لیزینگ رایان سایپا

شرکت لیزینگ رایان سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101821298
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ميرداماد-خيابان شمس تبريزي شمالي-بلوار ميرداماد-پلاك 209-طبقه همكف 1919614575
32
افراد
21
آگهی‌ها
139061
شماره ثبت
1376/12/28
تاریخ تأسیس

اشخاص لیزینگ رایان سایپا

حسن امیری هنزکی
حسن امیری هنزکی
1 از 1397/10/23
حسن امیری هنزکی
حسن امیری هنزکی
1 از 1397/10/23
داود کاغذگران
داود کاغذگران
1 از 1397/10/22
چهار نفر مجید زارعی سهامیه
چهار نفر مجید زارعی سهامیه
1 از 1397/10/22
طاهر علمداری
طاهر علمداری
1 از 1397/10/22
جمشید اقبال پور
جمشید اقبال پور
1 از 1397/10/22
اردشیر رحمتی نژاد
اردشیر رحمتی نژاد
1 از 1397/10/22
رضا براتی چشمه ماهی
رضا براتی چشمه ماهی
1 از 1397/10/23
محمدرضا نوشین شهریور
محمدرضا نوشین شهریور
1 از 1397/10/23
علیرضا قدرتی
علیرضا قدرتی
1 از 1397/10/23
در نتیجه ابوالقاسم جمشیدی
در نتیجه ابوالقاسم جمشیدی
1 از 1397/10/23
محسن ملکی آدرانی
محسن ملکی آدرانی
1 از 1397/10/22
کامران مهرانی
کامران مهرانی
1 از 1397/10/23
فریبا خونمری
فریبا خونمری
1 از 1397/10/23
داود نبهانی
داود نبهانی
1 از 1397/10/23
صفدر احمدی
صفدر احمدی
1 از 1397/10/23
منوچهر ابوطالبی کهنه شهری
منوچهر ابوطالبی کهنه شهری
1 از 1397/10/23
محمدرضا بشیری
محمدرضا بشیری
1 از 1397/10/23
حمید حدادی اصل
حمید حدادی اصل
1 از 1397/10/22
امیر لایقی
امیر لایقی
1 از 1397/10/22
محمدتقی چراغی
محمدتقی چراغی
1 از 1397/10/22
سید اکبر غلامیان
سید اکبر غلامیان
1 از 1397/10/22
حسن رضوانفر
حسن رضوانفر
1 از 1397/10/22
سید علی رئیس زاده
سید علی رئیس زاده
1 از 1397/10/22
حسن عموزاده
حسن عموزاده
1 از 1397/10/22
علیرضا اسد پور کفاش
علیرضا اسد پور کفاش
1 از 1397/10/22
محسن علی حسینی
محسن علی حسینی
1 از 1397/10/22
شهرام محمد نیا جنید
شهرام محمد نیا جنید
1 از 1397/10/22
کامران کریمی
کامران کریمی
1 از 1397/10/22
مجید باقری خوزانی
مجید باقری خوزانی
1 از 1397/10/22
علیرضا بادکوبه
علیرضا بادکوبه
1 از 1397/10/22
مهدی محمد رضایی
مهدی محمد رضایی
1 از 1397/10/22

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 743618
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی حسن امیری هنزکی به کدملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به نمایندگی سید اکبر غلامیان به کدملی ۴۹۸۸۷۶۸۴۷۲ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی ابوالقاسم جمشیدی به کدملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۹۴ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به نمایندگی غلامرضا دفتری بشلی به کدملی ۲۱۶۱۵۱۷۹۳۷ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به نمایندگی محسن ملکی آدرانی به کدملی ۰۳۲۰۶۹۵۰۴۲ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۴۷۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072837
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۲ آقای جمشید اقبالپور به شماره ملی ۳۷۳۱۸۴۰۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به جای آقای سید اکبر غلامیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۵۱۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304678
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۳۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344424
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود کاغذگران به کدملی ۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ بجای آقای محسن ملکی آدرانی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مجید زارعی سهامیه به کدملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ بجای آقای غلامرضا دفتری بشلی به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن عموزاده به کدملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ بجای آقای حسن امیری هنزکی به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای ابوالقاسم جمشیدی به کدملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن عموزاده به کدملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای داود کاغذگران به کدملی ۰۰۵۱۷۳۳۸۵۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مجید زارعی سهامیه به کدملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید اقبال پور به کدملی ۳۷۳۱۸۴۰۳۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو ساله تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳) انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی و اجاره بشرط تملیک با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء مشترک ۲ نفر از ۴ نفر آقایان رضا براتی چشمه ماهی به کدملی ۰۰۵۴۵۱۵۰۸۴ , طاهر علمداری به کدملی ۲۳۹۰۳۳۲۰۱۳ , محمدرضا بشیری به کدملی ۴۵۶۹۳۳۳۸۳۴ و اردشیر رحمتی نژاد به کدملی ۴۸۵۹۲۲۹۳۵۵ معتبر است. قبول رهن اسناد خودروی مورد معامله , ترهین املاک و مستغلات مورد وثیقه , فک رهن اسناد یاد شده , انتقال اسناد , فک رهن و تعویض پلاک خودروهای فروخته شده به صورت اقساطی یا اجاره بشرط تملیک پس از ایفای تعهد و تسویه بدهی مشتریان با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای یک نفر از ۴ نفر آقایان رضا براتی چشمه ماهی , طاهر علمداری , محمدرضا بشیری و اردشیر رحمتی نژاد که به عنوان نماینده شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) و براساس نامه رسمی با امضاء و مهر معتبر شرکت به پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری شرکت معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. ضمنا «صاحبان امضای مجاز مذکور می‌توانند مشتری ذینفع را با امضای خود به عنوان نماینده شرکت جهت انتقال سند خودرو صرفا» در دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری با شرکت , فک رهن و تعویض پلاک خودروهای تسویه شده و فک رهن اسناد و املاک مورد وثیقه بعد از تسویه حساب بدهی به پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری معرفی نمایند. ارسال اظهارنامه به دوایر قضایی دادگستری بابت مشتریانی که بدهی معوق دارند با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای آقای اردشیر رحمتی نژاد معتبر است. پ۱۷۷۲۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694919
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۰۲۱۰۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی تعیین گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند، شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱، مرکز تحقیقات ونوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰، شرکت مهندسی ومشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ وشرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ پ۹۳۰۸۲۱۵۹۱۹۳۳۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694923
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۰۱۰۳۹ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدآقای ابوالقاسم جمشیدی به کدملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن عموزاده به کدملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای داود کاغذگران به کدملی۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای مجیدزارعی سهامیه به کدملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا قدرتی به کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی و اجاره بشرط تملیک به امضاء هر یک ازاعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء مشترک ۲ نفر از ۴ نفر آقایان رضابراتی چشمه ماهی به کدملی۰۰۵۴۵۱۵۰۸۴، طاهرعلمداری به کدملی ۲۳۹۰۳۳۲۰۱۳، محمدرضا نوشین شهریور به کدملی ۰۰۶۱۶۳۴۸۲۴ و اردشیررحمتی نژاد به کدملی ۴۸۵۹۲۲۹۳۵۵ معتبر است قبول رهن اسناد خودروی مورد معامله، ترهین املاک و مستغلات مورد وثیقه، فک رهن اسناد یاد شده، انتقال اسناد، فک رهن و تعویض پلاک خودروهای فروخته شده به صورت اقساطی یا اجاره بشرط تملیک پس از ایفای تعهد و تسویه بدهی مشتریان با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب آنان با امضای یک نفر از ۴ نفر آقایان رضابراتی چشمه ماهی، طاهرعلمداری، محمدرضا نوشین شهریور و اردشیر رحمتی نژادکه به عنوان نماینده شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) و بر اساس نامه رسمی با امضاء و مهر معتبر شرکت به پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری شرکت معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. ضمنا «صاحبان امضای مجاز مذکور می‌توانند مشتری ذینفع را با امضای خود به عنوان نماینده شرکت جهت انتقال سند خودرو صرفا» در دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری با شرکت، فک رهن و تعویض پلاک خودروهای تسویه شده و فک رهن اسناد و املاک مورد وثیقه بعد از تسویه حساب بدهی به پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری معرفی نمایند. ارسال اظهارنامه به دوایر قضایی دادگستری بابت مشتریانی که بدهی معوق دارند با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای آقای اردشیررحمتی نژاد معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها در چارچوب آیین نامه مصوب شرکت. تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی داخلی و خارجی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، بهره و متفرعات. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به استثنای تعهدات برای سایر اشخاص. مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیاز مربوط به آنها. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با و یا بدون اختیار صلح و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا «و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با و یا بدون حق توکیل در توکیل غیرولوکرارا» تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارات استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدتی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و اخذ محکوم، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پیشنهاد میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای شش ماهه شامل خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت و ارائه آن به حسابرس و بازرس شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابعه به هیئت مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت تا رده مدیریت به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب. تصویب ساختار سازمانی شرکت تا رده مدیریت. پ۹۳۰۸۲۱۷۸۸۵۳۲۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9863215
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۹۰۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۸۷۱۲، شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰، شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳، شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱، شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090175
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی خاص بشماره ثبت۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به کدملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۲۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223905
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی حسن امیری هنزکی به کدملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به نمایندگی سید اکبر غلامیان به کدملی ۴۹۸۸۷۶۸۴۷۲ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی ابوالقاسم جمشیدی به کدملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۹۴ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به نمایندگی غلامرضا دفتری بشلی به کدملی ۲۱۶۱۵۱۷۹۳۷ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به نمایندگی محسن ملکی آدرانی به کدملی ۰۳۲۰۶۹۵۰۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519544
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۸۹ ابوالقاسم جمشیدی به کد ملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن امیری هنزکی به کد ملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ به نمایندگی ار شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن ملکی آدرانی به کد ملی ۰۳۲۰۶۹۵۰۴۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید اکبر غلامیان به کد ملی۴۹۸۸۷۶۸۴۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و غلامرضا دفتری بشلی به کد ملی ۲۱۶۱۵۱۷۹۳۷ به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی و اجاره بشرط تملیک به امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء مشترک ۲ نفر از ۴ نفر آقایان مجید زارعی سهامیه به کد ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۹۲۹ منوچهر ابوطالبی کهنه شهری به کد ملی ۲۸۵۱۶۸۳۲۴۱ کامران مهرانی به کد ملی ۰۰۵۲۶۰۴۷۶۴ محمدرضا بشیری به کد ملی ۴۵۶۹۳۳۳۸۳۴ معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان عقد اجاره بشرط تملیک پس از ایفای تعهد مستاجر نسبت به عین مستاجره و اخذ مفاصا حساب از امور مالی شرکت لیزینگ رایان سایپا با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء یک نفر از ۵ نفر آقایان منوچهر ابوطالبی کهنه شهری مجید زارعی سهامیه محمدرضا بشیری و صفدر احمدی به کد ملی ۲۱۶۲۴۱۴۹۷۱ داود نبهانی به کد ملی ۱۷۵۵۲۶۵۲۲۰ و یا با امضاء متقاضی ذینفع که هر یک از آنان (۶ نفر فوق الذکر) به عنوان نماینده شرکت لیزینگ رایان سایپا طی نامه‌ای با امضاء و مهر شرکت معرفی می‌گردد و فقط در دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری با شرکت دارای اعتبار و اقدام می‌باشد. قبول رهن اسناد خودروی مورد معامله و مستغلات مورد وثیقه برای وصول مطالبات بنام شرکت و همچنین فک رهن اسناد یاد شده پس از اجرای تعهد توسط مدیون یا ضامن با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضاء یک نفر از ۵ نفر آقایان منوچهر ابوطالبی کهنه شهری مجید زارعی سهامیه احمدرضا بشیری صفدر احمدی داودنبهانی که بر اساس نامه رسمی با امضا و مهر شرکت معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت فروش اقساطی یا اجاره بشرط تملیک پس از تصفیه بدهی خریدار یا خریداران با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضاء یک نفر از ۵ نفر آقایان منوچهر ابوطالبی کهنه شهری مجید زارعی سهامیه محمدرضا بشیری داود نبهانی و صفدر احمدی که بر اساس نامه رسمی با امضاء و مهر شرکت معتبر شرکت به پلیس راهور ناجا معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. ارسال اظهارنامه به دوایر قضایی دادگستری بابت مشتریانی که بدهی معوق دارند با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضاء محمدرضا بشیری معتبر است. برداشت برای هر مورد تا سقف ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال از حساب جاری شماره ۱۰۰۷۸۴۳۷۴۰۰۲ بانک صادرات شعبه میرداماد جهت تسویه حساب با مشتریان با صدور چک خسارت با امضاء ۲ نفر از ۴ نفر آقایان مجید زارعی سهامیه داود نبهانی امیر لایقی به کد ملی۰۷۰۰۲۵۳۶۶۱ و فریبا خونمری به کد ملی۱۶۵۰۱۹۵۳۶۲ با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670860
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محسن ملکی آدرانی به کدملی۰۳۲۰۶۹۵۰۴۲ بنمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسن امیری هنزکی به کدملی۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید اکبر غلامیان به کدملی۴۹۸۸۷۶۸۴۷۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و ابوالقاسم جمشیدی به کدملی۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خورد سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا دفتری شبلی به کدملی۲۱۶۱۵۱۷۹۳۷ بنمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء مشترک دو نفر از۳ نفر مجید زارعی سهامیه , منوچهر ابوطالبی کهنه شهری , صفدر احمدی و محمدرضا بشیری معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان عقد اجاره به شرط تملیک پس از ایفای تعهد عین مستاجر نسبت به مستاجره و اخذ مفاصا حساب از امور مالی شرکت لیزینگ رایان سایپا با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء یک نفر از۵ نفر منوچهر ابوطالبی کهنه شهری , مجید زارعی سهامیه , محمدرضا بشیری , صفدر احمدی و داود نبهانی و یا با امضاء متقاضی ذینفع که هریک از آنان (۶نفر فوق الذکر) بعنوان نماینده شرکت لیزینگ رایان سایپا طی نامه‌ای با امضاء و مهر معتبر شرکت معرفی می‌گردد و فقط دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری با شرکت دارای اعتبار و اقدام می‌باشد. قبول رهن اسناد خودرو مورد معامله و املاک و مستغلات مورد وثیقه برای وصول مطالبات شرکت و همچنین فک رهن اسناد یادشده پس از اجرای تعهد توسط مدیون یا ضامن با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضاء یک نفر از ۵ نفر منوچهر ابوطالبی کهنه شهری , مجید زارعی سهامیه , محمدرضا بشیری , صفدر احمدی و داود نبهانی که براساس نامه رسمی با امضاء و مهر شرکت معرفی می‌گردند. دارای اعتبار است فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک پس از تصفیه بدهی خریدار یا خریداران با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضاء یک نفر از۵ نفر منوچهر ابوطالبی کهنه شهری , مجید زارعی سهامیه , محمدرضا بشیری , داود بنهانی و صفدر احمدی که براساس نامه رسمی با امضاء و مهر معتبر شرکت به پلیس راهور ناجا معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. ارسال اظهارنامه به دوایر قضایی دادگستری بابت مشتریانی که بدهی معوق دارند با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضاء محمدرضا بشیری معتبر است. برداشت برای هر مورد تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال از حساب جاری بانک ملی شماره۴۲۴۹۴۳۸۳۸۶ بانک ملت شعبه میرداماد نفت جهت تسویه حساب با مشتریان یا صدور چک خسارت با امضاء دو نفر از۴ نفر مجید زارعی سهامیه , داود نبهانی , امیر لایقی و فریبا خونمری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947368
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رایان سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۲/۸۹ حسن امیری هنزکی به ش ملی ۲۱۶۱۵۱۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به جای محمد زارع پوراشکذری به ش ملی ۱۴۸۳۹۳۹۵۶۵ و غلامرضا دفتری بشلی به ش ملی ۰۰۵۲۳۱۱۵۶۳ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به جای محمدتقی چراغی به ش ملی ۲۷۵۴۵۹۹۰۳۷ تا تاریخ ۲۰/۳/۸۹ تعیین شدند. در نتیجه ابوالقاسم جمشیدی به ش ملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و حسن امیری هنزکی به ش ملی ۲۱۶۱۵۱۷۹۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن ملکی آدرانی به ش ملی ۰۳۲۰۶۹۵۰۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا دفتری بشلی به ش ملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ و سید اکبر غلامیان به ش ملی ۴۹۸۸۷۶۸۴۷۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۳/۸۹ تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه فوق تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای مشترک دو نفر از چهار نفر مجید زارعی سهامیه به ش ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ و منوچهر ابوطالبی کهنه شهری به ش ملی ۲۸۵۱۶۸۳۲۴۱ و کامران مهرانی به ش ملی ۰۰۵۲۶۰۴۷۶۴ و محمدرضا بشیری به ش ملی ۴۵۶۹۳۳۳۸۳۴ معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان عقد اجاره به شرط تملیک پس از ایفای تعهد مستاجر نسبت به عین مستاجره و اخذ مفاصا حساب از امور مالی شرکت لیزینگ رایان سایپا با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء یکی از ۵ نفر منوچهر ابوطالبی کهنه شهری به ش ملی ۲۸۵۱۶۸۳۲۴۱ و مجید زارعی سهامیه به ش ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ و حمید حدادی اصل به ش ملی ۰۰۴۸۹۰۰۸۱۸ و صفدر احمدی به ش ملی ۲۱۶۲۴۱۴۹۷۱ و داود نبهانی به ش ملی ۱۷۵۵۲۶۵۲۲۰ یا با امضای متقاضی ذینفع که هر یک از آنان (۶ نفر فوق الذکر) به عنوان نماینده شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) طی نامه‌ای با امضاء و مهر شرکت معرفی می‌گردد و فقط در دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری با شرکت دارای اعتبار و اقدام می‌باشد. قبول رهن اسناد خودرو مورد معامله و املاک و مستغلات مورد وثیقه برای وصول مطالبات به نام شرکت و همچنین فک رهن اسناد یاد شده پس از اجرای تعهد توسط مدیون یا ضامن با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای هر یک از ۵ نفر منوچهر ابوطالبی کهنه شهری و مجید زارعی سهامیه و حمید حدادی اصل و صفدر احمدی و داود نبهانی که بر اساس نامه رسمی با امضاء و مهر شرکت معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک پس از تصفیه بدهی خریدار یا خریداران با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضاء یک نفر از ۵ نفر منوچهر ابوطالبی کهنه شهری و مجید زارعی سهامیه و حمید حدادی اصل و داود نبهانی و صفدر احمدی که بر اساس نامه رسمی با امضاء و مهر معتبر شرکت به پلیس راهور ناجا معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. ارسال اظهارنامه به دوایر قضایی دادگستری بابت مشتریانی که بدهی معوق دارند با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای محمدرضا بشیری معتبر است. برداشت برای هر مورد تا سقف ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال از حساب جاری شماره ۱۰۰۷۸۴۳۷۴۰۰۲ بانک صادرات شعبه میرداماد جهت تسویه حساب با مشتریان یا صدور چک خسارت با امضاء دو نفر از چهار نفر مجید زارعی سهامیه و داود نبهانی و امیر لایقی به ش ملی ۰۷۰۰۲۵۳۶۶۱ و فریبا خونمری به ش ملی ۱۶۵۰۱۹۵۳۶۲ همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008218
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۳۱۹۸۵ / ۹۵ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اسد پور کفاش به شماره ملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ جایگزین آقای حسن عمو زاده به شماره ملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ در هیئت مدیره شد. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای ابوالقاسم جمشیدی به شماره ملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضوانفر به شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا اسد پور کفاش به شماره ملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به بسمت عضو هیئت مدیره آقای مجید زارعی سهامیه به شماره ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید علی رئیس زاده به شماره ملی ۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره. پ۹۵۰۶۱۶۷۵۰۵۵۴۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051218
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۱۵۵۸۹۵/۹۵ مورخ ۱۸/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ پ۹۵۰۷۱۲۲۰۴۷۴۵۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118499
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۵۴۴۵۵/۹۵ مورخه ۱۱/۰۸/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم جمشیدی به کدملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به کدملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره علیرضا اسدپور کفاش به کدملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به کدملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره حسن رضوانفر به کدملی۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. مجیدزارعی سهامیه به کدملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به کدملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره محسن علی حسینی به کدملی ۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به کدملی ۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره. استناد مفاد ماده ۴۲ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد به مدیرعامل تفویض نمودند. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها در چارچوب آیین نامه مصوب شرکت. • تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی داخلی و خارجی. • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، بهره و متفرعات. • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به استثنای تعهدات برای سایر اشخاص. • مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیاز مربوط به آنها. • عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. • به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. • اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با و یا بدون اختیار صلح و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا «و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با و یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولوکرارا» تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا «قاطع دعوی باشد دعوی خسارات استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدتی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و اخذ محکوم، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. • پیشنهاد میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. • تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای شش ماهه شامل خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت و ارائه آن به حسابرس و بازرس شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پس از تصویب هیئت مدیره. • پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره. • پیشنهاد عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابعه به هیئت مدیره. • پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت تا رده مدیریت به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب. • تصویب ساختار سازمانی شرکت تا رده مدیریت. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای انفرادی فروش اقساطی و اجاره بشرط تملیک با امضاء مشترک یک نفر از ۶ نفر آقایان حسن رضوانفر به کدملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱، مجید زارعی سهامیه به کدملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹، رضابراتی چشمه ماهی به کدملی۰۰۵۴۵۱۵۰۸۴، طاهرعلمداری به کدملی ۲۳۹۰۳۳۲۰۱۳، محمدرضا نوشین شهریور به کدملی ۰۰۶۱۶۳۴۸۲۴ و شهرام محمد نیا جنید به کدملی ۲۰۶۰۴۱۸۹۴۱ معتبر است. قبول رهن اسناد خودروی مورد معامله، ترهین املاک و مستغلات مورد وثیقه، فک رهن اسناد یاد شده، انتقال اسناد، فک رهن و تعویض پلاک خودروهای فروخته شده به صورت اقساطی یا اجاره بشرط تملیک پس از ایفای تعهد و تسویه بدهی مشتریان با امضای یک نفر از ۶ نفر آقایان حسن رضوا نفر، مجید زارعی سهامیه، رضابراتی چشمه ماهی، طاهرعلمداری، محمدرضا نوشین شهریور و شهرام محمد نیا جنیدکه به عنوان نماینده شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) و بر اساس نامه رسمی با امضاء و مهر معتبر شرکت به پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری شرکت معرفی می‌گردند دارای اعتبار است. ضمنا» صاحبان امضای مجاز مذکور می‌توانند مشتری ذینفع را با امضای خود به عنوان نماینده شرکت جهت انتقال سند خودرو صرفا" در دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری با شرکت، فک رهن و تعویض پلاک خودروهای تسویه شده و فک رهن اسناد و املاک مورد وثیقه بعد از تسویه حساب بدهی به پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی طرف همکاری معرفی نمایند. ارسال اظهارنامه به دوایر قضایی دادگستری بابت مشتریانی که بدهی معوق دارند با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای آقای شهرام محمدنیا جنید معتبر است. آقایان رضابراتی چشمه ماهی، طاهرعلمداری، محمد رضا نوشین شهریور و شهرام محمد نیا جنید با امضای ذیل صورتجلسه با رعایت تمام جوانب امانت، قبول مسئولیت و امضاء مدارک را بشرح بندهای فوق اعلام نمودند. پ۹۵۰۸۱۸۷۶۶۷۶۱۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352672
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۱۰۸۷۳/۹۵ مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ومجوز شماره ۱۲۷ ۲۷۹۳۰۲ / ۹۵۹ مورخه ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ ۵۰۸۶۴۱۲۴۳۱۵۵ ریال بموجب گواهی شماره ۷۵۸/۱۸۱/۹۵ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۵۱۲۲۳۴۵۸۳۵۸۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566397
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۵۱۳۲۱/۹۶ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۸۸۱۹۵۱۷۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731024
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۶۵۲۱۲/۹۶ مورخه ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالی بلوار میرداماد پلاک ۲۰۹ طبقه همکف کدپستی ۱۹۱۹۶۱۴۵۷۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۹۰۵۶۶۴۸۱۱۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077682
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۸۲۶۵۲/۹۷ مورخ ۱۲/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمد رضائی به کدملی ۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ آقای مجیدباقری خوزانی به کدملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاورسازه گسترسایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ آقای کامران کریمی به کدملی۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ انتخاب شدند آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء به کدملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای مهدی محمدرضائی به کدملی ۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای مجید باقری خوزانی به کدملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۴ آقای کامران کریمی به کدملی ۰۰۵۰۱۰۱۰۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای محسن علی حسینی به کدملی ۰۰۷۲۸۶۵۹۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو ساله تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی تا رده مدیریت، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد اعم از نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه مصوب شرکت. تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، بهره و متفرعات. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به استثنای تعهدات برای سایر اشخاص. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. مبادرت به تقاضا و ا قدام به ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیاز مربوط به آنها. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از با نک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی داخلی و خارجی. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، دوائر اجرای ثبت اسناد، از طرف شرکت ; دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها در دادگاهها ی عمومی و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوائر ثبت اسناد و شوراهای حل اختلاف، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای شش ماهه، سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره شامل خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت و ارائه آن به حسابرس و بازرس شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابعه به هیئت مدیره. پیشنهاد میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. پ۹۷۰۳۲۷۳۳۵۳۰۲۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077815
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۸۲۶۵۲/۹۷ مورخ ۱۲/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بادکوبه ء هزاوه ء به کدملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بجای آقای علیرضا اسدپورکفاش بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دوساله تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۱۱۷۵۳۹۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174393
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رایان سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۱۶۹۴۴۲/۹۷ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۳۷۲۶۹۳۰۰۳۷ , ۹۷۹ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی به مبلغ ۵۳۵۵۳۵۴۲۳۴۷۸ ریال بموجب گواهی شماره ۴۸۵۸/۲/۸۶۱۸۱ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است و مابقی از طریق مطالبات حال شده سهام داران افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۵۲۷۶۱۹۴۴۴۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک