شرکت بین المللی توسعه ساختمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101855694


شماره ثبت:
142583
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1364/11/8
آدرس:
تهران خ احمد قصير خ بخارست ك 8 پ 11 1514737411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا جاوید 1314573
حسین کاظم پور 1314573
آقای سعید جعفریان 1314573
آقای محمدمهدی حاجی قربانی 1314573
آقای علی اصغر مونسان 1580199
آقای غلامعلی کیانی 9548059
آقای محمدرضا فهمی 9548059
رسول زرگرپور 9548059
آقای حمید رضا ارشاد منش 9548059
آقای منوچهر خواجه دلوئی 9548059
آقای جواد فلاحت پیشه 9548059
آقای آقا حسین نعیمی ابیانه 10445509
آقای علیرضا عطوفی 10498580
سیدمجید موسویان 12742523
آقای محمد شیخ زین الدین 12742523
آقای سیدعمادالدین قاضوی 12742523
آقای حسن ارباب 12742523
آقای رضا کامرانی جویمند 12917572
عبدالخالق اولادی قادیکلائی 13382684
علیرضا کریمی وثیق 14016432
آقای جعفر کشتکارملکی 14016432
آقای محمد متولیان 14225452
مازیار حسینی 14225452
آقای جواد مالکی 14225452

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1298092
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۲۸ شرکت دریابابان جنوب ایران کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ پ۱۷۶۰۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298093
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۶۰۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298094
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ هزار و پانصد میلیارد ریال به مبلغ سه هزار میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۳ میلیون سهم یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی شماره ۲۳۱/۹۲/۱۰۳۸ مورخ ۲۵/۴/۹۲ بانک سرمایه شعبه آرژانتین افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر ثبت در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۶۰۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314573
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جعفریان با شماره کدملی ۲۰۶۳۴۷۱۹۷۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید موسویان با شماره کدملی ۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به ش ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدعمادالدین قاضوی با شماره کدملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ بنمایندگی از شرت صنعتی بازرگانی غدیر به ش ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و آقای علیرضا جاوید با شماره کدملی ۰۵۳۲۳۷۸۱۴۸ بنمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران به ش ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ و آقای محمدمهدی حاجی قربانی با شماره کدملی ۰۰۴۷۸۵۲۱۹۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به ش ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ بعنوان اعضای هیات مدیره و آقای حسین کاظم پور به شماره کدملی ۰۰۴۵۸۶۱۶۳۳ (خارج از هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۶۷۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389835
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عماد الدین قاضوی بشماره ملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ بسمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۱۲۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389849
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی البدل بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۰۱۲۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580199
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دریا بان جنوب ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ به نمایندگی علی اصغر مونسان به شماره ملی ۰۰۴۸۴۹۸۰۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۹۸۳۱۶۵۷۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548059
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: غلامعلی کیانی به کدملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ارشادمنش به کدملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ بنمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فهمی به کدملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و سید مجید موسویان احمدآبادی به کدملی ۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ و منوچهر خواجه دلوئی به کدملی ۰۹۱۹۲۹۰۷۸۷ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و علیرضا جاوید به کدملی ۰۵۳۲۳۷۸۱۴۸ بنمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ و رسول زرگرپور به کدملی ۱۲۸۵۴۷۵۶۰۷ بنماینگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ و جواد فلاحت پیشه به کدملی ۱۲۶۰۳۷۹۹۴۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل باتفاق رئسی هیئت مدیره و یا امضای یکی از دو باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه مورخ ۲۵/۹/۸۳ تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262757
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10445509
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ علی محمدبد به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ و آقاحسین نعیمی ابیانه به کدملی ۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه وصف غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ بسمت اعضای هیئت مدیره و حسین کاظم پور به کدملی ۰۰۴۵۸۶۱۶۳۳ به جای محمدرضا فهمی و خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و غلامعلی کیانی به کدملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ارشادمنش به کدملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضای و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت و امضای اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا امضای یکی از این دو به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498580
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۲۵۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی زرین پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644497
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ شرکت سرمایه گذاری دریابان جنوب ایران به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۱۷۹۰۲۵۳۲۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742523
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جعفریان با کد ملی ۲۰۶۳۴۷۱۹۷۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید موسویان با کد ملی ۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عمادالدین قاضوی با کد ملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ نماینده شرکت صنعتی بازرگانی غدیر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد شیخ زین الدین با کد ملی ۱۲۸۲۷۶۷۰۲۱ نماینده شرکت دریابان جنوب ایران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن ارباب با کد ملی ۴۳۲۲۵۶۹۷۱۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عمادالدین قاضوی با کد ملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ منتخب هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۱۲۴۷۶۵۵۱۶۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917572
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا کامرانی جویمند به کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ بجای سیدعماد الدین قاضوی بشماره ملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۲۸۷۸۱۵۷۸۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094950
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین نعیمی ابیانه دارای کدملی ۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا جایگزین آقای حسن ارباب برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۰۵۲۵۶۷۵۳۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307716
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۱۲۵۷۸۴۱۳۶۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333023
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره طبق مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به عنوان اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض می‌شود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد ساختار سازمانی استخدام کارکنان و تعیین میزان حقوق و دستمزد مطابق آیین نامه استخدامی شرکت تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت از سوی مدیرعامل به منظور تصویب هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر با رعایت مفاد اساسنامه شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره (وفق آیین نامه معاملات) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق مشارکت و استرداد آن‌ها برابر آیین نامه معاملات شرکت انعقاد هر نوع قرارداد، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در حدود کلیه ابقاعات وفق آیین نامه معاملات شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، پیشنهاد انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر به هیئت مدیره، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۵۱۲۱۰۷۹۴۵۷۴۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382684
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالخالق اولادی قادی کلائی کدملی ۲۱۶۱۳۶۲۱۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۲۳۵۲۰۵۸۵۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841193
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره س۰۹۳/۳۴۶۶۰۷ , ۹۶۹ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۵۹۱۲۱۸۸۱ریال بموجب گواهی شماره ۵۳۸ , ۳۹۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۶بانک سینا شعبه پاسداران و مبلغ ۳۴۵۸۷۰۰۰ریال بموجب گواهی شماره ۷۰۹/۳۹۷مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ بانک سینا شعبه پاسداران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۱۱۰۷۳۴۹۸۶۰۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841202
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶به تصویب رسید. اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره شناسه ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شماره شناسه ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت صنعتی بازرگانی غدیر شماره شناسه ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا شماره شناسه ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ شرکت سرمایه گذاری دریابان جنوب ایران و شماره شناسه ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کوشامنش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۰۷۴۷۲۸۶۷۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016432
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کریمی وثیق با کدملی ۰۰۳۰۱۳۲۶۹۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت رئیس هیات مدیر و سید مجید موسویان با کدملی ۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رضا کامرانی جویمند با کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت عضو هیات مدیره و جعفر کشت کار ملکی با کدملی ۵۸۸۹۴۵۶۶۱۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ به سمت عضو هیات مدیره و محمد شیخ زین الدین با کدملی ۱۲۸۲۷۶۷۰۲۱ نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و رضا کامرانی جویمند با کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره طبق مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (مصوب۷/۱۰/۸۹) به مدیرعامل مطابق بند ۱ مصوبه جلسه ۳۲۴ مورخ ۲۰/۹/۹۵ احصاء و تفویض می‌شود. پ۹۷۰۲۱۷۸۴۱۳۷۵۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186115
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مازیار حسینی با شماره ملی ۰۰۵۷۱۱۳۱۲۲ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل طبق بند ۱ مصوبه شماره سیصد و بیست و چهار مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ هیات مدیره عینا تفویض گردید. پ۹۷۰۶۰۴۷۴۶۲۱۳۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225452
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد متولیان به شناسه ملی ۰۰۴۱۵۱۲۰۱۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ آقای سید علی محسنی صالحی منفرد به شناسه ملی ۰۶۰۲۲۳۵۰۱۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ آقای جواد مالکی به شناسه ملی ۰۰۷۲۸۹۸۶۵۸ نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ انتخاب گردیدند. آقای محمد متولیان کد ملی۰۰۴۱۵۱۲۰۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مازیار حسینی کد ملی ۰۰۵۷۱۱۳۱۲۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات طبق مفاد بند ۴ (ماده ۳۷ اساسنامه) صورت جلسه ۱۵/۵/۹۷ بشرح ذیل را مجدد تنفیذ گردیدند: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد ساختار سازمانی استخدام کارکنان و تعیین میزان حقوق و دستمزد مطابق آیین نامه استخدامی شرکت تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت از سوی مدیرعامل به منظور تصویب هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر با رعایت مفاد اساسنامه شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره (وفق آیین نامه معاملات) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق مشارکت و استرداد آن‌ها برابر آیین نامه معاملات شرکت انعقاد هر نوع قرارداد، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در حدود کلیه ابقاعات وفق آیین نامه معاملات شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، پیشنهاد انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر به هیئت مدیره، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۷۰۶۳۱۲۱۳۶۸۳۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه