پتروشیمی امیر کبیر

شرکت پتروشیمی امیر کبیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101807733
تهران , سعادت آباد , خيابان احمد نفيسي (23) , پلاك 21_ 1998833772
27
افراد
28
آگهی‌ها
137672
شماره ثبت
1376/11/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565960
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۷۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است ۲ در غیاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره امضای چک توسط جهانگیر علی عبدی زاده مدیرمالی و محمدباقر فریدی مدیر تولید با مهر شرکت معتبر است. ۳ اوراق و اسناد مالی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۴۸۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694895
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیرسهامی خاص به شماره ثبت۱۳۷۶۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۰۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694896
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیرسهامی عام به شماره ثبت۱۳۷۶۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: محمدحسن رازقیان جهرمی به ک م ۲۴۷۰۶۷۷۴۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به جای عادل نژادسلیم به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱و۳و۴و۵و۶و۷و۸و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷ از ماده ۵۱ اساسنامه و همچنین بند ۹ را به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیرمالی و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل و هریک از اعضاء هیئت مدیره امضاء چک توسط مدیرمالی و مدیر تولید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۰۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940563
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت صنعتی نوید زر شیمی به ش م ۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۴۲۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988202
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: غلامعلی کیانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود مجیب به کدملی۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸ به نمایندگی ازشرکت صنعتی نوید زرشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن شمس بیرانوند به کدملی۶۱۲۹۸۷۸۴۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید ضیاءالدین نورالدینی فرد به کدملی۴۲۵۰۶۲۹۸۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفائی به کدملی۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرمالی جهانگیر علی عبدی زاده به کدملی۱۹۷۱۴۱۲۴۵۷ و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۵۸۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163401
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی زرین گل با کدملی۳۷۸۱۸۴۶۴۶۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۹۷۸۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163439
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن شمس بیرانوند به کدملی۶۱۲۹۸۷۸۴۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بجای آقای سید ضیاءالدین نورالدینی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۶۹۷۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164550
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۷۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425855
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور معظمی با کدملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای آقای غلامعلی کیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود مجیب با کدملی ۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی با کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شمس بیرانوند با کدملی ۶۱۲۹۸۷۸۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین ناوک پور با کدملی ۰۰۵۵۵۸۲۶۱۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به جای آقای مرتضی زرین گل به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفایی کدملی ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۳۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653206
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید.. روزنامه‌های کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۴۳۹۰۴۸۲۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703722
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ ایزدی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۷۱۱۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷به جای محسن شمس بیرانوند به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۸۷۸۷۷۶۱۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708933
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110185
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی سیفیان به کدملی ۰۰۶۱۲۰۰۶۵۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ در هیئت مدیره تعیین گردید. غلامحسین مطهری اصل به کدملی ۰۰۳۲۷۰۴۷۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کدملی ۳۷۸۱۸۴۶۴۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عادل نژادسلیم به کدملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره امضا چک توسط مصطفی معشوری به عنوان مدیرمالی و محمدباقر فریدی به عنوان مدیرتولید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136841
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ غلامحسین مطهری اصل به کدملی ۰۰۳۲۷۰۴۷۷۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی نوید زرشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۹۹۰۶۲۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرن گل به کدملی ۳۷۸۱۸۴۶۴۶۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عادل نژادسلیم به کدملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رحمت اله رحیمی به کدملی ۰۶۰۱۵۵۲۳۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و علی سیفیان به کدملی ۰۰۶۱۲۰۰۶۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و محمدحسین کاکوئی نژاد به کدملی ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ بسمت رئیس کمیسیون معاملات یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای محمدحسین کاکوئی نژاد با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در غیاب کلیه دارندگان حق امضای مندرج در بند فوق امضای چک توسط مصطفی معشوری به کدملی ۱۹۵۰۳۴۰۰۶۶ بعنوان مدیرمالی و محمدباقر فریدی به کدملی ۰۶۵۱۶۲۰۶۳۵ بعنوان مدیر تولید همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447632
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۶/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی نوید زرشیمی به شناسه ملی ۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین سهامی عام به شناسه ملی ۰۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10460871
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۷۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت صنعتی نوید زر شیمی به ش م ۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10461421
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591988
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10842720
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر سهامی عام بشماره ثبت۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ حسین پورعبدالهیان به کدملی ۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای مرتضی زرین گل بسمت نایب رئیس هیات مدیره و غلامحسین مطهری به کدملی ۰۰۳۲۷۰۴۷۷۱ بسمت رئیس هیات مدیره و عادل نژاد سلیم به کدملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و محمدحسین کاکوئی نژاد به کدملی ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ و در غیاب مدیرعامل با امضای محمدحسین کاکوئی نژاد با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در غیاب کلیه دارندگان حق امضای مندرج در ماده امضای چک توسط مصطفی معشوری به کدملی ۱۹۵۰۳۴۰۰۶۶ و محمدباقر فریدی به کدملی ۰۶۵۱۶۲۰۶۳۵ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874539
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۷۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893265
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۸ واصل گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره , امضای چک توسط آقایان مصطفی معشوری بعنوان مدیرمالی و محمدباقر فریدی همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945007
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۲۶۴۷۲۴۳۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120967
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به نشانی جدید: تهران، سعادت آباد، خیابان احمد نفیسی (۲۳)، پلاک ۲۱، کدپستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲ تغییر یافت. پ۹۵۰۸۱۹۵۳۰۳۱۹۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238396
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۴۳۷۱ به جای آقای علی صدقی به شماره ملی ۱۶۵۲۴۲۳۶۸۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴ در هیئت مدیره و آقای سید جواد سلیمانی به شماره ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ به جای آقای علی باباخانی سنگری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۵۱۰۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سید جواد سلیمانی به شماره ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود مجیب به شماره ملی ۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی راعی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۱۰۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی شمس اردکانی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۴۲۹۴۷۹۱۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631767
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید سازمان حسابرسی با ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ تصویب شد. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح تعیین شدند. بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ شرکت صنعتی نوید زرشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴ پ۹۶۰۷۰۵۵۴۰۹۸۹۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631775
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود. ب: اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای مهدی راعی با کدملی ۱۰۹۲۰۱۰۳۱۹، به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمود مجیب با کدملی ۰۹۳۷۵۷۰۳۳۸، به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سیدجواد سلیمانی با کدملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶، به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی ریاحی با کدملی ۰۰۴۰۰۱۴۳۷۱، به سمت عضو هیات مدیره هیات مدیره اختیارات مندرج در لیست پیوست را بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت آقای سیدجواد سلیمانی ک. م ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ تفویض نمودند. پ۹۶۰۷۰۵۸۹۹۲۴۱۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972533
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ با نمایندگی آقای علی شمس اردکانی با کدملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی ماندة تصدی هیئت مدیره به طور غیر موظف انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۰۲۶۳۲۰۹۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194608
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله غلام پور با کدملی ۱۸۱۵۳۴۰۳۹۸ برای باقی ماندة مدت تصدی به سمت عضو هیات مدیره و بعنوان نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴ انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۰۳۲۷۴۵۹۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک