شرکت پالایش نفت تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874640


شماره ثبت:
144508
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1377/7/25
آدرس:
تهران ابتداي جاده قديم قم بعد از سه راه خير آباد بلوار شهيد تندگويان پالايشگاه تهران ساختمان اداري 1879913111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا سیدجعفری 1052724
مهدی رستم پور 1575794
احمد رضا اسدی خشویی 1681411
آقای حسین ایزدی بابوکانی 1681411
سعید محجوبی 1681411
آقای محمد زالی 12968733
آقای محمدرضاحاجیان 12968739
آقای فریدون ورشوساز 13251861
آقای ناصربابایی 14020105
آقای لطف اله هنگی 14020105
آقای محمدعلی هاشمی 14247891
آقای داود رزاقی 14247891

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 963292
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۶۶۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052724
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ واصل گردید. حمیدرضا سیدجعفری به کدملی ۲۹۹۰۳۴۸۸۸۳ بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۴۵۰۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053585
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۸۹ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت در غیاب مدیرعامل و مدیر امور مالی با امضاء مدیر عملیات ناصر بابائی به کدملی ۲۲۵۹۴۵۶۹۴۴ و رئیس حسابداری عمومی فریدون ورشوساز به کدملی ۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، محل شرکت به تهران ابتدای جاده قدیم قم بعد از سه راه خیرآباد بلوار شهید تندگویان پالایشگاه تهران ساختمان اداری کدپستی ۱۸۷۹۹۱۳۱۱۱ انتقال یافت. پ۱۶۴۵۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575793
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ وتنفس مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ومجوز شماره ۲۶۸۲۹۱/۱۲۱مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳سازمان بورس اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت وهمکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گرددید. پ۹۳۰۵۲۶۸۵۷۹۱۸۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575794
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۶۸۲۹۱/۱۲۱مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: - شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶ بنمایندگی حسین ایزدی با بوکانی بشماره ملی ۱۱۹۹۴۸۴۵۲۰بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان قم شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶ بنمایندگی مهدی رستم پور بشماره ملی ۴۵۰۰۲۸۰۱۸۹بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۳۶۵ بنمایندگی ناصر بابایی بشماره ملی ۲۲۵۹۴۵۶۹۴۴بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان قزوین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ بنمایندگی افشار سرکانیان بشماره ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۷۸بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ بنمایندگی محمد زالی بشماره ملی ۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیر عامل تفیض گردید. تمام اوراق قراردادها واسناد بهادار وتعهد آور با امضاءمدیر عامل ویک عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت ودرغیاب اعضاءبا امضاءمدیر عامل و مدیر مالی ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاءیک عضو هیئت مدیره و مدیر مالی ممهور به مهر شرکت ود غیاب مدیر عامل ومدیر مالی با امضاءدو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره پ۹۳۰۵۲۶۵۶۴۹۸۸۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575798
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۶۵۱۸۲/۱۲۱مورخ ۰۷/۰۲/۹۳سازمان بورس اداره نظارت بر انتشار وثبت اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۶۱۲۲۰میلیون ریال به مبلغ ۴۷۶۵۹۹میلیون ریال منقسم به۴۷۶۵۹۹۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل اندوخته طرح وتوسعه افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۵۲۶۸۹۶۳۴۴۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575800
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به بشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. پ۹۳۰۵۲۶۴۷۵۸۷۸۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575803
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۰ ومجوز شماره ۲۰۵۶/۲۰مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۲سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشارایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال ۱۳۸۹بتصویب رسید. پ۹۳۰۵۲۶۹۳۹۶۱۹۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575805
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۰ ومجوز شماره ۲۰۵۶/۲۰مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۲سازمان خصو صی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران بشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴ وشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بشناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۶۲۶۸۶۸۵۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575808
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۸۲۹۱/۱۲۱مورخ ۲۹/۰۲/۹۳ سازمان بورس اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶ شرکت سرمایه گذاری استان قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۳۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان قزوین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ پ۹۳۰۵۲۶۸۳۱۱۲۴۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681411
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۱۶۵۱۹/۲۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶ به نمایندگی حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۸۴۵۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶ به نمایندگی احمدرضا اسدی خشویی به شماره ملی ۱۸۱۷۷۸۵۵۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان قزوین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ به نمایندگی سعید محجوبی به شماره ملی ۰۹۳۹۴۱۸۶۴۹ دبه سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۷۱۵۸۶۴۴۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707215
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۳و تنفس مورخ۱۴/۵/۹۳و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره۱۷۵۲۳/۲۰ مورخ ۶/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۲۳۲۴۱۲۱۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9770029
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۸۹ قسمتی از اختیارات هیئت مدیره مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه به تعداد ۱۱ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل واگذار گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119366
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۴۵۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۲/۸۹ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور درغیاب مدیرعامل و مدیر امور مالی با امضا ناصر بابایی و رئیس حسابداری مالی عبدالرضا اوقاتیان همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10601189
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ اسداله میکائیلی به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهرخ خسروانی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ناصر بابائی به نمایندگی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سید حجت سیدجلالی به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و فاضل اردشیرلاریجانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای شاهرخ خسروانی و سید حجت سیدجلالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687152
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۸ امضاء کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور با امضاء مدیرعامل شاهرخ خسروانی و اسداله میکائیلی رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10967182
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

با بررسی صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۸۹ محسن قدیری به جای شاهرخ خسروانی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. و امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای محسن قدیری و سید حجت سیدجلالی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073895
آگهی تصمیمات در شرکت پالاتین نفت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۸۸ موضوع شرکت به عبارت الف: موضوعات اصلی: ۱ احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه ۲ دریافت و معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر ۳ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکروبورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جانبی ۴ انجام هر گو. نه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه ب: موضوعات فرعی: ۱ تشکیل انواع شرکتها با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۲ خرید و فروش کالای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت ۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ۴ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۵ انجام هر گونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت ۶ اخذ نمایندگی ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۷ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، نفتی و مالی ۸ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت ۹ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز ۱۰ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار، ۱۱ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت، ۱۲ رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها ۱۳ رعایت الزامات محیط زیست. ۱۴ انجام هر گونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیأت مدیره ضروری باشد. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از نوع سهامی خاص به نوع سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین گردید. نام شرکت به نام شرکت پالایش نفت تهران به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ می‌باشد ۲ موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر قرار گرفت: الف: موضوعات اصلی: ۱ احداث راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی ۴ انجام هر گونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه ب موضوعات فرعی: تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه و خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی وخارجی مرتبط با عملیات شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه انجام هرگونه عملیات اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکتانعقاد قراردادهای خدمات و پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، نفتی و مالی خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت، رعایت استانداردهای بین المللی ملی صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها رعایت الزامات محیط زیست. انجام هر گونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیأت مدیره ضروری باشد. ۳ مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خیابان استاد نجات الهی روبروی خیابان اراک و مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود تعیین گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰/۶۱ ریال که کلا پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اعضای هیات مدیره عبارتند از: اسداله میکائیلی فرزند کریم به ش ش ۶ متولد ۱۳۳۲ به شماره ملی ۵۰۶۹۷۸۰۲۸۱ دارای مدرک لیسانس عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و شاهرخ خسروانی فرزند ناصر به ش ش ۲۵۷ متولد ۱۳۳۷ به شماره ملی ۰۰۴۶۲۹۸۴۱۱ لیسانس به عنوان عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ناصر بابائی فرزند علی ش ش ۹۱ متولد ۱۳۴۸ به شماره ملی ۲۵۵۹۴۵۶۹۴۴ لیسانس به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و حسن عادل فرزند خداویردی به ش ش ۳۸۱ متولد ۱۳۳۰ به شماره ملی ۴۸۵۳۵۶۱۳ لیسانس و سعید محمدی طامه فرزند هابی به ش ش۸۵۸ متولد ۱۳۳۱ به شماره ملی ۱۲۳۹۳۶۹۰۲۶ لیسانس به عنوان اعضاء اصلی هیآت مدیر و محمد غفاری فرزند ابوذر به ش ش ۳۱۲ متولد ۱۳۳۸ به کدملی ۰۰۴۱۱۶۱۵۷۲ لیسانس عضو علی البدل هیئت مدیره می‌باشد و شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام عبارت از کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نماینده حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مطابق ماده ۲۳ طریقه اخذ رای به صورت شفاهی مثلا با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، را ی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. تبصره: اخذ رای در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. ۹ نحوه تقسیم سود: طبق ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیئت مدیره صورت می‌پذیرد و طبق ماده ۱۱۸ اساسنامه میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می‌گردد. مطابق ماده ۵۱ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود ۱۰ شرکت فاقد دیون و یا دیون تنظیم شده اشخاص می‌باشد. ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از تقسیم به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691056
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ و مجوزشماره ۰۵۸/۲۰۵۲۱۳ , ۹۴۹ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۸۰۳۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۱۱۲۴۱۲۹۸۴۰۰۰ ریال به موجب گواهی بانکیشماره ۱۷۱/۹۴/۱۲ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ بانک ملت شعبه پالایشگاه نفت واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۴۱۲۱۵۵۱۵۲۹۵۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834595
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶ ۲۵۳۲۹۰/ ۹۵۹ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال منقسم به ۱۲ میلیارد سهم یکهزارریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۳۱۶۶۰۸۶۷۵۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834607
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶ شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ شرکت سرمایه گذاری استان قزوین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ وشرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ پ۹۵۰۳۱۶۶۷۳۵۴۱۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968729
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۶۱۲/۴۱ مورخه ۱۳/۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - پ۹۵۰۵۲۵۷۰۲۸۸۴۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968733
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۶۱۲/۴۱ مورخه ۱۳/۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدزالی به شماره ملی ۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۸۴۵۲۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ناصربابایی به شماره ملی ۲۲۵۹۴۵۶۹۴۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۳۶۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا اسدی خشویی به شماره ملی ۱۸۱۷۷۸۵۵۶۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید محجوبی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان قزوین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه و به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. الف) فراز اول از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ب) فراز ششم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ج) فراز هفتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت د) فرازهشتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ه) فراز نهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چاچوب آئین نامه معاملات و) فراز یازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ز) فراز دوازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ح) فراز چهاردهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای مصالحه و سازش ط) فراز پانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ی) فراز شانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل، مدیرمالی (آقای فریدون ورشوساز) و یک نفر از اعضای هیات مدیره شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه قراردادها و چک‌های بانکی تا سقف یک میلیارد ریال، با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و مازاد بر آن با امضای مشترک مدیرعامل، مدیرمالی و یک نفر از اعضای هیات مدیره شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چک‌های بانکی با موضوعات ذیل، با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد: الف) حقوق و مزایای کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد مستقیم و زیر پوششی طبق صورتجلسات ماهیانه آنان و پاداش سنوات خدمت کارکنان فوق و پرداخت‌های ماهیانه به بهداری و بهداشت و صندوقهای بازنشستگی نفت. ب) علی الحساب حقوق و بیمه کارکنان پیمانکاری طبق صورتجلسات ماهیانه تاییدشده توسط ادارات ناظر و صورت وضعیت‌ها و پیش پرداخت‌ها. ج) کلیه مالیات‌ها و عوارض اعم از مالیات تکلیفی، مالیات حقوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده و آلایندگی، بیمه تامین اجتماعی کاگران رسمی و پیمانکاری به منظور اخذ مفاصاحساب. د) پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن شرکت طبق صورت حساب‌های دریافتی. ه) پرداخت هایی که در مجمع و هیئت دیره شرکت تصویب شده باشند. و) خرید ارز و چرداخت‌های ارزی ز) پرداخت کلیه مطالبات دولتی - اسناد مالیو اوراق بهادار در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرمالی با امضای رئیس حسابداری مالی (آقای رسول زالی) معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۶۳۹۴۶۴۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968739
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۶۱۲/۴۱ مورخه ۱۳/۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضاحاجیان به شماره ملی ۳۳۷۰۰۷۹۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ جایگزین آقای سعید محجوبی جهت عضویت در هیات مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۵۰۵۲۵۲۵۹۷۳۴۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251861
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی شماره ۲۲۴۱۵/۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون ورشوساز کد ملی ۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷ جایگزین آقای محمدرضا حاجیان جهت عضویت در هیات مدیره شرکت برای باقیمانده دوره مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل (آقای ناصر بابایی) و مدیرمالی (آقای فریدون ورشوساز) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هردونفر ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۲۱۱۳۷۲۷۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301804
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ونامه‌های شماره ۱۱۱ ۳۱۵۵۹۵ , ۹۵۹ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و ۲۴۸۱۶/۴۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ و ۲۵۱۴۳/۴۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام که تماما از محل سود انباشته و از محل اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الدکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۱۱۲۱۸۴۸۳۸۶۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581546
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۹۶۵۱/۳۳ مورخ ۲/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان سال ۹۵ تصویب شد. ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات دایار رهیافت بعنوان بازرس علی البدل دارای شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳) روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۰۶۴۷۶۴۴۶۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827725
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۷۸۳/۳۳ مورخ ۷/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی هاشمی (۰۹۴۲۳۲۸۶۳۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان ش م ۱۰۸۶۰۹۳۳۶۵ جایگزین آقای ناصر بابائی ش م ۲۲۵۹۴۵۶۹۴۴ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت پالایش نفت تهران برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۱۱۰۱۷۶۹۷۵۵۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020105
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۶۶۲/۳۳ مورخه ۶/۸/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لطف اله هنگی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۸۱۸۳۲ به جای ناصر بابائی به شماره ملی ۲۲۵۹۴۵۶۹۴۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل (آقای لطف اله هنگی) و مدیرمالی (آقای فریدون ورشوساز) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشدو در غیاب هریک از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر دونفر ایشان با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف فراز اول از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ب فراز ششم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ج فراز هفتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت د فراز هشتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ه فراز نهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات و فراز یازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ز فراز دوازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ح فراز چهاردهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای مصالحه و سازش ط فراز پانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ی فراز شانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت پ۹۷۰۲۱۹۴۶۵۳۰۸۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218938
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۰۸۴۵ مورخ ۱/۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۳۶۵ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ پ۹۷۰۶۲۵۴۷۲۵۴۷۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247876
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷و مجوز شماره ۱۵۹۸۱ مورخ ۲۰/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل سود انباشته و از محل اندوخته طرح و توسعه افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۷۱۵۲۴۵۸۰۶۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247891
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۱۵۴۸ مورخ ۸/۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود رزاقی کدملی ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵ بعنوان عضو هیأت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶ آقای فریدون ورشوساز کدملی ۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳ بعنوان عضو هیأت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۳۶۵ آقای محمد زالی کدملی ۰۴۳۹۶۵۴۸۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ آقای محمد علی هاشمی کدملی ۰۹۴۲۳۲۸۶۳۹ بعنوان عضو هیأت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ آقای لطف اله هنگی کدملی ۲۱۸۱۰۸۱۸۳۲ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ انتخاب گردیدند. هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه اختیارات به شرح بندهای ذیل را به مدیر عامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی در چارچوب آیین نامه معاملات انعقاد هرنوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آیین نامه معاملات به امانت گذاردن هرنوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چارچوب آیین نامه معاملات تحصیل تهسیلات از بانک‌ها شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها دادسرا‌ها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی (به استثنای مصالحه و سازش) استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل (آقای لطف اله هنگی) و مدیر مالی و اقتصادی (آقای فریدون ورشوساز) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر دو نفر ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۷۱۵۲۹۱۴۵۸۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه