اعتباری توسعه

شرکت اعتباری توسعه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101767219
تهران آفريقا خ شهيد صانعي پ32 1111111111
0
افراد
3
آگهی‌ها
133467
شماره ثبت
1376/6/30
تاریخ تأسیس

اشخاص اعتباری توسعه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10843435
آگهی تصمیمات شرکت اعتباری توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881118
آگهی تصمیمات شرکت موسسه اعتباری توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903883
آگهی تصمیمات در شرکت اعتباری توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۸۸ شرکت تجارت و اعتبار با نمایندگی عباس مصلی نژاد جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره جایگزین علی عبدالعلی زاده گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک