شرکت پالایش نفت لاوان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874601


شماره ثبت:
20925
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1377/7/25
آدرس:
شيراز خيابان قصردشت نرسيده به پل معالي اباد كوچه 40 شهيد حسيني پلاك 54 7196654588

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1654096
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت جهت سال مالی ۱۳۹۲ تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۲۷۴۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659371
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی و شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین و موسسه املاک و مستقلات تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۳۰۹۹۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685232
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدعلی دادور به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای محمدحسن امامی میبدی به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و آقای ابوعلی غیاثی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان و آقای میرعلی اصغر ساجدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. حق امضاء اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۶۵۷۰۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685384
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی امامی میبدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به سمت نائب رئیس هیات مدیره، اقای محمدعلی دادور به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای سید سعید سیدسیوانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان و آقای محمدحسن امامی میبدی به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به سمت اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۶۵۰۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699792
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید ۳ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت جهت یک سال مالی تعیین گردید ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۶۶۸۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034150
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی اخباری به جای آقای محمدعلی دادور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اکبر ایزدی به جای آقای سیدمحمد حسن امامی میبدی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده دوره انتخاب و مقرر گردید اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۳۱۱۲۵۹۴۶۸۲۵۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805613
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاهیات مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به سمت اعضاهیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۹۱۳۰۹۷۸۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914331
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد علی اخباری به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره، آقای عبدالهادی مطلق به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای یونس کریم نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای سید شریف حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان و آقای پرویز هاشم زاده اهرنجانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی بعنوان اعضاهیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد ش۹۵۰۴۲۷۱۵۱۸۶۲۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018964
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ بانضمام مجوز شماره ۱۱۷۸۸/۴۱ مورخ.۷/۰۶/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۲۳۳۲۴۷۵۸۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200863
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ و باستناد مجوز شماره ۱۹۴۶۱/۴۱ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای بهمن نیازمند اقدام به جای آقای سید شریف حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند، در سمت بقیه مدیران ودارندگان حق امضا تغییری ایجاد نگردید. ش۹۵۰۹۳۰۴۵۰۷۰۸۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306134
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ باستناد ۲۲۱۸۱/۴۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای پرویز هاشم زاده اهرنجانی عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۵۱۱۲۴۹۳۷۵۴۹۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374793
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ با ستناد مجوز شماره ۱۹۴۶۱/۴۱ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پیرو آگهی شماره ۱۳۹۵۳۰۴۱۱۱۳۷۰۱۱۱۴۴ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ در سطر اول آقای بهمن نیازمند اقدم بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان صحیح می‌باشد. ش۹۶۰۱۱۷۵۸۲۴۳۹۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536217
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ باستناد مجوز شماره ۲۶۳۰۱/۴۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بند‌های ۱ و۷ و۸ و۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۶۰۵۰۸۲۶۸۹۸۳۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549044
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهرخ درویش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۱۶۵۶۰۳۶۲۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692012
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه وحساب وسود وزیان سال مالی متهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۸۱۳۱۲۸۶۷۳۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050573
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شماره ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ و شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شماره ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۰۶۱۰۵۷۴۰۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116630
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدعلی اخباری به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره وآقای یونس کریم نژاد به نمایندگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سعید ناقدی نیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شماره ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالهادی مطلق به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عادل زارعی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شماره ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضا: اسناد عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۷۰۴۲۰۱۵۰۹۳۰۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212653
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ باستناد مجوز شماره ۹۸۵۳ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات یا دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ به جای شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند در سمت بقیه مدیران تغییری حاصل نگردید. ۴ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۶۲۰۶۲۱۵۱۲۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281336
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ باستناد مجوز شماره ۱۸۵۸۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سعید ناقدی نیا به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب گردید. ش۹۷۰۸۰۲۵۲۳۸۱۷۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه