گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101800682
تهران بزرگراه آفريقا بلوار گلشهر پلاك 34 1915663781
13
افراد
20
آگهی‌ها
136946
شماره ثبت
1376/10/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712828
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۳۸۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067081
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جواد نجم الدین به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نملیندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی مهری پرگو به شماره ملی ۵۶۶۹۱۶۷۹۱۰ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر راثی به شماره ملی ۰۰۴۸۹۱۵۵۴۸ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ و آقای مجید باقری خوزانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ به سمت اعضای هیئت مدیره. امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۵۱۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067083
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به ش. م ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ و شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به ش. م ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به ش. م ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ و شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به ش. م ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به ش. م ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به ش. م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت اعضاء اصلی علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۱۶۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199219
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۵۹۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242114
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جمال با ش ملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ به نمایندگی از شرکت تهیه و و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین نجاری با ش ملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی شیخی با ش ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومجید باقری خوزانی با ش ملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی جلالی به ش ملی ۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۷ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ اختیارات خودمندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و باتکی از جمله چکها وسفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۳۵۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663382
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۳۶۴۹۶۱۳۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550901
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573336
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۹ جواد نجم الدین به ش ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و و علیرضا فاطمی به ش ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید شاهمیر کاظمینی به ش ملی ۲۰۰۲۳۸۶۳۳۱ به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید باقری خوزانی به ش ملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ به نمایندگی شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمدتقی هاشمیان به ش ملی ۲۰۹۱۹۰۴۳۷۶ به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هم چنین هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۵۲ اساسنامه به جز موارد مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705503
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۸ اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11013261
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۸۹ شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به نمایندگی جواد نجم الدین به ش ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ به نمایندگی سید طاهر طاهری به ش ملی ۴۵۶۹۱۸۱۲۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به نمایندگی سید محمدتقی هاشیمان به ش ملی ۲۰۹۱۹۰۴۳۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ به نمایندگی سید شاهمیر کاظمینی به ش ملی ۲۰۰۲۳۸۶۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121202
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو، شرکت ایران خودرو خراسان. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123805
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12640083
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۱۱۴۳۹۹۸۲۴۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937175
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۵۰۵۰۶۳۳۸۷۴۰۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104052
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۹۳۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۰۷۲۲۵۶۲۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487003
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۷۹۶/۱۲۲مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی شیخی با کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فرجام نیا با کدملی ۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶ نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید باقری خوزانی با کدملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی جلالی با کدملی ۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۷ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵، اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۴۰۴۴۴۴۱۸۰۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638030
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ و شماره ثبت ۲۲۰۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۱۱۲۱۲۶۵۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206308
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶و نامه شماره ۳۸۲۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی شیخی با کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محسن ناقدی برادران حجار با کدملی ۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای ایمان فرجام نیا با کدملی ۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶ نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ آقای مجید باقری خوزانی با کدملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ آقای سید مهدی جلالی با کدملی ۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۷ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵، اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهاو احکام پرسنل، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۱۷۲۰۳۴۳۴۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320210
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۴۶۷ , ۱۲۲ مورخ ۳/۶/۹۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده ۳ اساسنامه اصلاح گردید: الف موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ ۱– تولید، نصب، خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو؛ ۲ ۱ واسطه‌گری‌های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری؛ ۳ ۱ مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌ها و شرکت‌های ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح‌های مورد نیاز صنعت خودرو. ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ ۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۴ ۲ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۵ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۷ ۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ۲ ۳ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ – سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ – سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ – سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۸۲۸۹۷۹۳۱۵۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344268
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۴۶۷ , ۱۲۲ مورخ ۳/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ پ۹۷۰۹۱۴۷۵۰۶۵۱۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک