شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101863528


شماره ثبت:
143380
تعداد بازدید:
24
تأسیس:
1377/6/23
آدرس:
تهران خيابان وليعصر روبروي جام جم كوچه مهيار پلاك 57 1936946413

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا نادریان 725029
آقای علی بهاری فر 945358
مهدی عالی نژاد 945358
امیرمحمد رحیمی نجف آبادی 1093879
علی اصغر مهریزاده 1093879
آقای سید مهدی متولیان 1205560
محمدجواد سلیمی 1205560
مهدی ابراهیمی 1205560
امیر خرمی شاد 9997237
محمدرضا مدرس خیابانی 9997237
رحیم افتخار 9997237
عباس آرگون 10218512
غلامرضا کرمی 10423409
میرزاعلی آیت اللهی 10463509
آقای مسعود هادیان جزی 10463588
آقای فرزاد مختاری 14365939
آقای حسن طالبی 14365939
آقای عباس سعادتی 14365939
علیرضا نورزاده لیاسی 14365939
حسین خدادی 14365939

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626690
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانهسهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه گذاری تجلی سامانه به گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه تغییر یافت و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۸۶۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725029
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۸۰۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945358
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: علی بهاری فر به کدملی۶۳۱۹۸۸۸۰۲۴ به جای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی عالی نژاد به کدملی۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به کدملی۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۵۲۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093879
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱/۹۲ واصل گردید: علی اصغر مهریزاده به ک م۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶ بجای سید مهدی عالی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به ش م۱۰۱۰۲۸۶۷۱۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی ابراهیمی به ک م۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵ بجای عباس آرگون بنمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به ش م۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمحمد رحیمی نجف آبادی به ک م۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ بجای علی بهاری فر بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به ش م۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای جانشین ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۴۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205558
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید. ۱ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان با ش م ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با ش م ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر با ش م ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ شرکت نگین ساحل رویال با ش م ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ شرکت تجلی مهر ایرانیان با ش م ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ پ۱۷۱۸۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205560
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی متولیان شماره ملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی ابراهیمی شماره ملی ۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علی اصغر مهریزاده شماره ملی ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره آقای امیرمحمد رحیمی نجف آبادی شماره ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدجواد سلیمی شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مه بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۸۴۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298318
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی ۱۱۱۱۳۶۱۱۴ به جای آقای محمدجواد سلیمی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۷۶۰۷۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665928
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۶۶۶۴۸۴۶۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755513
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۲/۸۹ و احکام صادره میرزا علی آیت اللهی به جای عیسی رضایی به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر به سمت رئیس هیئت مدیره و رحیم افتخار به جای علی مهبودی به نمایندگی تجلی مهر ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن صیقلی به جای محمدعلی دهقان منشادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس آرگون به نمایندگی سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان و بهروز خدارحمی به جای سید مهدی عالی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789728
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه گذاری تجلی سامانه به گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه تغییر یافت و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997237
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ محمدرضا مدرس خیابانی به ش ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی شرکت نگین ساحل بجای بهروز خدارحمی به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به ش ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بجای محسن صیقلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و میرزاعلی آیت اللهی به ش ملی ۴۴۳۱۴۱۲۶۷۰ به سمت مدیرعامل و عباس آرگون به ش ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ و رحیم افتخار به ش ملی ۲۲۹۵۸۵۷۵۰۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218512
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: علی بهاری فر به کدملی۶۳۱۹۸۸۸۰۲۴ به جای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی عالی نژاد به کدملی۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به کدملی۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423409
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ غلامرضا کرمی به کدملی ۰۰۳۶۲۱۹۰۳۷ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ بسمت عضو هیئت‎مدیره و امیر خرمی‎شاد به کدملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی بسمت رئیس هیئت مدیره، میرزا علی آیت‎اللهی به کدملی ۴۴۳۱۴۱۲۶۷۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‎نگر مهر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره و عباس آرگون به کدملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و رحیم افتخار به کدملی ۲۲۹۵۸۵۷۵۰۳ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ به سمت اعضا هیئت‎مدیره برای باقی‎مانده دوران تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. نشانی شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی جام جم ک مهیار پ ۵۷ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۶۴۱۳ منتقل شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463509
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۰ امیر خرمی‎شاد به کدملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی عالی‎نزاد به کدملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرزا علی آیت‎اللهی به کدملی ۴۴۳۱۴۱۲۶۷۰ بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و عباس آرگون به کدملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ بنمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ و غلامرضا کرمی به کدملی ۰۰۳۶۲۱۹۰۳۷ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‎نگر مهر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ بسمت اعضاء هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چکها و قراردادها و بروات و سفته‎ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره معتبر میباشد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463588
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود هادیان جزی به کد ملی ۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732275
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و مسعود هادیان جزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10974897
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و مسعود هادیان جزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057044
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ و شرکت سرمایه‎گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و شرکت خدمات بازرگانی آینده‎نگر مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ و شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958633
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۰۷۸۱۱۵۶۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693216
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۶۰۸۱۴۳۰۸۴۴۱۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706112
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوقغیر عادی و معنویاز جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، ادعاء جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، تعیین داور با ارجاع دعوی به داوری، اختیار صلح و بطور کلی. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ۹۶۰۸۲۱۵۹۷۶۵۲۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236480
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۷۰۸۳۹۶۲۳۸۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365939
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸

آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۹۷۰/۱۲۲مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی و حقیقی ذیل برای مدت دو سال به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹ به نمایندگی فرزاد مختاری به شماره ملی ۲۶۲۰۶۹۱۹۶۶ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۲۳۷۳۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به نمایندگی حسن طالبی به شماره ملی ۰۰۷۷۰۶۷۶۳۰ بعنوان عضوهیئت مدیره و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به نمایندگی حسین خدادی شماره ملی ۰۴۹۲۵۷۴۷۳۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به نمایندگی عباس سعادتی شماره ملی ۳۸۷۴۴۸۰۱۷۸ بعنوان عضو هیات مدیره و کلیه اوراق واسناد تعهد آور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه