شرکت افرانت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101786601


شماره ثبت:
135457
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1376/8/15
آدرس:
تهران شهر تهران-سهروردي شمالي-خيابان ليلا-خيابان شهيد عبداله متحيري(شاهين)-پلاك 38-طبقه دوم-واحد غربي- 1559835414

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا قاسم زاده 1040366
فریدون قاسم زاده 1097156
ویدا بیگدلی 1097156
آقای شهاب لطفعلی 9409129
امیرپاشا هوشنگ نیا 9580091
آقای مجتبی کباری 9741114
آقای رسول سرائیان 12737638
آقای سید علی فیروزآبادی 12737638
آقای محمدعلی عسگری 13148454
احمد فیاض بخش 13504992
آقای مظفر پوررنجبر 13504992
آقای سیدعباس نوربخش 13504992
ناهید خرم 13711085

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616706
آگهی تصمیمات شرکت شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۵۹۰۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710530
آگهی تغییرات شرکت افرانتسهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۴۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ علیرضا قاسم زاده به کدملی ۰۰۷۴۸۱۸۰۸۲ به جای احمد فیاض بخش به نمایندگی از شرکت توسعه مجازی سارینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ به سمت عضوهیئت مدیره و ناهید خرم به کدملی ۰۰۳۸۴۴۷۷۱۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون قاسم زاده به کدملی ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبی کباری به کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ و ویدا بیگدلی به کدملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک و سفته برات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۸۹۵۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040366
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به نمایندگی احمد فیاض بخش به ش ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به جای مجتبی کباری به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه ناهید خرم به ش ملی ۰۳۸۴۴۷۷۱۲۷ و ویدا بیگدلی به ش ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ و علیرضا قاسم زاده به ش ملی ۰۰۷۴۸۱۸۰۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و احمد فیاض بخش بسمت رئیس هیئت مدیره و فریدون قاسم زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۸۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097156
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: فریدون قاسم زاده به ک م ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد فیاض بخش به ک م ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دریا ساحل به ش م ۱۰۰۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به ک م ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ک م ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت مجازی به ش م ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ بنمایندگی علیرضا قاسم زاده به ک م ۰۰۷۴۸۱۸۰۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و ناهید خرم به ک م ۰۳۸۴۴۷۷۱۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۴۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247759
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۸۵۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247760
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد مجمع عمومی فوق العاده ۲۹/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۳۸۵۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588354
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون قاسم زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ شرکت تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ شرکت اسکان ایت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۴۴۷ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۰۴۹۵۳۶۳۳۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770710
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۹۵۷۸۹ , ۱۲۱ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۹۴۱۳۲۴۳۰۳۳ ریال بموجب گواهی شماره ۱۸۸۵ , ۱۰۴ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۳ بانک رفاه کارگران شعبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۱۰۲۰۳۳۴۵۶۶۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409129
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ به نمایندگی رسول سرائیان به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت اسکان ایت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۴۴۷ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون قاسم زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به نمایندگی سید علی فیروز آبادی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۲۳۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به نمایندگی شهاب لطفعلی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۹۳۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۶۵۳۶۹۹۷۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9580091
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۵۴۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون قاسم زاده به کد ملی۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ و ناهید خرم به کد ملی۰۳۸۴۴۷۷۱۲۷ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به نمایندگی امیرپاشا هوشنگ نیا به کد ملی ۰۴۵۲۱۳۹۰۳۱ و شرکت تجارت مجازی سارنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ به نمایندگی احمد فیاض بخش به کد ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ و شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۳۷۴ به نمایندگی نصرت اله ثنائی به کد ملی ۰۰۳۹۵۸۱۴۲۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ احمد فیاض بخش بسمت رئیس هیئت مدیره، فریدون قاسم زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741114
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به نمایندگی مجتبی کباری به ش ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ش ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ و ناهید خرم به ش ملی ۰۳۸۴۴۷۷۱۲۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و فریدون قاسم زاده به ش ملی ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و احمد فیاض بخش به ش ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903541
آگهی تصمیمات شرکت شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881357
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به نمایندگی مجتبی کباری به ش ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ش ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ و ناهید خرم به ش ملی ۰۳۸۴۴۷۷۱۲۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و فریدون قاسم زاده به ش ملی ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و احمد فیاض بخش به ش ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737638
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۰۳۱۳۱ به جای امیرپاشا هوشنگ نیا به شماره ملی ۰۴۵۲۱۳۹۰۳۱ بنمایندگی از شرکت اسکان آیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رسول سرائیان به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سید علی فیروز آبادی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۲۳۷۵ به عنوان نماینده شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای شهاب لطفعلی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۹۳۱۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۹۵۰۱۲۲۳۴۵۷۰۰۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900439
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: فریدون قاسم زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ شرکت اسکان ایت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۴۴۷ پ۹۵۰۴۲۰۱۴۳۳۸۵۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148454
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - قراردادهای شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء آقای محمدعلی عسگری به شماره ملی ۳۲۵۵۷۳۹۱۱۱ با سمت معاونت بازرگانی منفردا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات اداری فاقد تعهدات مالی و حقوقی با امضاء منفرد ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۳۸۳۱۴۱۴۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504992
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به نمایندگی از شرکت اسکان آیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۴۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سیدعلی فیروزآبادی به شماره ملی۴۷۲۳۶۶۲۳۷۵ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعباس نوربخش به شماره ملی ۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۹۸۶۰۵۸۴۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505002
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران سهروردی شمالی خیابان لیلا خیابان شهید عبداله متحیری (شاهین) پلاک ۳۸ طبقه دوم واحد غربی کدپستی ۱۵۵۹۸۳۵۴۱۴ تغییر یافت. پ۹۶۰۴۱۹۲۶۵۷۹۳۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505021
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۴/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۵ و مجوز شماره ۰۳۰ ۲۹۹۴۶۰ , ۹۶۹ مورخ ۳۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ۲۲۵۴۵۷۸۳۲۵۵ ریال بموجب گواهی شماره ۱۷/۹۶ , ۱۰۳ مورخ ۲۴/۳/۹۶ و گواهی شماره ۲۹۴/۹۵/۱۰۳۸ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ بانک سرمایه شعبه کوی نصر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۴۱۹۲۸۵۸۰۳۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552065
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به به تاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین کرد. پ۹۶۰۵۱۸۲۳۱۷۸۴۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612872
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل‌های رایانه‌ای که مصادیق فعالیت‌های آن عبارت است تهیه، تدوین و نشر نرم افزارهای آموزشی، کاربردی و عمومی. • تهیه، تدوین و نشر نرم افزارهای تلفن همراه. ارائه هر گونه خدمات ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه موضوع پروانه مستقل از فناوری از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت پر سرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن توزیع و فروش پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکه‌های اختصاصی، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد مراکز رشد و پارک فن آوری و سرمایه گذاری مخاطره پذیر (VC) شرکت‌های نوپا در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. پ۹۶۰۶۲۶۲۲۳۵۱۳۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711085
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء منفرد آقای امیرپاشا هوشنگ نیا به ک. م ۰۴۵۲۱۳۹۰۳۱ یا خانم ناهید خرم به ک. م۰۳۸۴۴۷۷۱۲۷ خارج از اعضاء همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات اداری فاقد تعهدات مالی و حقوقی با امضاء منفرد هر یک از افراد مذکور همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۱۷۸۴۳۲۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه