شرکت سازه پویش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101754741


شماره ثبت:
132189
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1376/4/22
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، شهرك استقلال ، خيابان شهيد غلامرضا عاشري ، خيابان تعاون ، پلاك 24 ، طبقه همكف 1389716169

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیررضا رفیعی 1359183
محمد صادقیانی 1359183
میرغلامرضا مرتضوی 9418539
خانم مرجان سید محمدی فرد 9418539
آقای عباس حاتمی گزنی 9418539
حسن زاهدی 10671405
آقای فرهادعظیمی 10671405
شاهرخ رضایی امیری 10929102
حمید خادمی 10929102
احمد جانبزرگی 10929102
مرتضی روغنی‌ها 13234277
آقای مرتضی کریمی 13969858
نادر خلدی 13969858
آقای بهرام ملاحیدری ویشگائی 13969871

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649253
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به ش م ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۶۹۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739374
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ محمد صادقیانی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۰۵۴۷ به نمایندگی از شرکت افزا بین الملل به شناسه ملی ۱۲۸۵۳۰۴۹۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. امیررضا رفیعی به کد ملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۴۹۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945213
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری عظام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ به نمایندگی شاهرخ رضایی امیری به کدملی ۰۰۴۳۰۳۸۲۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پایا کلاچ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵ به نمایندگی امیررضا رفیعی به کدملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افزا بین الملل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲ به نمایندگی محمد صادقیانی به کدملی ۰۰۵۵۱۲۰۵۴۷ و شرکت فراکلون به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹ به نمایندگی احمد جانبزرگی به کدملی ۰۰۵۶۶۲۹۳۸۹ و شرکت اسنام صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰ به نمایندگی حمید خادمی به کدملی ۴۲۱۹۴۰۷۷۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۳۱۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164553
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۸۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165742
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ مصوبه هیات مدیره مورخ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی افزایش یافت درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام می‌باشد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح یافت. پ۱۶۹۸۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359183
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادقیانی به کدملی ۰۰۵۵۱۲۰۵۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای امیررضا رفیعی به کدملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و در سمت سایر اعضا هیات مدیره تغییر حاصل نگردید. پ۱۷۷۸۳۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631015
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود ویان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۰۲۶۵۹۷۳۱۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416604
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهرخ رضائی امیری به شماره ملی ۰۰۴۳۰۳۸۲۵۵ به سمت رییس هیئت مدیره آقای محمد صادقیانی به شماره ملی۰۰۵۵۱۲۰۵۴۷ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رییس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات به امضا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت به تنهایی دارای اعتبار است. پ۹۳۱۱۱۱۷۴۹۳۳۷۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418539
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای شاهرخ رضائی امیری به شماره ملی ۰۰۴۳۰۳۸۲۵۵ و آقای محمد صادقیانی به شماره ملی۰۰۵۵۱۲۰۵۴۷ و آقای احمد جانبزرگی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۲۹۳۸۹ و آقای حمید خادمی به شماره ملی۴۲۱۹۴۰۷۷۴۱ و آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای عباس حاتمی گزنی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۸۰۹۰۷ و آقای مرجان سید محمدی فردبه شماره ملی۰۰۶۱۲۷۳۶۰۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. پ۹۳۱۱۱۲۸۶۱۴۰۷۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732365
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ محمد صادقیانی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۰۵۴۷ به نمایندگی از شرکت افزا بین الملل به شناسه ملی ۱۲۸۵۳۰۴۹۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. امیررضا رفیعی به کد ملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10461079
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۱۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳/۸/۹۰ احمد جان بزرگی به کدملی۰۰۵۶۶۲۹۳۸۹ به نمایندگی از شرکت فراکلون سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹ به جای فرهاد عظیمی بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671405
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری عظام بنمایندگی شاهرخ رضائی امیری کدملی ۰۰۴۳۰۳۸۲۵۵ شرکت سرمایه گذاری افزا بین الملل بنمایندگی حسن زاهدی کدملی ۱۲۸۵۳۰۴۹۴۲ شرکت فراکلون بنمایندگی فرهاد عظیمی کدملی ۰۹۴۱۷۹۱۴۱۶ شرکت پایا کلاچ بنمایندگی امیررضا رفیعی کدملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ شرکت استام صنعت بنمایندگی حمید خادمی کدملی ۴۲۱۹۴۰۷۷۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۸۹ شاهرخ رضائی امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن زاهدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیررضا رفیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884869
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویش سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929102
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری عظام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ به نمایندگی شاهرخ رضایی امیری به کدملی ۰۰۴۳۰۳۸۲۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پایا کلاچ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵ به نمایندگی امیررضا رفیعی به کدملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افزا بین الملل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲ به نمایندگی محمد صادقیانی به کدملی ۰۰۵۵۱۲۰۵۴۷ و شرکت فراکلون به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹ به نمایندگی احمد جانبزرگی به کدملی ۰۰۵۶۶۲۹۳۸۹ و شرکت اسنام صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰ به نمایندگی حمید خادمی به کدملی ۴۲۱۹۴۰۷۷۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646349
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۱۸۴۵۱۳۵۷۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940117
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۰۶۸۱۴۲۷۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000308
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰به نمایندگی محمدرضا شفیعی به شماره ملی ۲۱۱۴۰۱۵۰۴ و امیررضا رفیعی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱و میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸ و شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲ به نمایندگی مرتضی روغنی‌ها به شماره ملی ۰۰۶۰۳۳۴۲۰۷ و شرکت پایاکلاچ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵ به نمایندگی نادرخلدی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۶۰۱۵۳ تا تاریخ ۱۵/۰۹/۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۳۱۳۶۹۱۴۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000324
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا شفیعی به شماره ملی ۲۱۱۴۰۱۵۰۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیررضا رفیعی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی روغنی‌ها به شماره ملی ۰۰۶۰۳۳۴۲۰۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و نادر خلدی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۶۰۱۵۳ به نمایندگی شرکت پایاکلاچ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هئیت مدیره و یکی دیگر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۳۱۳۸۷۸۳۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234267
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارت ((انجام آزمون و کالیبراسیون در حوزه اندازه گیری‌های ابعادی و عملکردی محصولات شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم)) اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234277
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ به نمایندگی آقای محمدرضا شفیعی به شماره ملی ۲۱۲۴۰۱۵۰۴ آقای امیررضا رفیعی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸ شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲به نمایندگی مرتضی روغنی‌ها به شماره ملی ۰۰۶۰۳۳۴۲۰۷ شرکت پایاکلاچ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵ به نمایندگی نادرخلدی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۶۰۱۵۳ پ۹۵۱۰۱۳۹۰۸۴۳۹۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234288
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شفیعی به شماره ملی ۲۱۱۴۰۱۵۰۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای امیررضا رفیعی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۲۸۲۵۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مرتضی روغنی‌ها به شماره ملی ۰۰۶۰۳۳۴۲۰۷ نماینده شرکت شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای نادر خلدی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۶۰۱۵۳ نماینده شرکت شرکت پایاکلاچ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۳۹۹۵۲۷۸۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556943
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه آرمان آروین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره عملکرد سال ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۶۰۵۲۳۸۰۷۸۰۱۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891874
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بخش مرکزی شهرتهران شهرک ۲۲بهمن خیابان آبان۶ خیابان چیتگر جنوبی طبقه سوم به کدپستی ۱۳۸۶۱۷۵۱۷۸ تغییر یافت پ۹۶۱۲۰۵۹۴۰۵۷۹۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969858
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره زیر برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادرخلدی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۶۰۱۵۳، آقای بهرام ملاحیدری ویشکائی به شماره ملی ۲۵۹۶۰۲۳۸۱۴ ۳، آقای مرتضی کریمی به شماره ملی ۰۴۹۲۱۰۵۹۲۸ ۴ و آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸ ۵ و آقای عباس حاتمی گزنی به کدملی ۰۰۶۶۲۸۰۹۰۷ پ۹۷۰۱۱۹۹۸۱۶۶۸۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969871
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر خلدی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۶۰۱۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام ملاحیدری ویشکائی به شماره ملی ۲۵۹۶۰۲۳۸۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۲۵۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مرتضی کریمی به شماره ملی ۰۴۹۲۱۰۵۹۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس حاتمی گزنی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۸۰۹۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء دو نفر از این سه نفر (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۹۳۸۷۴۸۵۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372047
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا عاشری، خیابان تعاون، پلاک ۲۴، طبقه همکف کد پستی ۱۳۸۹۷۱۶۱۶۹ تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه