شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101811903


شماره ثبت:
138101
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1376/11/25
آدرس:
تهران خيابان فلسطين شمالي پايين تر از چهارراه زرتشت نبش كوچه شهيد برادران فرزام پلاك 518 طبقه 2 واحد 2/1 و طبقه 5 1415743433

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حبیب جامعی 1001238
محمدرضا گرامی پور 1001873
آقای تیمور غفاری 1001873
آقای نوراله گل بو 1001873
آقای فریدون گل افرا 1004782
آقای کمال ذبیحی محمودآبادی 1004782
آقای عباس نظری 1004782
آقای ابراهیم قنبرزاده 1203153
آقای اقبال محمدی 1203153
امیرمسعود پژمان پور 1658196
آقای حسین محسنی 1658196
سید عبدالغفار محمدی قوام آبادی 1658196
آقای مهدی آسیابی 1658196
آقای مسعود فرقانی 12841340
آقای جواد کلاهان 12841340
آقای سعید ربیع پور 13048913
امین مرادی 13048913
سید وحیدرضا ابطحی فروشانی 13822656
آقای رحمت اله قاسمی 13822656
جلیل اسکندری 14193485
محمد مصباح 14193485
آقای سعید خزائیان 14193485
آقای رضا لیاقت ورز 14193485
آقای پیام قنبری 14193485
آقای علی اکبر طلوعی 14193662

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1001238
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۰۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001873
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ به نمایندگی تیمور غفاری به کدملی ۱۶۹۹۵۴۶۶۳۰ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ به نمایندگی محمدرضا گرامی پور به کدملی ۰۶۳۸۳۸۳۲۰۱ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به نمایندگی نوراله گلبو به کدملی ۰۰۴۳۵۲۱۲۴۱ شرکت اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۱۹۴۴ به نمایندگی امیرمسعود پژمان پور به کدملی ۰۰۳۶۲۱۹۵۶۸ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۱۷۴ به نمایندگی مهدی آسیابی به کدملی ۱۶۰۰۸۶۶۹۳۱ فریدون گل افرا به کدملی ۰۰۴۱۳۹۴۲۳۲ محمدحسین صدیقی به کدملی ۰۰۵۲۰۶۵۴۷۴ فریدون گل افرا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گرامی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم قنبرزاده به کدملی ۳۰۳۰۴۸۳۴۱۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۲۰۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004782
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ محمدحسین صدیقی به کدملی ۰۰۵۲۰۶۵۴۷۴ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناره ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۱۷۴ اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۱۹۴۴ فریدون گل افرا به کدملی ۰۰۴۱۳۹۴۲۳۲ اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۵۷۰۹۰ عباس نظری به کدملی ۴۱۷۱۹۴۴۰۰۷ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ تیمور غفاری به کدملی ۱۶۹۹۵۴۶۶۳۰ به نمایندگی بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود پژمان پور به کدملی ۰۰۳۶۲۱۹۵۶۸ به نمایندگی اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۱۹۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال ذبیحی محمودآبادی به کدملی ۴۴۸۹۶۳۳۸۹۰ به نمایندگی اتحادیه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و نوراله گلبو به کدملی ۰۰۴۳۵۲۱۲۴۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ و مهدی آسیایی به کدملی ۱۶۰۰۸۶۶۹۳۱ به نمایندگی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۱۷۴ و فریدون گل افرا به کدملی ۰۰۴۱۳۹۴۲۳۲ و محمدحسین صدیقی به کدملی ۰۰۵۲۰۶۵۴۷۴ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بانکی و بهادار و تعهدآور و قراردادها با دو امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره معتبر میباشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل به شرح بندهای ۱/۲۴ ۵/۲۴ ۸/۲۴ ۱۳/۲۴ ۱۴/۲۴ ۱۵/۲۴ تفویض نمود. پ۱۶۲۰۸۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203153
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالغفار محمدی قوام آبادعلیا با ش م ۴۲۳۰۴۶۴۷۰۳ به عنوان نماینده اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران به جای آقای محمدرضا گرامی پور و آقای اقبال محمدی با ش م ۶۴۶۸۹۳۳۱۵۳ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به جای آقای تیمور غفاری جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای فریدون گل افرا با ش م ۰۰۴۱۳۹۴۲۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالغفار محمدی قوام آباد علیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم قنبرزاده با ش ملی ۳۰۳۰۴۸۳۴۱۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. پ۱۷۱۷۱۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658196
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود فرقانی به عنوان نماینده جدید بانک کشاورزی تعیین گردیدند بنابراین اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای عبدالغفار محمدی قوام آبادعلیا کدملی ۴۲۳۰۴۶۴۷۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره نماینده اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ و آقای سعید ربیع پور کدملی ۰۰۴۷۶۸۷۶۱۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره نماینده شرکت کارگزاری بانک کشاورزی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ و آقای مسعود فرقانی کدملی ۲۲۱۸۱۱۶۶۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره نماینده بانک کشاورزی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ وآقای امیرمسعود پژمان پور کدملی ۰۰۳۶۲۱۹۵۶۸ به سمت عضو هیأت مدیره نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۲۹۱۹۴۴ و آقای مهدی آسیابی کدملی ۱۶۰۰۸۶۶۹۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز ۱۰۸۶۰۱۵۰۱۷۴ و آقای حسین محسنی به شماره ملی ۲۲۵۹۸۵۹۰۱۱ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۱۹۷۸۳۳۳۱۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826295
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۷۰۳۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۰/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی کوشا منش شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. بانک کشاورزی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی تبریز شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۱۷۴ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی خراسان رضوی شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۱۹۴۴ به سمت اعضا اصلی هیأت مدیره اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۵۰۳۱۰ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی کردستان شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۵۹۹۶۱ به سمت اعضا علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۳۱۰۴۹۲۹۸۲۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841340
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۷۴۳۶ , ۱۲۲ مورخه ۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی و کشاورزی ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ به نمایندگی آقای سید وحیدرضا ابطحی فروشانی شماره ملی ۱۱۴۱۶۵۵۶۹۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به نمایندگی آقای سعید ربیع پور شماره ملی ۰۰۴۷۶۸۷۶۱۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای جواد کلاهان دارای شماره ملی ۰۹۴۱۲۶۴۶۲۹ خارج از اعضای هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل بانک کشاورزی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ به نمایندگی آقای مسعود فرقانی شماره ملی ۲۲۱۸۱۱۶۶۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۱۷۴ به نمایندگی آقای مهدی آسیابی شماره ملی ۱۶۰۰۸۶۶۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های روستائی استان خراسان رضوی دارای شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۹۱۹۴۴ به نمایندگی آقای امیرمسعود پژمان پور شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۵۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. هیأت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را که شامل بندهای ذیل می‌باشد را به مدیرعامل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه و سالانه به حسابرس و بازرس. کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۱۹۸۲۵۵۴۱۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048913
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین مرادی به کدملی ۳۶۷۲۴۳۳۳۹۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی ش ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، بجای آقای سعید ربیع پور ش ملی ۰۰۴۷۶۸۷۶۱۴ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضا، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا با امضإ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۰۶۹۱۷۴۶۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ (نوبت دوم) و مجوز شماره ۱۹۸۷۹ , ۱۲۲ مورخه ۳۰/۰۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی، البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۲۱۸۱۰۰۹۹۶۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مصباح به کد ملی ۱۳۷۸۱۷۱۶۸۳ بنمایندگی از اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز بجای آقای مهدی آسیابی کد ملی۱۶۰۰۸۶۶۹۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۹۹۴۹۱۴۳۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خزاییان به شماره ملی ۰۷۰۲۳۸۰۴۱۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بعنوان مدیرعامل تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد بانکی تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۰۶۰۵۹۵۹۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822656
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۳۰۱۵۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی و کشاورزی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ به نمایندگی سید وحیدرضا ابطحی فروشانی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۵۵۶۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۵۰۳۱ به نمایندگی رحمت اله قاسمی به شماره ملی ۳۶۲۰۸۸۶۷۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سعید خزاییان به شماره ملی ۰۷۰۲۳۸۰۴۱۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بانکی تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۷۳۸۵۸۰۵۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193485
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی و کشاورزی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ با نمایندگی آقای جلیل اسکندری شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۱۵۱۱ به سمت رییس هیئت مدیره بانک کشاورزی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ با نمایندگی آقای رضا لیاقت ورز به شماره ملی ۰۰۷۴۸۹۶۹۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۰۱۷۴ با نمایندگی آقای محمد مصباح به شماره ملی ۱۳۷۸۱۷۱۶۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۶۹۸ با نمایندگی آقای پیام قنبری به شماره ملی ۳۳۴۱۵۵۲۵۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رحمت اله قاسمی واجد شماره ملی ۳۶۲۰۸۸۶۷۳۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای سعید خزائیان دارای شماره ملی ۰۷۰۲۳۸۰۴۱۵ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۰۷۹۰۷۳۳۴۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193662
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۵۵۹۸/۱۲۲مورخ۲۱/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. بانک کشاورزی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ و اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی تبریز به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۰۱۷۴ و اتحادیه تعاون روستایی استان کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۷۶۹۸و رحمت اله قاسمی با کد ملی۳۶۲۰۸۸۶۷۳۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی خراسان رضوی به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۹۱۹۴۴ و علی اکبر طلوعی با کد ملی۱۰۶۳۱۷۹۹۴۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۱۰۲۳۶۲۸۶۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه