شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101795696


شماره ثبت:
136434
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1376/9/26
آدرس:
تهران-گاندي- خيابان آفريقا- خيابان شهيد برادران پاليزواني (هفتم)- پلاك 15 1517655711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای منصور معظمی 1114464
آقای محمدمهدی مظاهری تهرانی 1114464
خداداد قبادی 1114464
آقای مجتبی حسنی سعدی 1114464
رضا فرزادی 1114464
آقای حسن سانقه 10706428
آقای اسحق حاجی زاده 10706428
عباس رفیعی 10706428
آقای مهدی باقری 13097955
ابوالقاسم آرین 13097955
آقای مصطفی ظهیر 13097955
آقای حسن وفائی 13820003
سعید کفایی خو 13820003

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 628232
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۳۲۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114387
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) به ش. م ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ بنیاد پانزده خرداد به ش. م ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت شیمیایی مدبران شیمی (سهامی خاص) به ش. م ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) به ش. م ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ پ۱۶۷۳۹۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114464
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور معظمی به ش. م ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ بنمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا بسمت رئیس هیات مدیره آقای مجتبی حسنی سعدی به ش. م ۲۹۹۲۰۹۴۰۷۲ بنمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقایان محمدمهدی مظاهری تهرانی به ش. م ۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵ بنمایندگی از بنیاد پانزده خرداد و رضا فرزادی به ش. م ۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز و خداداد قبادی به ش. م ۲۵۳۹۳۱۶۱۹۰ بنمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی بعنوان اعضای هیات مدیره. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها اوراق و اسناد مالی و یا تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای ۱ و ۴ الی ۱۸ به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۶۷۳۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196821
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسنامه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۲۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353720
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱۲۵۲۷۳۳ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید: موضوع شرکت عبارت است از: تولید و فروش انواع محصولات پلیمری شیمیائی و پتروشیمیایی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ نمایندگی‌های مجاز از داخل و خارج از کشور در ارتباط با بند ۱ واردات و صادرات هر نوع کالا مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای موجود. احداث و تشکیل هرگونه کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطرق مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خ گاندی جنوبی خ هفتم (شهید پالیزوانی) پ ۱۵ به کدپستی ۵۵۱۷۶۵۵۷۱۱ شرکت فاقد شعبه می‌باشد. شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است. سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال معادل سیصد و سی میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ سهم یک هزار ریالی بانام و ۱۰۰ درصد پرداخت شده می‌باشد. شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اعضای هیئت مدیره مطابق آخرین روزنامه رسمی بشماره ۱۹۹۲۷ مورخ ۱۲/۵/۹۲ عبارتند از: گروه توسعه انرژی تدبیر بشماره ثبت ۳۲۹۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به نمایندگی مجتبی حسنی سعدی بشماره ملی ۲۹۹۲۰۹۴۰۷۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد ۱۵ خرداد بشماره ثبت ۲۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ بنمایندگی محمدمهدی مظاهری تهرانی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز بشماره ثبت ۱۱۱۶۸ بشماره شناسه ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی رضا فرزادی بشماره ملی ۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدبران شیمی بشماره ثبت ۲۶۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ به نمایندگی خداداد قبادی بشماره ملی ۲۵۳۹۳۱۶۱۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه نفت و گاز پریشا بشماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به نمایندگی منصور معظمی بشماره ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره روزنامه اطلاعات عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۵۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541393
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۵۳۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554135
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10180149
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435994
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بنیاد پانزده خرداد شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام و شرکت ساختمانی پیام خرداد بامسئولیت محدود و شرکت نوآور سهامی خاص. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484902
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10706428
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ و بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شرکت مدبران شیمی به ش ملی۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ منصور معظمی به ش ملی۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا به سمت رئیس هیئت مدیره و اسحاق حاجی زاده به ش ملی ۰۰۵۱۲۰۶۵۲۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن سانقه به ش ملی ۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت مدیرعامل و حسین سلیمی به ش ملی ۱۲۳۹۸۷۶۸۱ به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد و عباس رفیعی به ش ملی ۰۵۳۲۷۰۵۶۴۵ به نمایندگی شرکت مدبران شیمی به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و موارد مربوط به دفاتر اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام جمعه زاده به ش ملی ۱۲۸۳۷۶۵۵۵۱ و یا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ از ماده ۴۳ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787904
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917312
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۸۳۹۸۳۶۲۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13060902
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به ش م ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به ش م ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ شرکت توسعه حفاری تدبیر به ش م ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ شرکت مهندسی ری نیرو به ش م ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ شرکت شیمیایی مدبران شیمی به ش م۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ پ۹۵۰۷۱۷۱۸۲۵۹۳۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097955
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم آرین به شماره ملی ۱۷۵۳۳۴۸۱۰۲ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای رضا فرزادی به شماره ملی۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۹۴۰۷۲ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۱۷۹۶۰۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی۱۲۶۱۹۸۰۲۴۷به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، اوراق و اسناد مالی و با تعهدآور، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۰۸۲۱۳۷۶۱۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620677
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۹۸۴۶۳۸۷۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820003
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن وفایی به شماره ملی ۱۷۵۳۱۰۰۲۸۳ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا فرزادی به شماره ملی ۲۰۹۱۹۵۵۲۹۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سعید کفایی خو به شماره ملی ۰۰۶۴۰۹۹۷۶۸ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی باقری به شماره ملی ۰۰۷۴۱۷۹۶۰۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی ظهیر به شماره ملی ۱۲۶۱۹۸۰۲۴۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۲۶۹۱۷۸۳۳۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957723
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حدود اختیارات مدیر عامل، بشرح ذیل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی با معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع فقضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ۹۶۱۲۲۸۶۹۱۹۱۵۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211352
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۲۰۶۱۲۱۱۸۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه