شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101750182


شماره ثبت:
131722
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1376/4/4
آدرس:
تهران سعادت آباد- بلوار فرهنگ - بعد از تقاطع نيايش- پلاك 18 1998833717

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سجاد سیاح 1536243
آقای حجت الله صیدی 1536243
آقای علی دهقان منشادی 1536243
محمد ربیع زاده 1536243
آقای محمدرضا عرفانی 9662894
اصغر عارفی 9662894
آقای مهدی کرباسیان 10519533
آقای مهدی فتاحی 10519533
آقای مسعود مبارک 10816168
آقای علیرضا بلگوری 12775395

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 919223
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۹۹۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005560
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۵/۹۱ اساسنامه جدید شامل۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۲۲۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دهقان منشادی به کدملی ۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱ به نمایندگی از مؤسسه همیاری غدیر به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سجاد سیاح به کدملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد ربیع زاده به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۴۱۷ به نمایندگی از شرکت پای اپای ملی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا عرفانی به کدملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی به کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی از شرکت امید آیندگان سپهر به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده، ضمنا هیئت مدیره به آقای مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد، اوراق بهادار تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۵۲۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536246
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه همیاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸، شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲، شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹، شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸، شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۲۳۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ و پیرو مجوز به شماره ۲۷۹۵۰۰ , ۱۲۱ مورخ ۲۱/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۶۸۵۳۰۶۸۸۳۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده وسود واندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۵۴۲۲۱۵۰۰۸۶۳۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۳۹/۳۲ مورخ ۱۹/۳/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی ۳۰۴۶ و مبلغ ۷۱۶۲۰۰۲۵۹۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۲۳۰۱/۳۲ مورخ ۱۵/۵/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی ۳۰۴۶ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … … … … تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۵۲۷۸۲۵۹۷۲۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588418
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

پیرو آگهی ثبتی صادره به شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۷۶۹۹ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳، تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه شرکت، مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ صحیح است که اشتباها ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تایپ و چاپ شده است. پ۹۳۰۶۰۴۴۹۱۴۷۴۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ بتصویب رسید. موسسسه حسابرسی دایارایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۰۳۷۴۲۷۱۷۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662894
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به کدملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ به نمایندگی علی دهقانی منشادی به کدملی ۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ و شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ و شرکت پایاپای ملی به کدملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ علی دهقان منشادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده ضمنا هیئت مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه توسط هیئت مدیره تصویب و به وی تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519533
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۹/۸۹ واصل گردید: مهدی فتاحی به کد ملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ به جای غلامرضا حاجی زاده به نمایندگی از شرکت پایاپای به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ و محمد ربیع زاده به کد ملی ۴۵۷۹۵۶۳۴۱۷ به جای ابوالفضل کزازی به نمایندگی از شرکت ماشینهای اداری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸ و مهدی کرباسیان به کد ملی۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ به جای فرشاد هیبتی به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. در نتیجه قدرت اله شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کرباسیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816168
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملی۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965465
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام بشماره ثبت۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۸۸ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۳۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد بلوار فرهنگ بعد از تقاطع نیایش پلاک ۱۸ کدپستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۱۷ تغییر یافت پ۹۵۰۲۱۳۹۹۰۴۹۴۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775395
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۳۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دهقان منشادی با کدملی ۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱ به نمایندگی از موسسه همیاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا بلگوری با کدملی ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن با شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد ربیع زاده با کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۴۱۷ به نمایندگی از شرکت آرمان صادرات سپهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا عرفانی با کدملی۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به نمایندگی از شرکت کارت ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی با کدملی۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰ به نمایندگی از شرکت امید آیندگان سپهر با شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و … با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره یا آقای مرتضی داودی و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره و آقای مرتضی داودی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل خواهد بود. و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت آقای حجت اله صیدی تفویض نمود: پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه مصوب عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وبالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا اجرائیه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون ومتهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنهاو تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت. پ۹۵۰۲۱۳۱۴۰۸۰۵۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138521
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۳۸۸۲/۱۲۲مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۰۱۸۱۷۱۷۲۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703374
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۱۷۳ / ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه توسعه همیاری سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ شرکت اتیه سپهر قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۲۱۳ شرکت آرمان اندیشان رستاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷ شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۸ پ۹۶۰۸۲۰۷۹۰۹۳۴۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728505
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۹۵۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۲/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی «در داخل و خارج کشور» با هدف کسب انتفاع. پ۹۶۰۹۰۴۴۱۷۱۶۹۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه