شرکت پالایش نفت اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874620


شماره ثبت:
40855
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1377/7/25
آدرس:
اصفهان - كيلومتر 5 جاده تهران 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
لطفعلی چاوشی نجف آبادی 1624878
آقای حمید مرادی 1624878
احمد بارول 1657103
شاهرخ خسروانی 1657103
آقای مرتضی عزیزی 1723231
محسن پورسینا 12804500
حشمت اله ابراهیمی فرسنگی 13104458
حمیدرضا متقی گیلانیان 13104458
بهمن طاهریان مبارکه 13177123
آقای جلیل رجب کردی 13600342

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1409762
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۰۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

باستناد مجوز شماره ۲۶۲۱۰۷/۱۲۱ مورخ ۱۹/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰/۲۵۸/۱۶۲/۴ هزار ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ هزار ریال از محل سایر اندوخته‌ها و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید. ماده ۵ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال (ده هزار میلیارد ریال) است که به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم عادی ۰۰۰/۱ ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۶۴۰۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426299
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۰۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد مالی شرکت با سه امضای ثابت ۱. مدیر عامل ۲. عضو موظف هیئت مدیره و معاون اجرایی ۳. مدیر مالی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا عضو موظف با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بصورت متغیر و در غیاب مدیر مالی با امضای رئیس حسابداری مالی، متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۹۵۰۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528056
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن طاهریان مبارکه کدملی ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ثبت ۲۲۱۳۹۶ به جای آقای سیدعباس حسینی به عنوان عضو هیات مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۲/۹۳ انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۲۸۷۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624878
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان شاهرخ خسروانی کدملی ۰۰۴۶۲۹۸۴۱۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به سمت رییس هیأت مدیره وحمید مرادی کدملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به سمت نائب رییس هیأت مدیره و لطفعلی چاوشی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۲۴۷۲۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال بختیاری (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره و بهمن طاهریان مبارکه کدملی ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره و احمد بارول کدملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای لطفعلی چاوشی نجف آبادی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲کلیه اوراق و اسنادمالی و تعهدآور شرکت با سه امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و مدیر مالی شرکت متفقا" ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. بر اساس تایید هیأت مدیره در غیاب مدیر مالی برای امضای اسناد مالی و اوراق بهادار آقای حمید کمالی بعنوان جانشین ایشان تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمناکلیه اختیارات هیأت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح مندرج در ردیفهای ۱ ‘ ۷ ‘ ۸ ‘۹ (در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت) ‘ ۱۴ ‘ ۱۵ و ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۳۰۶۲۹۷۸۹۳۱۱۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657102
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ صورت‌های مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ و شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۵۰۱۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657103
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقایان شاهرخ خسروانی کدملی ۰۰۴۶۲۹۸۴۱۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به سمت رییس هیات مدیره و حمید مرادی کدملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به سمت نائب رییس هیات مدیره و لطفعلی چاوشی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۲۴۷۲۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و بهمن طاهریان مبارکه کدملی ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره و احمد بارول کدملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره و آقای لطفعلی چاوشی نجف آبادی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با سه امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرمالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. بر اساس تایید هیات مدیره در غیاب مدیرمالی برای امضاء اسناد مالی و اوراق بهادار آقای حمید کمالی بعنوان جانشین ایشان تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه اختیارات هیات مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح مندرج در ردیفهای ۱، ۷، ۸، ۹ (در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت) ۱۴، ۱۵، ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۵۱۲۱ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723231
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی عزیزی کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده (تاتاریخ ۱۲/۵/۹۵) انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۱۶۵۴۸۷۴۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804500
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پورسینا به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به جای آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ تعیین گردید. در سایر سمتها و حق امضای اوراق و اسناد تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۲۲۹۲۸۹۹۴۲۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104457
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ و نامه شماره۱۳۰۹/۴۱ مورخ۲۴/۶/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی، صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت آوای پردیس سلامت شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال بختیاری شرکت آراز شیمی جلفا به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۱۲۰۸۴۱۳۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104458
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۳۱۰۰/۴۱ مورخ۲۴/۶/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی، حشمت اله ابراهیمی فرسنگی به شماره ملی۲۹۹۳۱۱۹۹۷۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیات مدیره حمیدرضا متقی گیلانیان به شماره ملی ۵۱۸۹۴۵۰۶۹۴ نماینده شرکت آوای پردیس سلامت (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره لطفعلی چاوشی نجف آبادی به شماره ملی۱۰۹۰۹۲۴۷۲۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل حمید مرادی به شماره ملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ نماینده شرکت آراز شیمی جلفا (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت (با لحاظ قرار دادن بندهای ۳ و ۴ و ۵ این صورتجلسه) با سه امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرمالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. کلیه چک‌های بانکی تا سقف یک میلیارد ریال با دو امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چک‌های بانکی با موضوعات ذیل با دو امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. الف حقوق و مزایای کلیه پرسنل رسمی، قرارداد مستقیم و جذبی و پاداش سنوات خدمت کلیه کارکنان طبق صورتحساب ماهیانه ب علی الحساب حقوق کارکنان پیمانکاران مستمر طبق صورتحساب ماهیانه تائید شده توسط ادارات ناظر ج مالیات و عوارض اعم از مالیات تکلیفی، مالیات حقوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق اظهارنامه تسلیمی مالیات عملکرد، بیمه تأمین اجتماعی کارگران رسمی و پیمانکاری به منظور اخذ مفاصا حساب د پرداخت کلیه قبوض گاز، برق و آب مصرفی و تلفن شرکت طبق صورتحساب‌های دریافتی براساس تأیید هیات مدیره، اعضای جانشین نیز مشخص تا در غیاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و یا مدیرمالی نسبت به امضای اسناد مالی و اوراق بهادار اقدام نمایند که در غیاب مدیرعامل، هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا جانشین مدیرعامل و حمید کمالی جانشین مدیر مالی تعیین گردیدند و افراد فوق با امضای ذیل صورتجلسه مراتب مذکور را قبول نمودند. کلیه مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اختیارات هیات مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح مندرج در ردیفهای ۱، ۷، ۸، ۹ (در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت)، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۸۱۱۷۶۲۶۱۸۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177123
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره۱۸۶۶۵/۴۱ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی، بهمن طاهریان مبارکه به شماره ملی ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تا تاریخ۳۰/۴/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۱۸۲۹۷۶۱۵۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340229
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۵۶۸۸/۴۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه قراردادها و توافقنامه‌های شرکت تا سقف یکصد و بیست میلیون ریال با دو امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۷۱۱۰۶۷۰۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600339
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۱۹۲۱۱۵۱۵۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600342
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل رجب کردی با شماره ملی ۲۰۰۰۹۱۷۳۵۶ بعنوان نماینده شرکت آوای پردیس سلامت (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۷۱۶ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تا تاریخ تاتاریخ۳۰/۴/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۹۵۹۳۱۸۵۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317530
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰

به استناد نامه شماره ۱۳۵۹۷ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بهعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸، شرکت آوای پردیس سلامت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۷۱۶، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت آراز شیمی جلفا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۲۵۲۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۲۷۹۵۷۲۷۶۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه