شرکت نئو پان بیست و دو بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101731374


شماره ثبت:
129810
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1363/9/4
آدرس:
تهران-خيابان ميرعماد- كوچه سيزدهم (شهيد جنتي) پلاك 40 واحد 9 1587754531

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مجید ازگلی 12685594
آقای علی مشمولی 12685594
وسیدحمید ادیبی فر 12685594
سید مهدی حسینی دارابی 12685602
محمد ازگلی 13825135
آقای مرتضی ازگلی 13825135
آقای محمدرضا قبادی 13825135
محمد حسین ازگلی 13825197
آقای احسان ازگلی 13825197
محمد بهرامی نیا 14359222

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1018845
آگهی تصمیمات شرکت نئوپان ۲۲ بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش به ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به ش. م ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۸۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397263
آگهی تغییرات شرکت نئوپان ۲۲ بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید علی مشمولی اسبوئی کدملی (۲۰۹۰۵۵۱۹۹۲) بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مرتضی ازگلی کدملی (۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳) بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای سیدحمید ادیبی فر کدملی (۲۱۸۱۰۱۹۲۴۱) بعنوان مدیرعامل شرکت نئوپان فومنات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۹۰۸ با نمایندگی آقای سیدمهدی حسینی دارابی کدملی (۲۰۹۱۵۵۴۹۳۶) به سمت عضو هییت مدیره آقای مجید ازگلی کدملی (۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶) بعنوان عضو هیات مدیره امضا , کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهاءدار از جمله چک و سفته و برات و قراردادها به امضاء رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء و یا نایب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء , هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل و در غیاب وی به رئیس هییت مدیره و یا نائب رئیس هییت مدیره محول گردید. پ۱۷۹۸۲۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397264
آگهی تغییرات شرکت نئوپان ۲۲ بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند علی مشمولی اسبوئی با کدملی ۲۰۹۰۵۵۱۹۹۲۲ مرتضی ازگلی با کدملی ۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳۳ مجید ازگلی با کدملی ۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶۴ شرکت نئوپان فومنات سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۹۰۸ سیدحمید ادیبی فر با کدملی ۲۱۸۱۰۱۹۲۴۱ موسسه حسابرسی آبان روش تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۹۹۶۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۸۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685594
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۴ بتصویب رسید. علی مشمولی اسبوئی باکدملی۲۰۹۰۵۵۱۹۹۲ - مرتضی ازگلی باکدملی۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳ - مجید ازگلی باکدملی۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶ - شرکت نئوپان فومنات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۲۹۰۸ وسیدحمید ادیبی فر باکدملی۲۱۸۱۰۱۹۲۴۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی عامرمشاورتهران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هدف همکارباشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۱۶۰۸۳۲۲۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685602
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مشمولی اسبوئی فرزند علی اکبرکدملی (۲۰۹۰۵۵۱۹۹۲) بعنوان رئیس هیأت مدیره. مرتضی ازگلی فرزند محمد ابراهیم کدملی (۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره. سید حمید ادیبی فر فرزند سید مصطفی کدملی (۲۱۸۱۰۱۹۲۴۱) بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - شرکت نئوپان فومنات شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۲۹۰۸ با نمایندگی سید مهدی حسینی دارابی به کدملی (۲۰۹۱۵۵۴۹۳۶) بعنوان عضو هیأت مدیره. مجید ازگلی فرزند ابراهیم کدملی (۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶) بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور وبهادار ازجمله چک و سفته و برات و قراردادها به امضاء دو نفر ازاعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۹۴۱۲۱۱۸۶۴۵۶۳۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315293
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا قبادی کد ملی ۲۱۲۱۴۰۸۰۱۰ (خارج از شرکا) بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و همچنین قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات اداری و اورق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیار طرح دعوی در محاکم دادگستری بدوی و تجدیدنظر و تعقیب و پیگیری دعوی و اجرای آن و طرح هرنوع شکایت در دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و پیگیری و همچنین طرح هر نوع دعوی و شکایت در دیوان عدالت اداری بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام و همچنین پاسخ به دعاوی و شکایت مطروحه علیه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۲۰۱۲۳۸۴۶۲۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385604
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۶۹۹۲۲۷۸۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825135
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی ازگلی فرزند محمدابراهیم کدملی (۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳) بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مجید ازگلی فرزند محمد ابراهیم باکد ملی (۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶) بعنوان نائب رئیس - آقای محمدحسین ازگلی فرزند مرتضی کدملی (۰۴۵۲۵۷۶۰۹۱) بعنوان عضو هیات مدیره - آقای محمد ازگلی فرزند امیرحسین با کدملی (۰۴۵۳۴۱۵۴۰۷) بعنوان عضو هیات مدیره آقای احسان ازگلی فرزند امیرحسین باکد ملی (۰۴۵۳۳۴۳۷۸۳) بعنوان عضوهیات مدیره آقای محمدرضا قبادی فرزند عبدالحسین باکد ملی (۲۱۲۱۴۰۸۰۱۰) (خارج ازاعضاء) بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسنادو اوراق تعهدآور و بهاءدار از جمله چک وسفته وبرات و قراردادها با امضاء دو عضو از اعضاء هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - هیات مدیره طرح هرنوع دعوی وشکایت درمراجع قضائی وانتظامی وتعقیب وپیگیری پرونده‌های مطروحه واجرای احکام واخذ وجوه ایداعی ومحکوم به رابه مدیرعامل ودرغیاب وی به رئیس هیات مدیره ویانایب رئیس هیات مدیره محول نموده است. پ۹۶۱۰۳۰۹۸۹۵۵۷۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825197
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی ازگلی با کدملی (۰۴۵۱۹۳۳۷۵۳) مجید ازگلی باکدملی (۰۴۵۱۹۶۶۲۳۶) - محمدحسین ازگلی با کدملی (۰۴۵۲۵۷۶۰۹۱) آقای محمد ازگلی با کدملی (۰۴۵۳۴۱۵۴۰۷) و آقای احسان ازگلی با کدملی (۰۴۵۳۳۴۳۷۸۳) بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی هدف همکاران با شماره ثبت ۲۷۴۴۳ شناسه ملی (۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا باشماره ثبت ۲۲۰۷۱وشناسه ملی (۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۳۰۳۶۵۹۲۳۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883388
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۱۱۲۹۴۹۵۱۹۱۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200283
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان میرعماد کوچه سیزدهم (شهید جنتی) پلاک ۴۰ واحد ۹ کدپستی ۱۵۸۷۷۵۴۵۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۶۱۳۲۵۰۷۷۳۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359222
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بهرامی نیا دارای کدملی۰۰۴۲۵۱۰۰۹۰خارج از اعضاء برای باقیمانده مدت بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفراز اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه