صنایع رنگ و رزین طیف سایپا

شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101821250
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران شهرك شهرداري - بلوار چهل و هفتم - بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج ) پلاك 461 طبقه همكف 1396151999
13
افراد
21
آگهی‌ها
139057
شماره ثبت
1376/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619369
آگهی تصمیمات در شرکت صنایعرنگ و رزین طیف سایپاسهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۹۶۵۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655995
آگهی تصمیمات شرکت صنایع وزین طیف سایپاسهامی عام به شماره ثبت۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۵۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667145
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۳/۹۱ حسین تهمتن به کدملی۴۸۳۹۷۴۰۵۶۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در۵ بند تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۴۵۶۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697974
آگهی تغییرات در شرکت صنایع رنگ ورزین طیف سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کامران صفوی به ک م ۱۲۸۷۷۸۱۱۸۷ به جای حسن شمس به نمایندگی از ساپیا دیزل به ش م ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۹۵۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142046
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب نمود. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۷۲۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254014
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شاهین کریمی به کدملی ۲۱۲۱۲۶۶۹۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها، سفته‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۴۲۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254041
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳ اساسنامه از موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل تست و آزمونهای مرتبط با کنترل کیفیت پ۱۷۴۲۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582814
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهین کریمی با کد ملی ۲۱۲۱۲۶۶۹۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای کامران صفوی با کد ملی ۱۲۸۷۷۸۱۱۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای کاظم قائمی کیوی با کد ملی ۰۰۳۶۳۷۷۵۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد امضاء ذیل نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۰۱۹۵۳۱۱۱۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634342
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۵۱۹۵۷۸۶۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9819152
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۶/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر۷۷ ماده و۱۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10569089
آگهی تصمیمات شرکت صنایع وزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633200
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ آقای علی سینا صدر به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای داود کاغذگران به نمایندگی از شرکت سایپا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و منشی حسن شمس به نمایندگی از شرکت سایپا دیزل به عنوان مدیرعامل و آقای جلیل امیری به نمایندگی از شرکت پارس خودرو بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی ازقبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل منعبث از ماده ۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727667
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۳/۹۱ حسین تهمتن به کدملی۴۸۳۹۷۴۰۵۶۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در۵ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704783
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین تهمتن به کدملی ۴۸۳۹۷۴۰۵۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدکاظم کیوی به کدملی ۰۰۳۶۳۷۷۵۶۲به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی تولیت به کدملی ۱۲۶۲۲۲۰۰۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت زامیاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران صفوی به کدملی ۱۲۸۷۷۸۱۱۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید ابدالی به کدملی ۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت پارس خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفندماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۱۹۲۰۸۱۵۱۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905133
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین تهمتن به کد ملی ۴۸۳۹۷۴۰۵۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و کاظم قائمی به کد ملی ۰۰۳۶۳۷۷۵۶۲ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و مسعود صادقی به کد ملی ۰۰۴۶۴۵۵۵۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت زامیاد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و کامران صفوی به کد ملی ۱۲۸۷۷۸۱۱۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره و حمید ابدالی به کد ملی ۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰ به نمایندگی شرکت پارس خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدندو امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۲۱۶۸۹۶۹۳۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075187
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۲۵۳۳۳۹۷۱۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13192037
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۴۳۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۴۳۷۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۹۲۴۱۰۵۱۵۱۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676300
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به آخر اسفندماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب نمود روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد اعضای حقوقی ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت زامیاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ شرکت پارس خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ پ۹۶۰۸۰۲۵۵۹۵۶۱۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933438
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرک شهرداری بلوار چهل و هفتم بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) پلاک ۴۶۱ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۶۱۵۱۹۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرامرز خاکساری کدم ۴۲۵۰۹۱۴۷۴۷ به نمایندگی از طرف شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدباقر محسنی کدم ۱۲۱۹۳۷۳۸۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامران صفوی کدم ۱۲۸۷۷۸۱۱۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا موسوی ایوانکی کدم ۰۰۶۰۰۶۸۸۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت زامیاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داود عزیزی کدم ۰۴۹۱۷۰۶۳۲۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات وکلیه قراردادهای تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و پرداخت پاداش، ترفیع و تنبیه. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع مقابل هرگونه دعوای حقوقی و جزایی در مرجع قضایی یا شبه قضایی و انتخاب وکیل یا نماینده. پیش بینی تصویب بودجه سالانه پ۹۶۱۲۲۰۲۳۹۹۳۷۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171341
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفندماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۵۲۴۱۹۰۵۹۳۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321891
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فریبرز ظروفی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۰۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا موسوی ایوانکی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۶۸۸۲۵ به نمایندگی از شرکت زامیاد به شناسه ملی ۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز خاکساری به شماره ملی۴۲۵۰۹۱۴۷۴۷ به نمایندگی از شرکت پارس خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داور علی پور ملاباشی به شماره ملی ۱۴۶۳۶۲۰۲۳۳ به نمایندگی از شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داوود عزیزی به شماره ملی ۰۴۹۱۷۰۶۳۲۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و کلیه قراردادها ی تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۸۲۹۲۸۰۲۴۵۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک