عمران و مسکن سازان ایران

شرکت عمران و مسکن سازان ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101826839
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-كوچه بهار اول-خيابان گرمسار غربي-پلاك 51-طبقه همكف-واحد 1 1435866161
16
افراد
22
آگهی‌ها
139626
شماره ثبت
1377/2/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 973806
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۵۸۱۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003015
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۸/۹۱ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به نمایندگی مجید کیانپور به ک م۰۰۵۵۳۴۲۰۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ک م۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ک م۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م۲۵۹۴۱۶۰۱۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۲۱۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003016
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۷/۹۱ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به نمایندگی مجید کیانپور به ک م۰۰۵۵۳۴۲۰۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ به نمایندگی احمد ضیایی به ک م۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ک م۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م۲۵۹۴۱۶۰۱۷۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۲۱۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393845
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با ش‎م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس قانونی و رضا معظمی با کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۵۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393941
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید کیانپور به کدملی ۰۰۵۵۳۴۲۰۷۸ به نمایدگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و امیرحسین احمدزاده‎نامدار به کدملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره. محسن اسعدی به کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره و صالح نقی‎پورویجویه به کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۹۵۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393942
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدسعید ایزدی به کدملی ۳۸۷۱۳۲۸۱۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت رئیس هیئت‎مدیره. آقای امیرحسین احمدزاده‎نامدار به کدملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره. آقای اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره/ آقای محسن اسعدی به کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره. آقای صالح نقی‎پورویجویه به کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۱۷۹۵۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394039
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای ذیل به عنوان اعضاء جدید هیات‎مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ موسسه مالی و اعتباری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ پ۱۷۹۵۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764100
آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
پیرو اگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۱۵۲۵۹مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ نام عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷صحیح می‌باشد که به اشتباه موسسه مالی و اعتباری توس امید قید گردید ه است که بدینوسیله اصلاح می‌شود پ۹۳۱۰۱۴۷۶۹۸۲۶۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764110
آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۴۸۹۶/۲۰مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدسعید ایزدی به کدملی ۳۸۷۱۳۲۸۱۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان اله یارمحمد به کد ملی۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فناوری به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسعدی به کد ملی۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸به نمایندگی از موسسه اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۳۱۰۱۴۶۹۹۳۴۲۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10527741
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام بشماره ثبت۱۳۹۶۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۸۸ احمد صادقی به جای سید ابوالفضل موسوی بیوکی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10564346
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825922
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۴ باستناد مجوز به شماره ۳۶۲۵/۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای جدید هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شماره ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ موسسه مالی اعتباری عسکریه به شماره ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ شرکت بازرگانی ستاره سیوان باختر به شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۹۱۵۵۰ شرکت بازرگانی ستاره ماندگار سیوان به شماره ملی ۱۴۰۰۴۸۳۰۲۵۷ پ۹۵۰۳۱۰۲۵۵۲۷۷۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933363
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۷۷۲/۲۰ مورخ ۱۲/۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدسعید ایزدی به کد ملی ۳۸۷۱۳۲۸۱۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احسان یارمحمد به کد ملی۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ستاره سیوان باختر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۱۵۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر عارفی به کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ستاره ماندگار سیوان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۰۲۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن اسعدی به کد ملی۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۵۰۵۰۵۸۲۲۲۴۴۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087264
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴به استناد مجوز شماره ۴۷۷۲/۲۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ شرکت و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه با اکثریت آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب رسید موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۱۷۲۷۸۴۹۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124622
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۱۲۹۰۶/۲۰ مورخ ۲۱/۰۶/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای جدید هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ شرکت اعتباری عسکریه (سهامی عام) با شناسه ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ شرکت مدیریت سرمایه امید توس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ شرکت عمران نوین توس جاودان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ شرکت زیبا سازه توس گام (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰ پ۹۵۰۸۲۳۳۴۴۸۹۱۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189450
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۹۲۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدسعید ایزدی به کد ملی ۳۸۷۱۳۲۸۱۱۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا مروجی به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غفور خرامهر به کد ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن اسعدی به کد ملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و صالح نقی پور ویجویه به کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۵۰۹۲۳۳۰۲۷۵۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232554
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۱۹۲۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۰۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۱۲۹۸۹۲۹۷۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266907
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ به استناد مجوز شماره ۱۹۲۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به کد ملی۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از طرف موسسه اعتباری ملل به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای محسن اسعدی به کد ملی۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای غفور خرامهر به کد ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷به سمت عضو هیئت مدیره. آقای افشین میرزابابایی به کد ملی ۰۰۵۱۳۶۹۷۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸به نمایندگی از طرف شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۵۱۱۰۲۲۰۹۵۲۶۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888554
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۶۲۳۳ مورخ ۳/۱۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر رشید به کد ملی۶۳۵۸۷۱۲۳۴۹ به جای آقای سعید متمول به کد ملی۲۶۳۰۸۷۵۱۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۱۲۰۲۷۸۵۵۴۷۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888555
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۶۲۳۳ مورخ ۳/۱۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید متمول به کد ملی۲۶۳۰۸۷۵۱۱۳ به جای آقای افشین میرزابابایی کد ملی ۰۰۵۱۳۶۹۷۲۹به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۱۲۰۲۵۱۸۸۷۷۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912481
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره۲۶۲۳۳ مورخه ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بهار اول خیابان گرمسار غربی پلاک ۵۱ طبقه همکف واحد ۱ کدپستی ۱۴۳۵۸۶۶۱۶۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۱۳۸۲۴۵۷۲۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052583
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۳۴۵ مورخه ۳/۱۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۰۷۹۶۶۸۱۵۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک