شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101788597


شماره ثبت:
135658
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1376/8/22
آدرس:
تهران خ بهشتي حد فاصل سهروردي و م تختي پ 220 1577835113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای غلامعلی کیانی 699839
آقای ابراهیم عرب زاده جمالی 925620
آقای حجت الله صیدی 1734429
محمد رضا پیشرو 1734429
آقای سید عباس آزادی 1734429
آقای علی اصغر سرائی نیا 12814845
عباس صفاکیش 12814845
آقای علی محمد بد 12814845
آقای محمدرضا سلیمیان 14242514
آقای محمد اسعدی 14242514
آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی 14242514

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 699839
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۶۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی غلامعلی کیانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به نمایندگی ابراهیم عرب زاده به کدملی۰۹۴۴۰۱۵۵۹۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰ بنمایندگی حجت اله صیدی به کدملی۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ بنمایندگی عباس صفاکیش به کدملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ بنمایندگی علی محمدبد به کدملی۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ ابراهیم عرب زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۵۷۱۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925620
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۴/۹۱ محمدرضا پیشرو با کدملی۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به جای ابراهیم عرب زاده جمالی به کدملی۰۹۴۴۰۱۵۵۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با ش. ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفا کیش به کدملی۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد با کدملی۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی کیانی با کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ و حجت اله صیدی با کدملی۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۱۸۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734429
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پیشرو کدملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله صیدی کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عباس صفاکیش کدملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس آزادی کدملی ۰۰۴۱۱۵۱۲۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد بد کدملی۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۲۴۱۵۳۱۵۶۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734430
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۲۹۷ و شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ و شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۲۴۸۶۰۴۱۷۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599509
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی غلامعلی کیانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به نمایندگی ابراهیم عرب زاده به کدملی۰۹۴۴۰۱۵۵۹۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰ بنمایندگی حجت اله صیدی به کدملی۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ بنمایندگی عباس صفاکیش به کدملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ بنمایندگی علی محمدبد به کدملی۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ ابراهیم عرب زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905675
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۴/۹۱ محمدرضا پیشرو با کدملی۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به جای ابراهیم عرب زاده جمالی به کدملی۰۹۴۴۰۱۵۵۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با ش. ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفا کیش به کدملی۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد با کدملی۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی کیانی با کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ و حجت اله صیدی با کدملی۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012780
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنانه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به نمایندگی عباس صفاکیش و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به نمایندگی حجت اله صیدی و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به نمایندگی ابراهیم عرب زاده و شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نمایندگی علی محمد بد و شرکت سرمایه گذاری غدیر به نمایندگی علیرضا بنویدی. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ ابراهیم عرب زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی محمد بد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650650
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحسابهای سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ بتصویب رسید اعضاء هیئت مدیره بشرح زیرانتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۲۰۲۳۰۶۶۰۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814845
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پیشرو به شماره ملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفا کیش به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر سرائی نیا به شماره ملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید عباس آزادی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۱۲۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد بد به شماره ملی ۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۰۴۲۷۸۱۴۹۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430036
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسینعلی چهره ساز طهرانی کدملی ۴۸۷۹۵۹۴۳۶۹ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر برای باقیمانده مدت تصدی، به جای آقای علی اصغر سرائی نیا در هیئت مدیره شرکت منصوب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر ازاعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۲۲۵۷۶۸۶۲۷۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430044
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ ا به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۶۰۲۲۵۹۰۲۱۸۶۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13915428
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره بشرح زیربه مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ پ۹۶۱۲۱۴۱۴۱۹۷۸۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242514
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی۰۴۹۰۵۳۰۹۱۵ بعنوان نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴برای باقیمانده مدت تصدی به عضویت جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا پیشرو با کدملی ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعباس آزادی با کدملی ۰۰۴۱۱۵۱۲۹۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی با کدملی ۴۸۷۹۵۹۴۳۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد اسعدی با کدملی ۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سلیمیان با کدملی ۰۴۹۰۵۳۰۹۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مطابق با مفاد ۴۱ و ۴۷ اساسنامه و سایر اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۳ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پس از تصویب هیئت مدیره. ۴ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۵ پیشنهاد ساختار سازمانی، جهت تصویب هیئت مدیره. ۶ پیش بینی بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. ۷ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۹ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات. ۱۱ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۲ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه‌ی حاضر. ۱۴ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۵ اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۶ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۷ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیئت مدیره. ۱۸ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۱۹ سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت، پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۰ معرفی نماینده جهت شرکت در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. ۲۱ اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۲۲ دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه‌ی اختیارات مدیرعامل می‌باشد. ۲۳ معرفی اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سرمایه پذیر. ۲۴ خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار و گزارش آن به هیئت مدیره. ۲۵ بررسی بودجه سالانه شرکتهای سرمایه پذیر و ارائه به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب نهایی. ۲۶ نصب و عزل کلیه ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. ۲۷ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره با اجرای آن. ۲) کلیه اعضاء هیئت مدیره اقرار می‌نمایند که سوء پیشینه کیفری ندارند و مشمول مواد ۱۱۱و ۱۲۶ قانون تجارت و اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشند. ۳) مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیئت مدیره صراحتا منع کرده باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۱۱۸۱۹۶۱۱۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه