شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101865990


شماره ثبت:
143632
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1377/6/28
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-وليعصر-بلوار نلسون ماندلا-خيابان قباديان غربي-پلاك 33-طبقه دوم-- 1968938114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سورن آبنوس 730943
منصورشمس احمدی 1175818
آقای کیومرث لطیفیان 1711901
آقای مصطفی ایروانی 1711901
علی اسلامی بیدگلی 9801790
آقای سید محسن نجومیان 9801790
آقای محمدقاسم محمدیان 9801790
امیرحسین نجفی 10211176
آقای عباس ایروانی 10211176
خانم انسیه السادات نجومیان 13181763
علی درخشان 13181764
آقای اسداله امیراصلانی 13592691

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 681243
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری عظامسهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۶۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ نام شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به نام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۶۴۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730943
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۳۶۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس اصلی و سورن آبنوس به کدملی۰۰۴۰۵۱۸۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۵۸۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856774
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسدا.. امیراصلانی با ک م ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ بنمایندگی موسسه خیریه عصر نور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ عباس ایروانی با کدملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ کیومرث لطیفیان با کدملی ۱۸۱۶۹۹۸۷۳۷ محمدقاسم محمدیان با کدملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ امیرحسین نجفی با کدملی ۰۰۴۱۱۲۲۷۵۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ عباس ایروانی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسدا.. امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین نجفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۱۹۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175818
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ و آقای اسدا … امیراصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ و آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی ۱۸۱۶۹۹۸۷۳۷ و آقای محمدقاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ و آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ پ۱۷۰۰۳۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175824
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسدالله امیراصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی ۱۸۱۶۹۹۸۷۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدقاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۰۳۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707542
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۰۲۳۰۰۸۰۰۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسدالله امیر اصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره واقای مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وآقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی ۱۸۱۶۹۹۸۷۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۰۵۱۵۵۶۵۶۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744864
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند سید محسن نجومیان علی اسلامی بیگدلی به سمت عضو هیئت مدیره و عباس ایروانی بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله امیراصلانی به نمایندگی موسسه خیریه عصرنور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدقاسم محمدیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762916
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. اسداله امیراصلانی بجای محسن بخارائی بعنوان نماینده موسسه خیریه عصر نور در هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. عباس ایروانی به سمت رئیس هیات مدیره و اسداله امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی اسلامی بیدگلی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قرار دادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801790
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس ایروانی به کدملی ۰۴۷۹۶۹۴۷۴ و موسسه خیریه عصر نور به شماره ثبت ۱۸۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ به نمایندگی اسداله امیراصلانی به کدملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ و علی اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و محمدقاسم محمدیان به کدملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ و سید محسن نجومیان به کدملی ۰۰۷۴۳۰۰۵۰۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ عباس ایروانی بسمت رئیس هیئت مدیره و اسدا … امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اسلامی بیدگلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853455
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۳۶۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971071
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ نام شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به نام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211176
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسدا.. امیراصلانی با ک م ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ بنمایندگی موسسه خیریه عصر نور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ عباس ایروانی با کدملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ کیومرث لطیفیان با کدملی ۱۸۱۶۹۹۸۷۳۷ محمدقاسم محمدیان با کدملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ امیرحسین نجفی با کدملی ۰۰۴۱۱۲۲۷۵۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ عباس ایروانی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسدا.. امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین نجفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552786
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس اصلی و سورن آبنوس به کدملی۰۰۴۰۵۱۸۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181763
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۲۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۳۹۷۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد قاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۲۰۳۸۲۷۲۷۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181764
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۲۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰به نمایندگی آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۳۹۷۸۴ محمد قاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ پ۹۵۰۹۲۰۴۵۷۸۹۹۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592691
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و اسداله امیر اصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ نمایندگی از موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و انسیه السادات نجومیان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۳۹۷۸۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد قاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۱۳۲۵۸۱۶۲۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740464
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ به نمایندگی آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۳۹۷۸۴ محمد قاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ پ۹۶۰۹۱۲۵۶۲۳۷۰۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۶۹۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۳۹۷۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قاسم محمدیان به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۲۵۲۸۵۲۳۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818703
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ولی عصر - بلوار نلسون ماندلا - خیابان قبادیان غربی - پلاک ۳۳ - طبقه دوم به کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تغییر یافت. پ۹۶۱۰۲۶۷۹۷۳۴۵۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه