مهندسی و ساختمان تیو انرژی

شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101777266
تهران بلوار ميرداماد خيابان شمس تبريزي شمالي كوچه نيك رأي پلاك 8 1919913451
12
افراد
28
آگهی‌ها
134503
شماره ثبت
1376/7/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563363
آگهی تصمیمات شرکت سدید جهان صنعتسهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۰ شعبه شرکت در عسلویه کنگان خ استقلال فرعی ۱۲ درب ۲ کدپستی ۷۵۵۷۱۵۶۹۹۷ به مدیریت محمود قاسمی تودشکی به کدملی ۱۲۹۱۰۶۹۸۹۵ تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۳۳۷۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706323
آگهی تصمیمات شرکت سدید جهان صنعت (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۴۵۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۵۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711797
آگهی تصمیمات شرکت سدید جهان صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نام شرکت به مهندسی و ساختمان تیو انرژی تغییر یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و والیاله کریمی به ش م ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۱۲۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751058
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژیسهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مجید فتحی جوزدانی به ک. م ۱۰۹۱۵۰۴۴۶۶ به نمایندگی شرکت سداد ماشین به ش. م ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ به جای حسین نصرتی به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۸۵۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888961
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه نماد صنعت پارس به ش م ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ بنمایندگی مهرداد کارشناس نجف آبادی به ک م ۱۰۹۰۲۴۸۴۲۳ شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به ک م ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ بنمایندگی محمدمهدی منتظری به ک م ۴۴۳۲۶۴۱۴۹۵ شرکت فکور مغناطیس اسپادانا به ک م ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲ بنمایندگی خلیل رحمانی به ک م ۴۳۹۰۱۵۹۹۳۳ شرکت نماد صنعت سدید به ک م ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵ بنمایندگی منصور حمزه گرگانی به ک م ۰۰۳۵۰۲۴۴۶۱ شرکت سداد ماشین به ک م ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ بنمایندگی مجید فتحی جوزانی به ک م ۱۰۹۱۵۰۴۴۶۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ مهرداد کارشناس نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره، خلیل رحمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی منتظری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یایکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۳۲۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281596
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۵۴۶۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287380
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۴۶۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656442
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین سیادت خوباکدملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۶۲۳۸۷۵۸۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722380
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه نماد صنعت پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ شرکت فکور صنعت تهران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ شرکت فکور مغناطیس اسپادانا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲ شرکت نماد صنعت سدید (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵ شرکت ماشین سازی سداد ماشین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ پ۹۳۰۹۱۵۸۵۷۴۹۷۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766619
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد کارشناس نجف آبادی با کد ملی ۱۰۹۰۲۴۸۴۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت گروه نماد صنعت پارس (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای خلیل رحمانی با کد ملی ۴۳۹۰۱۵۹۹۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت فکور مغناطیس اسپادانا (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد مهدی منتظری با کد ملی ۴۴۳۲۶۴۱۴۹۵ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی فکورصنعت تهران (سهامی خاص) به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای منصور حمزهء گرکانی با کد ملی ۰۰۳۵۰۲۴۴۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت نماد صنعت سدید (سهامی خاص) به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مجید فتحی جوزدانی با کد ملی ۱۰۹۱۵۰۴۴۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت ماشین سازی سداد ماشین (سهامی خاص) به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۱۰۱۶۶۳۷۸۷۰۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10191657
آگهی تصمیمات شرکت سدید جهان صنعت سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به ش ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10338701
آگهی تغییرات شرکت سدید جهان صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۸۹ تعداد ۹۹۵/۰۴۴/۶ سهم از مجموع سهام شرکت از بانام به بی نام تبدیل گردید و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۲۰ ریال منقسم به ۹۹۵/۰۴۴/۶ سهم بی نام و ۰۰۵/۱۰۵/۱۴ سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10371912
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه نماد صنعت پارس به ش م ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ بنمایندگی مهرداد کارشناس نجف آبادی به ک م ۱۰۹۰۲۴۸۴۲۳ شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به ک م ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ بنمایندگی محمدمهدی منتظری به ک م ۴۴۳۲۶۴۱۴۹۵ شرکت فکور مغناطیس اسپادانا به ک م ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲ بنمایندگی خلیل رحمانی به ک م ۴۳۹۰۱۵۹۹۳۳ شرکت نماد صنعت سدید به ک م ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵ بنمایندگی منصور حمزه گرگانی به ک م ۰۰۳۵۰۲۴۴۶۱ شرکت سداد ماشین به ک م ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ بنمایندگی مجید فتحی جوزانی به ک م ۱۰۹۱۵۰۴۴۶۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ مهرداد کارشناس نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره، خلیل رحمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی منتظری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یایکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10717332
آگهی تصمیمات شرکت سدید جهان صنعت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: تعداد ۹۹۵/۰۴۴/۶ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت عبارتست از: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۲۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۵۰/۲۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تماما پرداخت شده میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10844124
آگهی تغییرات شرکت سدید جهان صنعت سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۴۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ تعداد ۵ سهم بی نام شرکت به بانام تبدیل گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10888816
آگهی تغییرات شرکت سدید جهان صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۰ مهرداد کارشناس نجف آبادی به کد ملی ۱۰۹۰۲۴۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت گروه نماد صنعت پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ به جای مصطفی احمدی دانش آشتیانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی منتظری به کد ملی ۴۴۳۲۶۴۱۴۹۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ به جای مهرداد کارشناس نجف آبادی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خلیل رحمانی به کد ملی ۴۳۹۰۱۵۹۹۳۳ به نمایندگی از شرکت فکور مغناطیس اسپادانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین نصرتی به کد ملی ۲۵۵۹۵۰۴۶۷۷ به نمایندگی از شرکت سداد ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و منصور حمزه گرگانی به کد ملی ۰۰۳۵۰۲۴۴۶۱ به نمایندگی از شرکت نماد صنعت سدید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048351
آگهی تغییرات شرکت سدید جهان صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۸۹ شعبه‌ای در منطقه آزاد قشم به آدرس قشم روستای سلخ مخازن سوخت رسانی قشم کدپستی ۷۹۵۴۱۳۳۷۶۲ به مدیریت آرش عباسی به کد ملی ۰۴۵۱۱۶۳۴۱۹ تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862842
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل رحمانی با کدملی ۴۳۹۰۱۵۹۹۳۳ به جای آقای مهرداد کارشناس نجف آبادی به نمایندگی از طرف شرکت گروه نماد صنعت پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای منصور حمزهء گرکانی با کدملی ۰۰۳۵۰۲۴۴۶۱ به جای آقای خلیل رحمانی به نمایندگی از طرف شرکت فکور مغناطیس اسپادانا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدرضا چکینی با کدملی ۰۰۵۶۰۳۹۸۹۱ به جای آقای محمدمهدی منتظری به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی فکورصنعت تهران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سعید ربیعی با کدملی ۰۰۴۸۸۹۵۰۲۴ به جای آقای منصور حمزهء گرکانی به نمایندگی از طرف شرکت نماد صنعت سدید (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای مجید فتحی جوزدانی با کدملی ۱۰۹۱۵۰۴۴۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت ماشین سازی سداد ماشین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۳۳۰۷۵۷۵۴۶۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037025
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ را مورد تصویب قرارداد. - موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شد. پ۹۵۰۷۰۴۳۷۶۱۵۶۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220149
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل رحمانی با کدملی ۴۳۹۰۱۵۹۹۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت گروه نماد صنعت پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای منصور حمزهء گرکانی با کدملی ۰۰۳۵۰۲۴۴۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت فکور مغناطیس اسپادانا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا چکینی با کدملی ۰۰۵۶۰۳۹۸۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی فکورصنعت تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید ربیعی با کدملی ۰۰۴۸۸۹۵۰۲۴ به نمایندگی از طرف شرکت نماد صنعت سدید با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید فتحی جوزدانی با کدملی ۱۰۹۱۵۰۴۴۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت ماشین سازی سداد ماشین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات ذیل به مدیرعامل طبق مندرجات ذیل تفویض گردید: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... وکارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده و در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت) پ۹۵۱۰۰۷۱۱۱۲۶۷۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220154
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه نماد صنعت پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ شرکت فکور صنعت تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ شرکت فکور مغناطیس اسپادانا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲ شرکت نماد صنعت سدید با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵ شرکت ماشین سازی سداد ماشین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ برای مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320444
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۴۶۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۰۳۳۴۷۷۵۱۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347625
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ و در اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۳۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. پ۹۵۱۲۲۱۷۰۶۶۹۸۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562765
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۵۴۴۷۴۵۳۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686922
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۹۷۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۹۷۸۸۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۸۰۹۳۱۵۲۹۴۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754948
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۵۰۲ , ۱۲۲ مورخه ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه از مبلغ ۴۹۷۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۶۰۹۲۱۵۶۵۶۸۶۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220303
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۶۲۶۱۸۹۱۹۰۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344309
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند: - شرکت گروه نماد صنعت پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ - شرکت فکور صنعت تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ - شرکت فکور مغناطیس اسپادانا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲ - شرکت نماد صنعت سدید با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵ - شرکت ماشین سازی سداد ماشین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۸۲۰ پ۹۷۰۹۱۴۴۵۴۵۰۶۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک