴۰۴/۴۱ ۱۰/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) به شماره ثبت۲۰۲۹۶ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵ و شرکت سرمایه هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبرجنوب به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ تصویب گردید ش۹۶۰۷۰۱۸۷۹۳۴۱۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622393
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ بموجب مجوز شماره ۲۴۵۵۹/۴۱ ۹/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی صمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جعفر علوی معلم به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان، به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۰۱۴۳۹۸۶۹۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622397
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ بموجب مجوز شماره ۱۷۸۶۰/۴۱ ۲۲/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری به عنوان نماینده شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۶) انتخاب گردید ش۹۶۰۷۰۱۳۹۶۶۷۵۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781826
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ بموجب مجوز شماره ۲۱۱۳۴ ۱۴/۹/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری با شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی با شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا امین با شماره ملی ۶۵۴۹۵۳۱۰۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای شهرام حیدری با شماره ملی ۴۱۹۸۵۰۴۵۹۸ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و اقای سید جعفر علوی معلم با شماره ملی ۰۷۹۴۶۹۴۹۴۲ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند * آقای عبدالرحیم شمس الدینی با شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۲۶۱ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید کلیه اوراق، قراردادها، اسناد تعهدآور و چک‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا امضای مشترک مدیرعامل و آقای ناصر تنگستانی مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در مورد چک‌های صادره تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای ناصر تنگستانی علی نژاد مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۰۴۹۷۱۸۳۷۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796697
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ بموجب مجوز شماره ۲۲۲۸۱ ۲۸/۹/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تععین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق، قراردادها، اسناد تعهدآور و چک‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا امضای مشترک مدیرعامل و آقای بهنام گشتاسبی سرپرست مدیریت مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در مورد چک‌های صادره تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای بهنام گشتاسبی سرپرست مدیریت مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۱۲۹۶۳۶۸۶۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881150
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۶۲۲۶ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به نامه شماره ۸۰۱۹۴ مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آقای رضا درگاهی به جای آقای علیرضا امین به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره معرفی گردیدند ش۹۶۱۱۲۹۴۷۲۶۲۶۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13942642
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۱۴۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ سازمان سازمان خصوصی سازی و تاییدیه عدم ارتباط موضوع صورتجلسه به سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز - تپه تلویزیون - کوچه ۲۰جمهوری اسلامی [۵جهادسازندگی] - بلوار جمهوری اسلامی - پلاک ۹۴ - طبقه اول - کدپستی ۷۱۴۴۶۶۴۳۸۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۳۴۵۵۷۴۷۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186789
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ ونامه شماره ۱۱۷۴۶ مورخ ۱۰/۰۵/۹۷ صادره از سازمان خصوصی سازی و۳۶۹۰۵/۱۲۲مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ صادره از اداره نظارت بر ناشران فرابورسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت۳۰۲۴۹۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۱۵۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) به شماره ثبت۲۰۲۹۶ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت۲۴۸۰۹۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۲۴۱۹۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ همگی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت۱۳۹۹۵ (ثبت شده در تهران) وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ (ثبت شده در تهران) وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶تصویب گردید. ش۹۷۰۶۰۴۲۶۸۹۰۲۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک