شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101818173


شماره ثبت:
138740
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1376/12/21
آدرس:
تهران، بلوار كشاورز، خيابان 16 آذر، خيابان نصرت، پلاك 3، واحد طبقه اول 1417973761

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید علی پورطولمی 1190553
آقای اصغر صفائی 10531808
سیاوش همایون 10531808
جمشید بختی 10531808
شفق خشای 10531808
آقای حسام الدین بیان 10531808
محمد صفایی 10531808
حسین وحیدی 10531808

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1190553
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۱۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی همپیشگان روش ش م ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و سید علی پورطولمی ک م ۲۵۹۴۱۰۶۸۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۱۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531808
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۷۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۱۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سید علی پورطولمی به کد ملی ۲۵۹۴۱۰۶۸۶۰ بسمت بازرس اصلی و شرکت همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر صفایی به کد ملی ۰۰۳۹۷۰۹۷۳۶ و حسام الدین بیان به کد ملی ۲۱۴۰۰۳۲۰۱۲ و سیاوش همایون کد ملی ۰۹۳۷۴۴۱۵۶۲ و محمد صفایی به کد ملی ۰۰۴۵۳۰۷۵۱۲ و جمشید بختی به کد ملی ۴۰۱۱۳۴۹۷۲۰ و حسین وحیدی به کد ملی ۳۸۷۳۰۸۳۶۳۹ و شفق خشای به کد ملی ۱۵۵۱۷۹۹۱۵۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین وحیدی و شفق خشای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ حسام الدین بیان بسمت رئیس هیئت مدیره، اصغر صفایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خلیل وحید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه