شرکت سایپا شیشه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101821319


شماره ثبت:
139063
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1376/12/28
آدرس:
تهران به بولوار شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) كيلومتر 11 طبقه فوقاني فروشگاه تعاوني مصرف سپه 1399838611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید محمد موسوی 980810
کاظم اویسی 1097155
علیرضا بادکوبه 1097155
حمیدرضا خضوعی 1097155
اسداله درخشانی 1097155
آقای سید حسین میر صالح آبادی 1493758
سید محمدرضا صباغی 1493765
آقای غلامرضا شاکری 1493765
بابک سعیدی 11040417
علی قرقی 12945161
سید وحید مدنی 12945161
آقای حمید ابدالی 13533900
حامد نیک رفتار 13533900
حمیدرضا حبیبی 13533900
آقای محمد هاشمی خواه 13985453
ونیز احسان اله تاجیک اسمعیلی 13985453
عبدالله ترابی 14199792
آقای احمد ربیعی 14199792

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663633
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش. ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به ش. ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدرضا صباغی به ک. م ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت ایران تولید اتومبیل (سایپا) به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ علیرضا مصدقی به ک. م ۵۰۶۸۰۷۹۱۹ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآور صنایع خودرو سایپا به ش. م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بابک سعیدی به ک. م ۰۰۶۲۵۹۷۷۹۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش. م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ اسداله درخشانی به ک. م ۰۴۹۳۰۹۴۵۲۰ به نمایندگی از شرکت موتور گیربکس و اکسل سایپا مگا موتور به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ شرکت بازرگانی ساپیا یدک به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۴۳۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980810
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۱۱/۹۱ سید محمدرضا صباغی به کدملی۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا بادکو به کدملی۰۵۳۲۹۶۳۳۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۸۳۲۶۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد موسوی به کدملی۰۰۴۲۹۶۶۵۲۳ به جای علیرضا مصدقی به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسداله درخشانی به کدملی۰۴۹۳۰۹۴۵۲ به نمایندگی شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و بابک سعیدی به کدملی۰۰۶۲۵۹۷۷۹۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای۲ ۴ ۱۶ ۱۷ ۲۰ ماده۳۷ اساسنامه تعیین شد اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۷۵۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097155
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: حمیدرضا خضوعی به ک م ۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱ به جای بابک سعیدی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کاظم اویسی به ک م ۰۳۲۱۲۶۶۹۱۹ به جای اسداله درخشانی به ک م ۰۴۹۳۰۹۴۵۲۰ بنمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و واکسل سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. ضمنا سید محمدرضا صباغی به ک م ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ بنمایندگی از شرکت ایرانی و تولیدی اتومبیل سایپا به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید محمد موسوی به ک م ۰۰۴۲۹۶۶۵۲۳ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا بادکوبه به ک م ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۴۹۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400221
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت در تهران به بلوار شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۱ طبقه فوقانی فروشگاه تعاونی مصرف سپه کدپستی ۱۳۹۹۸۳۸۶۱۱ منتقل گردید. پ۱۸۰۲۱۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400406
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب گردید. پ ۱۸۰۲۱۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493758
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین میر صالح آبادی به کدملی ۰۰۳۶۴۰۲۲۶۵ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به جای آقای سید محمدرضا صباغی به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۸۴۰۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493765
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا صباغی به کدملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی به کدملی ۰۰۴۲۹۶۶۵۲۳ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شاکری به کدملی ۰۰۶۴۹۱۲۸۷۶ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به جای علیرضا بادکوبه بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای کاظم اویسی به کدملی ۰۳۲۱۲۶۶۹۱۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا خضوعی به کدملی ۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا برای بقیه مدت تصدی (۲۰/۳/۹۳) انتخاب گردیدند. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۱۸۴۰۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641020
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش. ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به ش. ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدرضا صباغی به ک. م ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت ایران تولید اتومبیل (سایپا) به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ علیرضا مصدقی به ک. م ۵۰۶۸۰۷۹۱۹ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآور صنایع خودرو سایپا به ش. م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بابک سعیدی به ک. م ۰۰۶۲۵۹۷۷۹۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش. م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ اسداله درخشانی به ک. م ۰۴۹۳۰۹۴۵۲۰ به نمایندگی از شرکت موتور گیربکس و اکسل سایپا مگا موتور به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ شرکت بازرگانی ساپیا یدک به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948487
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا و شرکت بازرگانی سایپا یدک و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124828
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ سید محمدرضا صباغی به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا مصدقی به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و پرویز تجلی زاده خوب به نمایندگی از طرف شرکت سایپا یدک به ترتیب به سمت‌های رئیس هیئت مدیره و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اسداله درخشانی به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور گیربکس واکس سایپا و سید حسین میرصالح آبادی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. به موجب بندهای ۲ و ۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۰ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040417
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۷/۸۹ بابک سعیدی به کدملی۰۰۶۲۵۹۷۷۹۵ به جای سید حسین میرصالح آبادی به کدملی به نمایندگی شرکت مهندسی مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945161
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قرقی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۴۶۲۹۴به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و حامد نیک رفتار به شماره ملی ۰۰۶۸۱۵۹۶۸۴به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ونیز احسان اله تاجیک اسمعیلی به شماره ملی ۰۴۲۰۹۴۵۷۷۶سمت رییس هیات مدیره و سید وحید مدنی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۱۲۲۷۰به سمت نایب رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره نیز تعیین گردیدند. پ۹۵۰۵۱۲۹۲۰۹۹۸۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128494
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت ۰ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موئسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۸۲۵۳۸۴۱۵۴۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441605
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. - شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ - شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ - شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ - شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ - شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ پ۹۶۰۳۰۱۱۳۷۴۸۵۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533900
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید ابدالی به شماره ملی ۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و حمید رضا حبیبی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۶۴۹۸۵ بنمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سید وحید مدنی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۱۲۲۷۰ بنمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حامد نیک رفتار به شماره ملی ۰۰۶۸۱۵۹۶۸۴ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و احسان اله تاجیک اسمعیلی به شماره ملی ۰۴۲۰۹۴۵۷۷۶ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بموجب ماده ۴۲ اساسنامه، بند‌های شماره ۲، ۴، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ و بند ۱۴ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۶۰۵۰۷۸۰۳۱۸۹۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580996
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۰۵۳۵۷۳۷۴۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607066
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۵و مجوز شماره ۰۴۷ ۲۶۹۸۶۴ , ۹۶۸ مورخ ۳۰/۵/۹۶سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰میلیارد ریال به مبلغ۲۳۰میلیارد ریال منقسم به ۲۳۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی تماما " پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به مبلغ ۶۸۷۵۶۹۳۶۰۰۰ریال طبق گواهی ۲۵۵/۲۱۰۱۰/۶۸مورخ ۲۹/۵/۹۶بانک تجارت شعبه شهر صنعتی البرز افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد وذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۶۰۶۲۲۹۰۹۹۹۷۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985453
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هاشمی خواه کد ملی ۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲ به جای آقای احسان اله تاجیک اسمعیلی کد ملی ۰۴۲۰۹۴۵۷۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۱۲۹۱۶۶۲۴۵۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199792
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله ترابی به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۶۸۳۱ به جای سیدوحید مدنی به نمایندگی شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل احمد ربیعی به شماره ملی ۶۱۵۹۳۷۵۶۳۶ به جای حمیدرضا حبیبی به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بند‌های ۲ و ۴ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۶۱۳۳۵۳۴۴۸۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253412
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب تراز و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ پ۹۷۰۷۱۸۳۰۹۷۰۴۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه