شرکت تام ایران خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101800644


شماره ثبت:
136942
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1376/10/16
آدرس:
تهران كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج 1399633614

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای میرجواد سلیمانی 608752
آقای حمید مرادی 608752
آقای محمد ابراهیمی 608752
آقای نیما مصلح 1000264
آقای علی شیخ زاده 1176635
عبدالمجید ظفرمند 1176635
محمود کمانی 1176635
آقای جلیل زرکش 1351591
آقای موسی بهروزی 1351591
کیوان خسروی 1721531
آقای کورش کیهانی زاده 1721531

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608752
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودروسهامی خاص به شماره ثبت۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ بنمایندگی علی شیخ زاده به کدملی ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ بنمایندگی حمید مرادی به کدملی ۳۳۴۰۰۵۷۴۸۶ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ بنمایندگی میرجواد سلیمانی به کدملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ بنمایندگی محمد ابراهیمی به کدملی ۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ بنمایندگی عبدالمجید ظفرمند به کدملی ۰۰۳۲۹۱۴۱۸۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ میرجواد سلیمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید ظفرمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید مرادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به جز قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای کلیه قراردادهای شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۸۸۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668675
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ علی شیخ زاده به ک م ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ به جای حمید مرادی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۸۸۹۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923940
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ محمود کمانی با کدملی ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ بجای محمد ابراهیمی بنمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو یا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۳۴۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000264
آگهی تصمیمات در شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ نیما مصلح به ک م ۰۰۵۵۱۹۷۵۰۷ به جای حمید مرادی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به ش م ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۱۹۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176635
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرجواد سلیمانی با کد ملی ۱۵۳۲۳۶۴۳۶ به نمایندگی از طرف شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید ظفرمند با کد ملی ۰۰۳۲۹۱۴۱۸۰ به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی شیخ زاده با کد ملی ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو بسمت مدیرعامل آقای محمود کمانی با کد ملی ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) سمت عضو هیئت مدیره آقای نیما مصلح با کد ملی ۰۰۵۵۱۹۷۵۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو خراسان بسمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات بجز قراردادهای شرکت، با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه قراردادهای شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۴۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179122
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی باش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایران خودرو به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت ایران خودرو خراسان به ش م ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ساپکو به شماره ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ایساکو به ش ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ایسکو به ش ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۴۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351591
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیوان خسروی ک. م ۰۰۵۱۱۸۰۰۰۶ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ش. م ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل زرکش ک. م ۱۴۶۶۰۲۱۷۱۳ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) ش م۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای موسی بهروزی ک م ۰۰۵۱۵۳۴۸۰۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) ش م ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما مصلح ک. م ۰۰۵۵۱۹۷۵۰۷ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان ش م ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی شیخ زاده ک. م ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی در سمت‌های خود ابقاء گردیدند. امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد و همچنین مکاتبات اداری و مشارکت‌های تجاری و مناقصات با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۷۵۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721531
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای کیوان خسروی ۰۰۵۱۱۸۰۰۰۶ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای جلیل زرکش ۱۴۶۶۰۲۱۷۱۳ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی شیخ زاده ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان مدیرعامل و آقای موسی بهروزی ۰۰۵۱۵۳۴۸۰۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای کورش کیهانی زاده ۰۰۴۹۸۶۴۹۴۷ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان ۱۰۳۸۰۳۱۳۸۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره در سمت‌های خود ابقا گردیدند. پ۹۳۰۹۱۵۱۸۵۱۲۷۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734135
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۲۴۲۰۹۴۹۲۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9615913
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ میر جواد سلیمانی به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید ظفرمند به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید مرادی بنمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی شیخ زاده بنمایندگی شرکت ایران خودرو و محمد ابراهیمی بنمایندگی شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بسمت اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات بجز قراردادها شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و قرارداد شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9700987
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۸۸ علی شیخ زاده به جای مجید شیخانی به نمایندگی شرکت ایران خودرو به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9981666
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ منوچهر منطقی به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر توفیق به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید مرادی به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجید شیخانی به نمایندگی شرکت ایران خودرو و محمد ابراهیمی به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520456
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ علی شیخ زاده به ک م ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ به جای حمید مرادی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691209
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۰ موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: طراحی و ساخت و تولید تجهیزات ابزار و ماشین افزار مربوط به نصب راه اندازی و تعمیر و نگهداری خطوط تولید خودرو صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حمل و. نقل ریلی تولید و توزیع و انتقال نیرو صنایع معدنی تصفیه خانه‌ها و خطوط انتقال و توزیع آب و فاضلاب عملیات ساختمانی تاسیساتی و سایر صنایع خرید و فروش صادرات و واردات انواع ماشین آلات ابزار دقیق و هر نوع تجهیزات مرتبط با خطوط تولید و قطعات یدکی در صنایع خودرو نفت گاز و پتروشیمی حمل و نقل ریلی تولید و توزیع و انتقال نیرو صنایع معدنی تصفیه خانه‌ها و خطوط انتقال و توزیع آب و فاضلاب عملیات ساختمانی و سایر صنایع سرمایه گذاری در شرکت‌ها از طریق خرید سهام تشکیل و تاسیس شرکت و یا مشارکت با اشخاص حقیقی داخلی و خارجی صدور یا ورود خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و انجام امور آموزش و تحقیقات در زمینه مختلف و مبادرت به هرگونه فعالیت برای انجام و یا تسهیل اجرای این امور استفاده بهینه از ماشین آلات و تجهیزات و امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص از طریق سرمایه گذاری و یا عقد قراردادهای پیمانکاری و یا خدمات مشاوره مهندسی در حوزه انرژی راه و ترابری حمل و نقل ریلی صنایع معدنی خودرو ارتباطات عملیات ساختمانی تاسیساتی و سایر صنایع در داخل و یا خارج از کشور خرید و فروش و صادرات و واردات انواع خودرو و قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش آنها طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی (EPC) انواع سیستم‌های مکانیکال رباتیک و تاسیسات جانبی سایت‌های عملیاتی سیستمهای روشنایی لوله کشی صنعتی و کابل‌های برق و مخابراتی کنترل سیستم فرآیند سیستم‌های اتوماسیون صنعتی سیستم‌های مانیتورینگ واسکادا سیستم‌های کنترل از راه دور نظیر انواع حسگرها و وسایل اعلام خطر و آتش نشانی ابزارهای اندازه گیری و کنترل و همچنین واردات و صادرات و خرید و فروش سیستم‌های مذکور و قطعات یدکی و ارائه خدمات مرتبط یا آنها انجام خدمات فنی و مهندسی مشاوره نظارت طراحی ساخت نصب راه اندازی خدمات پشتیبانی در زمینه پروژه‌های انفورماتیکی و فناوری اطلاعات سیستم‌های الکترونیک پیشرفته خرید و فروش سهام و اوراق بهادار انتشار اوراق قرضه و مشارکت و انجام هرنوع فعالیت مالی مبادرت به هر گونه فعالیت هایی که برای انجام مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای آن لازم است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795534
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052947
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ محمود کمانی با کدملی ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ بجای محمد ابراهیمی بنمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو یا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994087
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال ۹۴تصویب شد. سازمان حسابرسی با ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250339
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ۲۷ ماده ۵۱ اساسنامه شرکت راجع به اختیارات هیئت مدیره در تعیین امضاهای مجاز شرکت، علاوه بر امکان صدور چک تا سقف یکصد میلیون ریال از حسابهای شماره ۱۱۱۷۰۰۰۰۰۴۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه شهرک اکباتان توسط صاحبان امضای مقرر در روزنامه رسمی شرکت با امضای آقایان نادر زندی و کمال آسایش متفقا بعنوان صاحبان امضا مجاز نیز صادر گردد. پ۹۵۱۰۲۰۱۷۸۸۷۲۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه