شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101788618


شماره ثبت:
135660
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1376/8/22
آدرس:
تهران خيابان مطهري نرسيده به چهارراه سليمان خاطر شماره 157 ( 153 جديد ) 1576638114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
منصورشمس احمدی 649353
آقای سید علی رضا عظیمی پور 940474
آقای جعفر حبیبی 1172092
آقای احمد آزمندیان 1172092
قربان دانیالی 1277416
آقای مسعود مبارک 10261285
آقای مهدی فتاحی 10477660
محمود رضاقلی 10477660
آقای رضا گودرزی 10477660
آقای حسین طاهبازتوکلی 13611083
حسنعلی قنبری ممان 13611083
آقای پرویز مقدسی 13611083
آقای محمود اصلانی شهرستانی 14104041
آقای اسداله سهرابی 14245448
آقای قایین شاهعلی 14245448
آقای سید امیرحسین هاشمی 14245448

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649353
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص بشماره بت ۱۳۵۶۶۰شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای شمس احمدی شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۷۸۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743699
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ و شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ و شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۵۶۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940474
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ بنمایندگی سید علیرضا عظیمی پور به ک م ۰۰۵۵۳۱۹۸۵۸ شرکت کارت ایران به ش م ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ بنمایندگی مهدی فتاحی به ک م ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ شرکت داده پردازی خوارزمی به ش م ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ بنمایندگی احمد آزمندیان به ش م ۱۲۶۲۷۹۶۱۱۳ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به ش م ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ بنمایندگی جعفر حبیبی شرکت پایاپای ملی به ش م ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ بنمایندگی حسین طاهباز به ک م ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ مهدی فتاحی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو احمد آزمندیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو سید علیرضا عظیمی پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات تفاهمنامه و مناقصه‌ها اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۹۷۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034977
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ به موضوع فعالیت شرکت عبارت هر نوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و یا خارج از کشور الحاق شد و عبارت هر نوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در داخل و یا خارج از کشور از موضوع فعالیت شرکت حذف شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۳۶۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171224
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۱۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172092
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. در اجرای ماده ۱۷۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعلامیه تبدیل جهت اطلاع عموم بدین شرح آگهی می‌گردد: نام شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸ موضوع شرکت: طراحی تولید و مونتاژ خرید و فروش واردات و صادرات تدارک ارائه خدمات پشتیبانی و بهره برداری از تمامی زیرساختهای شبکه‌های کامپیوتری انواع سخت افزار و تمامی تجهیزات رایانه و بانکی و دستگاه‌های جانبی رایانه‌ای تهیه تولید و پشتیبانی نرم افزار و هر نوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و یا خارج از کشور طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای خارجی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و سیستم ویژه رایانه نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند غیربانکی و غیراعتباری سیستم‌های رایانه‌ای الکتریکی امنیتی حفاظتی و سامانه مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی تولید و مونتاژ سی کی دی و اس کی دی خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و بانکی ای تی ام و پی او اس و دستگاههای جانبی سخت افزار رایانه‌ای و نظایر آنها تامین و تدارک قطعات و ملزومات مربوط ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات فوق الذکر شامل تعمیر و نگهداری نصب و راه اندازی انجام خدمات مربوط به تمامی فعالیت‌های رایانه‌ای و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت پس از اخذ مجوزهای لازم مطالعه در تمامی زمینه‌های فعالیت شرکت آموزش نصب و نگهداری تجهیزات پس از اخذ مجوزهای لازم استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ضمانت نامه بانکی و موسسات اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور تاسیس شرکت‌ها یا سرمایه گذاری در سهام در داخل و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام تمامی فعالیت‌های اقتصادی مجاز که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشردیجیتال حامل‌های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه‌های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان استاد مطهری شماره ۱۵۳ کدپستی ۱۵۷۶۶۳۸۱۱۱ می‌باشد. شرکت فعلا شعبه‌ای ندارد. مدت شرکت: از زمان تاسیس به مدت نامحدود. سرمایه شرکت: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال که تماما پرداخت شده است. تعداد سهام و نوع آن: ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی فتاحی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد آزمندیان به شماره ملی ۱۲۶۲۷۹۶۱۱۳ به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید علی رضا عظیمی پور به شماره ملی ۰۰۵۵۳۱۹۸۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حسین طاهبازتوکلی به شماره ملی ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جعفر حبیبی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۲۱۴۵۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین سهام مشاع باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند. تقسیم سود و تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق با قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. دیون شرکت: بر اساس ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ میزان دیون شرکت مبلغ ۰۷۳/۷۳۱/۷۹۸/۲۱۹ ریال می‌باشد. شرکت دیون اشخاص ثالثی را تضمین نکرده است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. پ۱۷۰۱۲۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189339
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین طاهباز توکلی به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ آقای جعفر حبیبی به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی۰۵۵۸۹۲۱۴۵۰ آقای مهدی فتاحی به نمایندگی از شرکت کارت ایران به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ آقای احمد آزمندیان به نمایندگی شرکت داده پردازی خوارزمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۲۶۲۷۹۶۱۱۳ آقای سید علی رضا عظیمی پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بهشماره ملی۰۰۵۵۳۱۹۸۵۸ تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی مراسلات تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۰۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190686
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام با شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ شرکت داده پردازی خوارزمی سهامی خاص با شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی سهامی خاص با شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ شرکت کارت ایران سهامی خاص با شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ شرکت پایاپای ملی سهامی خاص با شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ تعیین گردیدند. پ۱۷۱۰۰۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277416
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان دانیالی با کد ملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ بجای آقای سید علی رضا عظیمی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فتاحی با کد ملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به ش ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر حبیبی کد ملی ۰۵۵۸۹۲۱۴۵۰ بجای آقای احمد آزمندیان به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی به ش ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین طاهبازتوکلی با کد ملی ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به ش ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید علی رضا عظیمی پور با کد ملی ۰۰۵۵۳۱۹۸۵۸ بجای آقای جعفر حبیبی به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ به ش ملی عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۳۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548534
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای قربان دانیالی با کد ملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی فتاحی با کد ملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر حبیبی با کد ملی۰۵۵۸۹۲۱۴۵۰ به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین طاهباز توکلی با کد ملی ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای پرویز مقدسی با کد ملی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل: الف نمایندگی شرکت در برابر صاحبان س هام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب. ج تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. د تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۵۱۱۸۸۲۹۲۷۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649358
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ بنمایندگی سید علیرضا عظیمی پور به ک م ۰۰۵۵۳۱۹۸۵۸ شرکت کارت ایران به ش م ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ بنمایندگی مهدی فتاحی به ک م ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ شرکت داده پردازی خوارزمی به ش م ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ بنمایندگی احمد آزمندیان به ش م ۱۲۶۲۷۹۶۱۱۳ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به ش م ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ بنمایندگی جعفر حبیبی شرکت پایاپای ملی به ش م ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ بنمایندگی حسین طاهباز به ک م ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ مهدی فتاحی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو احمد آزمندیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو سید علیرضا عظیمی پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات تفاهمنامه و مناقصه‌ها اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032373
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۵۶۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت طراحی تولید و مونتاژ خرید و فروش واردات و صادرات تدارک ارائه خدمات پشتیبانی و بهره برداری از تمامی زیر ساختهای شبکه‌های کامپیوتری انواع سخت افزار و تمامی تجهیزات رایانه و بانکی و دستگاههای جانبی رایانه‌ای تهیه تولید و پشتیبانی نرم افزار و هرنوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز و یا خارج از کشور طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای خارجی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و سیستم‌های ویژه رایانه نظر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند غیربانکی و غیراعتباری سیستم‌های رایانه‌ای الکترونیکی امنیتی حفاظتی و سامانه مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی تولید و مونتاژ ckd و skd خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و بانکی ATM و Pos و دستگاههای جانبی سخت افزار رایانه‌ای و نظایر آنها تامین و تدارک قطعات و ملزومات مربوط ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات فوق الذکر شامل تعمیر و نگهداری نصب و راه اندازی انجام خدمات مربوط به تمامی فعالیت‌های شبکه رایانه‌ای و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت پس از اخذ مجوزهای لازم مطالعه در تمامی زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت آموزش نصب و نگهداری تجهیزات پس از اخذ مجوزهای لازم استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ضمانت نامه بانکها و موسسات اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور تاسیس شرکت در خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام تمامی فعالیت‌های اقتصادی مجاز که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با زمینه فعالیت شرکت باشد به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حامل‌های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه‌های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاد شده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10261285
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10349626
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ و شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ و شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477660
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به نمایندگی سید علیرضا عظیمی پور به کد ملی ۰۰۵۵۳۱۹۸۵۸ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ بنمایندگی محمودرضا قلی به کد ملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ به نمایندگی احمد آزمندیان به کد ملی ۱۲۶۲۷۹۶۱۱۳ شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ بنمایندگی مهدی فتاحی به کد ملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ بنمایندگی رضا گودرزی به کد ملی ۰۰۴۹۷۵۳۸۵۱ احمد آزمندیان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا قلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا عظیمی پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات و تفاهمنامه‌ها و اسناد مناقصه با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10870818
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای اداری خوارزمی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارکی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988223
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌های اداری خوارزمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۸۸ از موضوع فعالیت شرکت پرداخت الترونیکی حذف گردید و ماده مربوطه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057059
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۴۷۱۲۳۲۶۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585923
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجود نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره را به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ شرکت کارت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ شرکت بانک دی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۸۳۰۲۱۸۲۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611083
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان دانیالی با کدملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به عنوان رییس هیات مدیره آقای مهدی فتاحی با کدملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حسنعلی قنبری ممان با کدملی ۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حسین طاهباز توکلی با کدملی ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره آقای پرویز مقدسی با کدملی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، برات و قرارادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت، یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: الف - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب - تعیین میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کارکنان ج - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس د - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۶۰۶۲۵۹۲۰۴۱۱۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985883
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود اصلانی شهرستانی کد ملی ۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ جایگزین آقای پرویز مقدسی برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت، یا رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۹۳۰۹۵۲۷۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057704
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقرر گردید در راستای اجرای ماده ۴۲ اساسنامه مصوب شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در مادة ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نمایندة شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کارکنان تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس ضمنا به جهت تسهیل در پیگیری هرگونه دعاوی مطروحه حقوقی و کیفری له یا علیه شرکت، اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر پ۹۷۰۳۰۹۷۵۱۴۸۵۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104041
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرحسین هاشمی به کدملی ۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵ به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ به جای محمود اصلانی شهرستانی به کدملی ۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۱۲۹۲۰۷۸۷۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118587
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و یا امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و یا دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۷۰۴۲۳۲۵۷۶۲۰۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237950
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۰۸۵۵۷۶۵۸۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245448
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین طاهباز توکلی به کدملی ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره و قایین شاهعلی به کدملی۱۵۸۳۰۵۶۱۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اسدالله سهرابی به کدملی ۰۰۴۶۵۶۶۱۱۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و سید امیرحسین هاشمی به کدملی ۰۰۶۶۳۹۲۵۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب تعیین میزان حقوق و دستمزد وعزل و نصب کارکنان ج تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس د تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس به جهت تسهیل در پیگیری هرگونه دعاوی مطروحه حقوقی و کیفری له یا علیه شرکت، اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۷۰۷۱۴۱۰۸۸۹۸۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه