شرکت پتروشیمی فن آوران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101826594


شماره ثبت:
139602
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1377/2/7
آدرس:
تهران خيابان گاندي جنوبي پاليزواني پلاك 18 1517643711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسینعلی کاوان 570534
آقای محسن شمس بیرانوند 1199205
سید ضیاءالدین نورالدینی فرد 1199205
آقای سید عبدالجلیل رضوی 1703748
روح اله حسنی شهیر 1703748
آقای منصور معظمی 1703748
آقای علی نظرپور 1703748
آقای سید عباس یعقوبی 1703748
غلامرضا زمانی فرد 9828785
علی محمد یزدان جو 9983093
مجید شایسته 9983093
آقای جلال امانی 9983093
آقای مهدی تبیان 10080467
حسین هادی زاده 10080467
آقای فرامند هاشمی زاده 10080467
آقای جعفر جبار زاده تبریزی 13138890
آقای محمود رضا جعفری هرندی 13138890
آقای محمدرضا مهر افشان 13138890
آقای بهمن بهزادی 13138890
آقای علی نظری 13138890
آقای علی رستمی 13689789

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570534
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آورانسهامی عام به شماره ثبت۱۳۹۶۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۴/۱۲/۹۰ حسینعلی کاوان به کدملی۵۰۱۰۳۰۱۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیات مدیره تعیین شدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۰۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661830
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۹۶۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی به ش. م۱۰۱۰ برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش. م۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش. م۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷، صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به ش. م۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱، سرمایه گذاری صباتامین به ش. م۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به ش. م۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۱۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152375
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۹۲۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199205
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ضیاءالدین نورالدینی فرد با کدملی شماره۴۲۵۰۶۲۹۸۰۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با ش م۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به جای آقای محسن شمس بیرانوند با ش م۶۱۲۹۸۷۸۴۸۶ تعیین شد. پ۱۷۱۵۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689264
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۷۷۵۰۴۳۷۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703748
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور معظمی باکدملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ (نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالجلیل رضوی با کدملی ۳۵۰۰۵۵۲۵۴۴ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نظرپور با کدملی۲۳۷۰۳۷۵۰۸۶ (نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) بعنوان مدیرعامل و آقای روح اله حسنی شهپر باکدملی ۳۸۷۴۵۳۲۲۶۷ (نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین) وآقای عباس یعقوبی باکدملی۰۰۴۵۱۰۸۷۳۰ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین) بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مقررگردید در جهت تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت پرداختهای مربوط به حساب‌های بانکی شرکت نزد بانک تجارت شعبه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال برای هرپرداخت با امضاء متفق مدیرعامل ومدیر امور مالی همراه با مهر شرکت صورت گیرد. حدود اختیارات مدیرعامل طی ۸ بند مطابق لیست پیوست صورتجلسه مذکور تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۸۲۹۱۴۲۳۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828785
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ غلامرضا زمانی فرد به کدملی ۴۲۶۹۷۲۴۷۳۰ به جای حسین هادی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9849019
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ نسبت به مواردا ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی رجبی اسلامی بجای محسن احمدیان بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. مجید شایسته بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983093
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به موجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ علی محمد یزدانجو به کد ملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بسمت عضو هیئت مدیره و جلال امانی به کد ملی ۶۳۰۹۶۵۴۱۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت رئیس هیأت مدیره و مجید شایسته به کد ملی ۰۰۵۹۵۲۰۹۷۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامند هاشمی زاده به کد ملی ۱۹۸۷۷۸۸۲۹۱ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و حسین هادی زاده به کد ملی ۱۷۵۳۴۲۸۳۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با مضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080467
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۸۹ مهدی تبیان به کدملی ۴۶۲۲۸۴۹۵۷۷ به نمایندگی صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شایسته به کدملی ۰۰۵۹۵۲۰۹۷۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرامند هاشمی زاده به کدملی ۱۹۸۷۷۸۸۲۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و حسین هادی زاده به کدملی ۱۷۵۳۴۲۸۳۳۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت عضو هیئت مدیره و جلال امانی به کدملی ۶۳۰۹۶۵۴۱۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طی لیست پیوست تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381321
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847277
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۸۹ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874688
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065924
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی به ش. م۱۰۱۰ برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش. م۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش. م۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷، صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به ش. م۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱، سرمایه گذاری صباتامین به ش. م۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به ش. م۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881747
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالنتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۰۶۱۵۲۱۰۸۹۴۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954127
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورت سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ش م ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا ش م ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ وشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روز نامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی شرکت تعیین گردیدند. پ۹۵۰۵۱۸۸۶۲۹۰۲۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138890
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مهر افشان با کدملی ۲۲۷۹۱۸۷۳۸۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جعفر جبار زاده تبریزی با کدملی ۳۲۵۱۰۷۹۲۸۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای بهمن بهزادی با کدملی ۳۵۳۹۴۱۴۵۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای محمود رضا جعفری هرندی با کدملی ۱۲۸۸۰۵۹۰۲۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ عضو هیئت مدیره وآقای علی نظری با کدملی ۴۲۰۸۹۷۰۵۵۳ نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شماره ملی۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین مقرر گردید در جهت تسهیل و تسریع در امورجاری شرکت پرداختهای مربوط به حساب‌های بانکی شرکت نزد بانک تجارت شعبه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال برای هر پرداخت با امضا متفق مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت صورت گیرد هیئت مدیره اختیارات خود رابه شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی استخدام، عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت طبق نمودار سازمانی مصوب و تعیین شغل و حقوق و دستمزد طبق آیینامه‌های مربوطه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با در نظر داشتن آیین نامه حدود اختیارات مالی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد اسناد، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا تواقفنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی. پ۹۵۰۹۰۱۶۵۷۵۷۶۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574312
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب گردید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۳۱۸۵۳۷۸۱۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689789
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستمی با کد ملی به شماره ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به عنوان نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۱۰۹۷۶۲۳۰۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه