شرکت بین المللی ساروج بوشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101861112


شماره ثبت:
143136
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1377/6/15
آدرس:
تهران بلوار آفريقا خيابان فرزان غربي پلاك 53 1968844713

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای نادر گودرزی 727876
آقای محمدحسین ایرانمنش 727876
محمد فاطمیان 727876
فریدون حسنی 1032268
سید مرتضی شرافت 1032268
سید قوام الدین شاهرخی 1210990
آقای رحمت اله روستاپور 1210990
آقای عباس مظاهری 1210990
خداد داد غریب پورجهان آباد 1655163
عباس صفاکیش 1655163
بهزاد امامی پور 13049055
هوشنگ بالازاده نیری 13049055
عبداله مردانی 13049055
علی بخشایش 13390320
آقای محمد جواد کتیبه 13390320
آقای عابدین روح افزا 13390320
آقای هانی دیز بند 13390320

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619367
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهرسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۱۹۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619370
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ نادر غفاری به کدملی ۶۴۲۹۲۲۱۹۶۴ به جای اسفندیار سالاروند به نمایندگی شرکت سرمایه گزاری و توسعه صنایع سیمان به شماره ۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش به شماره ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فاطمیان به شماره ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ و نادر گودرزی به شماره ۴۱۷۱۹۷۲۸۱۷ و محمد غیثی به شماره ۲۲۹۵۸۸۰۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و رحمت اله روستاپور به شماره ۲۴۳۲۴۴۰۳۶۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شد. حق امضاء کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۱۹۲۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727876
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهرسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ احمد حاتمی یزدی به ک. م ۰۹۳۰۵۷۴۰۲۱ به جای محمد غیثی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به ش. م ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و محمدحسین ایرانمنش به ک. م ۲۹۹۱۴۰۹۱۰۱ به جای نادر غفاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش. م ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و نادر گودرزی به ک. م ۴۱۷۱۹۷۲۸۱۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و محمد فاطمیان به ک. م ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش به ک. م ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رحمت اله روستاپور به ک. م ۲۴۳۲۴۴۰۳۶۶ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۸۵۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032268
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ فریدون حسنی به ک م ۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و نیز سید مرتضی شرافت به ش م ۱۷۵۳۳۹۹۳۰۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به ش م ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند و لذا نادر گودرزی به ش م ۴۱۷۱۹۷۲۸۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش به ش م ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسین ایرانمنش به ک م ۲۹۹۱۴۰۹۱۰۱ سید مرتضی شرافت به ک م ۱۷۵۳۳۹۹۳۰۰ و رحمت اله روستاپور دارای ک م ۲۴۳۲۴۴۰۳۶۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۲۷۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086735
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۲ و وارده ۲۹۲۳۷۵۵ ۷/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و سیمان مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۵۰ و گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴. پ۱۶۶۲۳۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210990
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقایان نادر گودرزی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۷۲۸۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سید قوام الدین شاهرخی به شماره ملی ۴۰۷۰۵۷۰۴۳۸، عباس دیرین به شماره ملی ۱۸۶۰۹۸۴۴۶۰ و سید مرتضی شرافت به شماره ملی ۱۷۵۳۳۹۹۳۰۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای رحمت اله روستاپور به شماره ملی ۲۴۳۲۴۴۰۳۶۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و نافذ خواهدبود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۱۷۲۰۲۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655163
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله مردانی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۷۳۶۸ به نمایندگی از گروه صنایع سیمان کرمان ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره وآقایان: خداداد غریب پور جهان آباد ک. م ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد امامی پور به شماره ملی ۰۰۷۳۸۴۰۳۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقایان: عباس صفا کیش ک. م ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید مرتضی شرافت ک. م ۱۷۵۳۳۹۹۳۰۰ورحمت اله روستا پور ک. م ۲۴۳۲۴۴۰۳۶۶ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین کلیه چک‌ها ودیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات عادی با امضا مدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۱۵۱۴۷۲۹۸۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10266684
آگهی تصمیمات شرکت ساروج بوشهر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۳۱۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271849
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت شده بشماره۱۴۳۱۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان مازندران و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ عباس صفاکیش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و ناصر سالار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان و محمدرضا کتابی به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران و کاظم دانشگر به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و حافظ کمال هدایت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان. حافظ کمال هدایت به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داریوش حمیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در مواردی که مدیرعامل حضور ندارد با امضا متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697391
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ نادر غفاری به کدملی ۶۴۲۹۲۲۱۹۶۴ به جای اسفندیار سالاروند به نمایندگی شرکت سرمایه گزاری و توسعه صنایع سیمان به شماره ۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش به شماره ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فاطمیان به شماره ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ و نادر گودرزی به شماره ۴۱۷۱۹۷۲۸۱۷ و محمد غیثی به شماره ۲۲۹۵۸۸۰۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و رحمت اله روستاپور به شماره ۲۴۳۲۴۴۰۳۶۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شد. حق امضاء کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046408
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820467
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد آگهی تغییرات بشماره ۰۳۳۶۸۲/۳۲ مورخه ۱۹/۹/۸۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۸۶، محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار آفریقا خیابان فرزان غربی پلاک ۵۳ تغییر یافته است پ۹۵۰۳۰۸۷۹۳۳۵۷۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841413
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه به شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۱۹۵۴۷۸۰۰۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997793
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت سال مالی شرکت از روز یکم دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ۹۵۰۶۱۰۱۶۸۴۳۵۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049055
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره. بهزاد امامی پور به شماره ملی ۰۰۷۳۸۴۰۳۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت عضو هیات مدیره. علی بخشایش به شماره ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. عبداله مردانی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۷۳۶۸ به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره. محمد جواد کتیبه به شماره ملی ۲۲۹۸۸۶۸۳۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. - کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره وبه همراه مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۱۸۹۱۹۰۸۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177269
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. - نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - نصب و عزل کلیه معاونین بلافصل مدیرعامل و مأموران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره. - تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره - پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تأئید هیئت مدیره. - تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. - مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. - تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. - مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه وآئین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359026
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۹۵ بتصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ - شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ - گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ - شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ - شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۲۵۴۱۱۷۹۶۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390320
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله مردانی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۷۳۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی بخشایش به شماره ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای عابدین روح افزا به شماره ملی ۲۵۴۹۴۱۷۰۵۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد جواد کتیبه به شماره ملی ۲۲۹۸۸۶۸۳۹۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای هانی دیزبند به شماره ملی ۰۰۶۹۰۱۳۴۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها نصب و عزل کلیه معاونین بلافصل مدیران و ماموران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره امکان پذیر می‌باشد تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه به بازرس و حسابرس و بورس پس از تصویب هیات مدیره تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیات مدیره پیشنهاد افتتاح ریالی ارزی سپرده گذاری کوتاه و بلند ممدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظر بهره گیری از منابع شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هیات مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرقات عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامهخ معاملات شرکت و تغیرو تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و باالجمله با انجاک کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تائید هیات مدیره تعهد، ظهر نویسی قبولی پرداخت و واتخوتست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر نوع اختراع مبادرت به تقاضا ئو اقدام برای هر گونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه و عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرائیه به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجود در صندوقهاای دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ و جه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و ییا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیات مدیره اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تصمیم بدوی یا انصراف از آن اعم از حقوق و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعمم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسب به سند طرف و استرداد طرف، تعین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید اتنتخاب او با تعین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام و دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی بهخ تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تعیین و میزان استرداد‌ها با توجه به قوانین جاری کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات به شرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین مکعتبر جاری و ظوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصو. ب و مصوبات هیات مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهایی ادواری در جلسات هیات مدیره ارائه کند پ۹۶۰۱۲۸۹۵۶۸۲۶۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961319
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۱۱۸۲۰۶۷۸۱۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه