شرکت کارخانجات دارو پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101823437


شماره ثبت:
139281
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1377/1/24
آدرس:
تهران كيلومتر 18 جاده اتوبان كرج خ دارو پخش 1397116396

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر نقدی 687534
حمیدرضا راسخ 687534
آقای حسین نادری منش 687534
علی الماسی زفره ئی 687534
سیدمهدی موسوی 1291130
آقای علی اصغری 1291130
کامبیز امجدی نیک 1698905
حسین وحیدی 1698905
احمد شیبانی 12951128
مهدی پیرصالحی 12951128
آقای فریدون سیامک نژاد 12951128
محمود اللهیاری 13158012
آقای علی حائری 13158012
آقای محمد عبداللهی 14196431

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687534
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخشسهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ حسین نادری منش به ک م۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به ش م۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر نقدی به ک م۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به نمایندگی از شرکت داروپخش به ش م۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی الماسی زفره ئی به ک م۰۰۴۵۵۴۲۵۳۸ به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش م۰۰۴۵۵۴۲۵۳۸ و حمیدرضا راسخ به ک م۲۹۹۱۳۹۰۴۶۸ به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش به ش م۲۹۹۱۳۹۰۴۶۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۸۶۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687575
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به ش ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش م۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت توزیع داروپخش به ش م۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت تولید دارو اولیه دارو پخش به ش م۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ و شرکت گسترش بازرگانی داروپخش بهش م۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۸۶۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108924
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عامبه شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۲۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291130
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ به جای آقای علی الماسی زفره ئی به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره , آقای حسین نادری منش به شماره ملی۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغری به شماره ملی۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۷۵۷۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531633
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۵۸۹۳/۱۲۱ مورخ ۱۳/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ ۵۰۰/۹۳۶/۳۶۱/۱ ریال به موجب گواهی شماره ۱۵۹۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو و مبلغ ۷۳۶/۱۸۰/۹۱۹/۷ ریال بموجب گواهی شماره ۱۵۳ مورخ ۹/۲/۹۳ بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۵۱۰۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663655
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۳ وصورتجلسه ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ وتنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید شرکت داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ شرکت گسترش بازرگانی داروپخش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ پ۹۳۰۷۲۳۵۷۴۳۷۴۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698905
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شیبانی با کد ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به عنوان نماینده شرکت توزیع داروپخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی حائری با کد ملی ۴۷۲۲۳۴۵۹۱۰ به عنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای کامبیز امجدی نیک با کد ملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ به عنوان نماینده شرکت داروپخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای حسین وحیدی با کد ملی ۰۳۸۰۸۷۱۶۶۱ به عنوان نماینده شرکت گسترش بازرگانی داروپخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ و آقای علی اصغری با کد ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴به عنوان اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق قرار داها واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضا ء هیأت مدیره ومهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجان کلیه عملیات و معا ملات مزکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت بشرح زیر فروش محصولات شرکت در داخل وصدور آنها به خارج از کشور خرید و فروش مواد اولیه، بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت خرید و فروش ماشین آلات، قطعات و سایر ملزومات و داراییها پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاریو خرید وفروش سهام شرکت‌ها اقدام به فعالیت‌های تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت‌های داخلی یا خارجی وهمچنین هرگونه عملیات تجاری وغیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. تحصیل هرگونه اعتبار وتسهیلات مالی ازبانکهای، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح وتعدیل آئین نامه‌های موجود استخدام، نصب، عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت وتعیین شغل وحقوق و دستمزد آنها پیشنهاد ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح معاونین و مدیران اجرایی وشرح شغل هریک از کارکنان تهیه وتنظیم وارائه بودجه‌های پیشنهاد ی برای اداره شرکت افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون اعم از اصل وبهره ومتفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی ریالپرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد از آنها اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثیت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه اختیارات منصوره پیسنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها اقامه هر گونه دعوی حقوقی یا کیفری یا ثبتی در کلیه مراجه قضایی و ثبتی داخلی وخارجی به طرفیت هر شخصی حقیقی یا حقوقی در کلیه مراحل دادرسی و اجرایی و دفاع از تمامی دعاوی اقامه شده علیه شرکت با دارا بودن کلیه اختیارات مذکور در مواد ۳۵و۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ودر تمامی موارد فوق با داشتن حق تعیین و عزل وکیل یا نماینده حقوقی با حق توکیل غیریا تفویض نمایندگی به غیر. پ۹۳۰۸۲۵۷۶۰۵۱۰۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10006855
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین نادری منش به کد ملی ۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به جای سید عبدالمجید آیت اللهی به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغری به کد ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر نقدی به کد ملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175835
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531636
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به سمت بازرس اصلی و محمدصفا دهقان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارو پخش و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین و شرکت توزیع دارو پخش و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش و شرکت سرمایه گذاری بازرگانی داروپخش. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950075
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت شیمی دارویی دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ شرکت توزیع دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ پ۹۵۰۵۱۶۵۱۱۱۷۰۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950081
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ۹۵۰۵۱۶۲۲۸۴۸۹۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951128
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شیبانی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی حائری به شماره ملی ۴۷۲۲۳۴۵۹۱۰ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فریدون سیامک نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۴۵۷۶ به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی پیرصالحی به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۰۷۳۴ به نمایندگی از شرکت دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اصغری به شماره ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر: الف) فروش محصولات شرکت در داخل و صدور آنها به خارج از کشور. ب) خرید و فروش مواد اولیه، بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت ج) خرید و فروش ماشین آلات، قطعات و سایر ملزومات و داراییها. د) پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکت‌ها. ه) اقدام به فعالیت‌های تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت‌های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. استخدام، نصب، عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد آنها پیشنهاد ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح معاونین و مدیران اجرایی و شرح شغل هر یک از کارکنان. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد از آنها اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه اختیارات متصوره. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها اقامه هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری یا ثبتی در کلیه مراجع قضایی و ثبتی داخلی یا خارجی به طرفیت هر شخص حقیقی یا حقوقی در کلیه مراحل دادرسی و اجرایی و دفاع از تمامی دعاوی اقامه شده علیه شرکت با دارابودن کلیه اختیارات مذکور در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در تمامی موارد فوق با داشتن حق تعیین و عزل وکیل یا نماینده حقوقی با حق توکیل غیریا تفویض نمایندگی به غیر. پ۹۵۰۵۱۶۸۳۰۷۰۲۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158012
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد شیبانی با کدملی به شماره ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به عنوان نماینده شرکت توزیع دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حائری با کدملی به شماره ۴۷۲۲۳۴۵۹۱۰ به عنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی پیرصالحی با کدملی به شماره ۰۳۸۴۱۴۰۷۳۴ به عنوان نماینده شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمود اللهیاری با کدملی به شماره ۰۰۵۴۴۲۸۵۷۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و فریدون سیامک نژاد با کدملی به شماره ۰۰۴۲۲۹۴۵۷۶ به عنوان نماینده شرکت شیمی دارویی دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق، قراردادها واسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ومهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۰۷۶۵۷۴۲۸۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483900
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۵تصویب شد. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۰۳۶۵۷۶۱۷۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078627
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید موسسه هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج اگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید اعضا حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شماره ثبت ۳۸۱۰۹ ۲ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ ۳ شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ و شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ پ۹۷۰۳۲۷۸۵۷۲۲۵۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196431
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شیبانی با کدملی به شماره ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به عنوان نماینده شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره اقای علی حائری با کدملی به شماره ۴۷۲۲۳۴۵۹۱۰ به عنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره اقای محمد عبداللهی با کدملی به شماره ۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵ به عنوان نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره اقای مهدی پیرصالحی با کدملی شماره ۰۳۸۴۱۴۰۷۳۴ به عنوان نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل اقای محمود اللهیاری با کدملی به شماره ۰۰۵۴۴۲۸۵۷۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهداور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۱۱۸۴۴۳۶۵۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه