شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101850423


شماره ثبت:
164214
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1379/4/8
آدرس:
تهران بلوار آفريقا خيابان سايه پلاك 8 1967735811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمود رضاقلی 912043
عبدالمجید پورسعید 1054650
آقای فریدون توده فلاح 1054650
زین العابدین گندم کارابیانه 1054650
علی جهاندیده 1139103
آقای محمدعلی یزدان جو 1246730
مجتبی جعفری 1246730
آقای اصغر باباپور 1246730
آقای محمد فطانت فرد حقیقی 1246730
مهران شریفی 1246730
آقای مسعود فرجی پور 1246730
آقای یوسف بشرخواه 1499093
سجاد مروجی 1499093
هادی رزاق زاده 1499093
آقای حسن نوبهار 1499093
خانم سمیرا عسگری مدیر مالی 1499093
آقای امیر رضازمانی 1588563
آقای علیرضا کریمی 13612882
آقای محمدرضا فقیری 13612882
بهروز نوروزیان 13612882
آقای پیمان شریفی 14199522
احمد جعفری قزل حصار 14276235
آقای عبدالعظیم قنبریان 14276235

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589726
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۵۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912043
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمود رضا قلی به ک م ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ به نمایندگی شرکت آتیه پارسیس پارس به ش م ۱۰۳۲۰۲۲۰۷۰۵ به جای عبدالحمید منصوری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۱۱۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006580
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک پارسیان به ک. م ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ و بانک تجارت به ک. م ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ شرکت سرمایه گذاری پارسیان به ک. م ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳ و شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس به ک. م ۱۰۳۲۰۲۲۰۷۰۵ و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به ک. م ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۱۰ و شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به ک. م ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ و شرکت صرافی پارسیان به ک. م ۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴. پ۱۶۲۲۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054650
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد فطانت فردحقیقی به کدملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ به نمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ و فریدون توده فلاح به کدملی ۰۰۴۱۵۸۵۳۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳ و محمود رضا قلی به کدملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ به نمایندگی از شرکت آتیه پارسیس پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۷۰۵ و محمدعلی یزدان جو به کدملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی از شرکت صرافی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴ و مهران شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۱۰ و مجتبی جعفری به کدملی ۰۰۴۵۶۲۱۱۲۸ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و عبدالمجید پورسعید به کدملی ۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ محمد فطانت فردحقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی یزدان جو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید پورسعید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. هیئت مدیره برخی وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نمود. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه به کدملی ۰۰۵۶۳۹۶۱۹۸ (معاون مالی) و مسعود فرجی پور به کدملی ۰۰۵۸۵۵۱۲۸۱ (مدیرمالی PSP) و خانم سمیرا عسگری (مدیرمالی) به کدملی ۰۰۶۳۳۵۸۸۸۳ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه و مسعود فرجی پور و خانم سمیرا عسگری همراه با مهر شرکت در مورد پرداخت‌های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت امضای مدیرعامل و معاون مالی (زین العابدین گندم کارابیانه) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی و مدیرمالی (سمیرا عسگری) و یا مدیرمالی (مسعود فرجی پور) معتبر است و قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت و پذیرندگان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی (زین العابدین گندم کارابیانه) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضاء زین العابدین گندم کارابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است و قراردادهای پذیرندگان با امضاء یکی از آقایان اصغر باباپور به کدملی ۰۰۵۸۳۹۴۷۹۶ و زین العابدین گندم کارابیانه معتبر است و کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۴۶۷۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078301
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به ش م۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به ش م۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۶۲۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139103
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سجاد مروجی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۷۹۹۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس (سهامی خاص) و علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهام خاص) به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. پ۱۶۸۴۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246730
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رضاقلی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ به جای آقای عبدالمجید پورسعید به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد فطانت فرد حقیقی به شماره ملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سجاد مروجی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۷۹۹۴۱ علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ مهران شریفی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ و مجتبی جعفری به شماره ملی ۰۰۴۵۶۲۱۱۲۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۶۱۹۸ (معاون مالی و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور به شماره ملی ۰۰۵۸۵۵۱۲۸۱ (مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و سرکار خانم سمیرا عسگری (مدیرمالی) به شماره ملی ۰۰۶۳۳۵۸۸۸۳ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه (معاون مالی و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور (مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و یا سرکار خانم سمیرا عسگری (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت: تبصره در مورد پرداخت‌های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت، امضای مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی شرکت (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) و مدیرمالی (خانم سمیرا عسگری) و یا مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان (آقای مسعود فرجی پور) معتبر است ب) کلیه قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت، پذیرندگان خودپرداز و سایر قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کارابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. ج) قراردادهای پذیرندگان دستگاه‌های کارت خوان با امضاء یکی از آقایان اصغر باباپور به شماره ملی ۰۰۵۸۳۹۴۷۹۶ (معاون توسعه بازار) و زین العابدین گندم کارابیانه (معاون مالی و پشتیبانی معتبر است د) کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۷۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282904
آگهی تغییرات هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

با بررسی اسناد و مدارک ارسالی و مصوبه هیات مدیره مورخ۲۰/۹/۹۲ در اجرای ماده۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت و انطباق مندرجات آن با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر میگردد. پ۱۷۵۳۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353773
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۲/۹۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۵۲/۹۱۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام از محل مطالبات و آورده نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۷۱۸/۱۰۱۶/۹۲ مورخ ۱۰/۵/۹۲ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک و گواهی بانکی شماره ۱۳۰۶/۹۲/۱۰۱۶ مورخ ۵/۱۱/۹۲ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۷۶۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383078
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جعفری قزل حصار به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۱۸۵۴ به نمایندگی از طرف شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ بجای آقای محمد فطانت فردحقیقی و شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳ آقای عبدالمجید پورسعید به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴ بجای آقای علی جهان دیده برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره انتخاب شدند. سمت اعضاء هیئت مدیره: آقای محمدعلی یزدان جو کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید پورسعید کد ملی ۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره: آقای محمود رضاقلی کد ملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۹۳۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499093
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اصغر باباپور به شماره ملی ۰۰۵۸۳۹۴۷۹۶ به نمایندگی از طرف بانک بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یوسف بشرخواه به شماره ملی ۱۴۶۱۵۶۳۱۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت صرافی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن نوبهار به شماره ملی ۰۷۹۰۲۵۳۸۱۱ به نمایندگی از طرف بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالمجید پورسعید به کد ملی ۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴ بسمت رئیس هیات مدیره و احمد جعفری قزل حصار به کد ملی ۰۶۶۵۵۱۸۵۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و سجاد مروجی به کد ملی ۰۰۶۹۴۷۹۹۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. تمامی اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۶۱۹۸ معاون مالی و پشتیبانی مسعود فرجی پور به شماره ملی ۰۰۵۸۵۵۱۲۸۱ مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان و سرکار خانم سمیرا عسگری مدیر مالی به شماره ملی ۰۰۶۳۳۵۸۸۸۳ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه معاون مالی و پشتیبانی مسعود فرجی پور مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان و یا سرکار خانم سمیرا عسگری مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در مورد پرداخت‌های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت امضای مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی شرکت زین العابدین گندم کار ابیانه و در غیاب مدیرعامل با امضای معاون مالی و پشتیبانی زین العابدین گندم کار ابیانه و مدیر مالی سمیرا عسگری و یا مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان مسعود فرجی پور معتبر است. کلیه قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت پذیرندگان خودپرداز و سایر قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان با امضای یکی از آقایان هادی رزاق زاده به شماره ملی ۰۰۶۱۱۱۲۳۰۵ مدیر امور نمایندگیها و بانکها و زین العابدین گندم کار ابیانه معاون مالی و پشتیبانی معتبر است. کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۲۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505967
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای سال مالی ۹۳ جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۳۳۱۲۸۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588563
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر رضازمانی به کدملی ۰۰۷۰۹۲۵۲۶۷به جای آقای مهران شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵به نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۱۰به سمت عضوهیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۴۴۷۵۹۳۴۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409840
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالعظیم قنبریان به شماره ملی ۲۳۷۱۸۸۵۹۱۶به عنوان عضوهیات مدیره به نمایندگی از بانک پارسیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۶۳۷۵۳۴۳۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545283
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609368
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۰ تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با امضاء یکی از آقایان زین‎العابدین گندم‎کارابیانه (معاون مالی) حمید همتی‎سزنقی (مدیرمالی PSP) و یا سمیرا عسگری (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. تبصره: در مورد پرداخت‎های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت امضاء مدیرعامل و معاون مالی شرکت (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) و مدیرمالی (سمیرا عسگری) و یا مدیرمالی PSP (حمید همتی‎سزنقی) معتبر میباشد. تمامی قراردادها به جزء قراردادهای مربوط به ارائه کارت و پذیرندگان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با امضاء زین‎العابدین گندم‎کارابیانه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. قراردادهای پذیرندگان با امضاء یکی از آقایان اصغر باباپور (معاون بازاریابی‎ و فروش) و زین‎العابدین گندم‎کارابیانه معتبر میباشد. قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت با امضاء مدیرعامل و معاون مالی (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) معتبر میباشد. تمامی مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072054
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمود رضا قلی به ک م ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ به نمایندگی شرکت آتیه پارسیس پارس به ش م ۱۰۳۲۰۲۲۰۷۰۵ به جای عبدالحمید منصوری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917837
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۸۸۲۳۱۴۲۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187172
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۷۵۶۷۲ / ۹۵ مورخه ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: «ارائه خدمات رایانه‌ای غیر رسانه‌ای و الکترونیکی کارت اعتباری و تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه‌ای در بازار داخلی و بین المللی به منظور ایجاد و توسعه پرداختهای الکترونیکی و مبادلات تجاری در بازار در کلیه زمینه‌ها و خدمات پس از فروش آن». پ۹۵۰۹۲۲۱۱۱۷۲۹۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399563
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۴۱۱۹۱۴/۹۵ مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کریمی به شماره ملی۰۰۴۲۹۰۶۷۶۸ به نمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰به جای آقای حسن نوبهار به شماره ملی ۰۷۹۰۲۵۳۸۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۰۴۵۵۴۱۵۳۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486241
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ مجوز شماره ۹۱۶۴۷/۹۶ مورخه ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ بانک مرکزی و ۰۲۷/۳۰۰۷۹۴ , ۹۶۹ مورخه ۲۸/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۲۱۷۰۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷۳۲۵۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۷۳۲۵۵۶۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی‌های شماره ۶۵/۱۰۱۶ مورخه ۲۷/۱/۹۶ و ۱۷۴/۱۰۰۱ مورخه ۲۴/۳/۹۶ بانک پارسیان شعبه تجارت الکترونیک و شعبه بلوار کشاورز تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۴۰۴۸۶۹۴۷۲۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590772
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۲۷۳۳۴/۹۶ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۵ ۱۳تصویب شد موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند بانک پارسیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ و بانک تجارت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳ و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۱۰ و شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۱۲۵۶۹۱۷۲۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612882
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۱۸۹۳/۹۶ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا فقیری به شماره ملی ۲۲۹۲۱۴۵۳۷۵ نماینده شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای احمد جعفری قزل حصار به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۱۸۵۴ نماینده شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای عبدالعظیم قنبریان به شماره ملی ۲۳۷۱۸۸۵۹۱۶ نماینده بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره وآقای یوسف بشرخواه به شماره ملی ۱۴۶۱۵۶۳۱۹۴ نماینده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۱۰وآقای علیرضا کریمی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۰۶۷۶۸ نماینده بانک تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، تمامی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به استثنای آئین نامه معاملات و آئین نامه حقوق و دستمزد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام تمامی عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله تمامی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای تمامی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۶۱۹۸ (معاون مالی و پشتیبانی) و بهروز نوروزیان به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۷۳۶۳ (مدیر مالی و اقتصادی) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۶۱۹۸ (معاون مالی و پشتیبانی)، و بهروز نوروزیان به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۷۳۶۳ (مدیر مالی و اقتصادی) همراه با مهر شرکت و تمامی مکاتبات اداری و عادی و قراردادهای استخدامی به تنهایی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۲۶۴۳۵۶۲۱۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199519
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۱۷۴۹۹۶/۹۷مورخ۲۲/۰۵/۹۷ ۱۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ تعیین گردیدند پ۹۷۰۶۱۲۵۱۰۲۵۱۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199522
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز ۱۷۴۹۴۹/۹۷ مورخ ۲۲/۰۵/۹۷ ۱۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۱۰ به نمایندگی پیمان شریفی به شماره ملی۰۸۷۲۶۱۱۵۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی در هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۲۷۰۹۳۲۸۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200284
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷و مجوز شماره ۱۷۴۹۹۴/۹۷مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۳۷۷۰۸/۱۲۲مورخ ۰۹/۰۵/۹۷ ۱۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۶۱۳۹۳۴۶۳۶۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14276235
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۴۵۸۸۸/۹۷ مورخه ۱۶/۷/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جعفری قزل حصار با شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۱۸۵۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعظیم قنبریان با شماره ملی ۲۳۷۱۸۸۵۹۱۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، تمامی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به استثنای آئین نامه معاملات و آئین نامه حقوق و دستمزد. - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام تمامی عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله تمامی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عموی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای تمامی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. الف) تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۶۱۹۸ (معاون مالی و پشتیبانی) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کار ابیانه (معاون مالی و پشتیبانی)، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب) کلیه قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت، و سایر قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کار ابیانه) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. ج) کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۱۴۶۰۶۶۶۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305640
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵و مجوز شماره ۰۵۰/۳۹۰۲۳۰/۹۷۹مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۷۴۱۸۸/۹۷مورخ ۶/۸/۱۳۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغ۲۷۳۲۵۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶۴۳۴۰۸۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۳۶۴۳۴۰۸۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که تماما" پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی بموجب گواهی‌های شماره ۴۱۳/۹۷/۱۰۰۱ مورخ۴/۲/۱۳۹۷ و ۶۳۵/۹۷/۱۰۰۱مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۸۱۹۶۲۰۵۵۰۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه