شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101726150


شماره ثبت:
129266
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1375/12/28
آدرس:
تهران خيابان سعادت آباد، نرسيده به خروجي نيايش شرق، خيايان حق طلب (26 غربي)، پلاك 49 1997969138

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید تفضلی 646720
محمد رضا فرقدانی چهار سوقی 646720
لطیف دشت بزرگی 1158635
ابوالفضل حسن بیگی 9405276
محمد هاشم نژاد 9405276
خانم فریده شیرازی 11015118
آقای احد ایروانی تبریزی پور 13189245
آقای محسن یزدانی راد 13189245
سیدامین مرعشی 13189245
آقای محمد رضا ممتاز 13965098
آقای محمد کلانتری 14114318
امیر دانائی 14114318

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 646720
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ش م ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به نمایندگی سعید تفضلی به ک م ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به ش م ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ به نمایندگی محمدرضا فرقدانی چهارسوقی به ک م ۱۲۸۴۴۱۷۲۰۴ و شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به ش م ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ به نمایندگی محمد هاشم نژاد به ک م ۱۶۵۰۲۶۲۲۴۸ و شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به ش م ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲ به نمایندگی لطیف دشت بزرگی به ک م ۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸ و شرکت آینده سازان فولاد البرز به ش م ۱۰۱۰۴۰۴۷۳۶۱ به نمایندگی محسن یزدانی راد به ک م ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ لطیف دشت بزرگی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا قدانی چهارسوقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید تفضلی بسمت مدیرعامل تعیین گرددیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و اوراق تجارتی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۱۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739602
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانورسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه در ۱۰ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۲۲۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133697
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۲۵، شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰، شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴، شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۳۶۱. پ۱۶۸۲۴۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158635
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به نمایندگی سعید تفضلی به کدملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲ به نمایندگی لطیف دشت بزرگی به کدملی ۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ به نمایندگی ابوالفضل حسن بیگی به کدملی ۴۵۷۹۲۲۰۶۷۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ به نمایندگی محمد هاشم نژاد به کدملی ۱۶۵۰۲۶۲۲۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۳۶ به نمایندگی محسن یزدانی راد به کدملی ۲۹۹۱۵۳۱۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۴۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516746
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی ارائه گردید و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۴۱۸۸۹۱۹۷۲۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613609
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۷۸۴۴۱/۱۲۱مورخه ۱۳/۰۵/۱۳۹۳سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «توسعه معدنی وصنعتی صبا نور» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۲۳۶۲۷۳۸۳۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405276
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: الف) آقای سعید تفضلی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای ابوالفضل حسن بیکی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۲۰۶۷۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هاشم نژاد به شماره ملی ۱۶۵۰۲۶۲۲۴۸ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید امین مرعشی به شماره ملی ۴۷۲۲۴۲۴۵۷۸ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محسن یزدانی راد به شماره ملی ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰ به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۳۶۱ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند. تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۳۱۱۰۴۶۹۶۵۷۵۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806829
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۴/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و فریده شیرازی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به نمایندگی سعید تفضلی شرکت کارگزاری بورس فلزات سی ولکس کالا به نمایندگی محمد هاشم نژاد شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به نمایندگی رضا بشارتی زاده شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی به نمایندگی سید حسین فیض اردکانی شرکت ذوب آهن غرب کشور به نمایندگی محمدرضا فرقدانی چهارسوقی. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ حسین فیض اردکانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فرقدانی چهارسوقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید تفضلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۴۶۷۸۱۸۱۹۲۰۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870504
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ش م ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به نمایندگی سعید تفضلی به ک م ۰۰۴۳۸۵۱۰۱۰ و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به ش م ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ به نمایندگی محمدرضا فرقدانی چهارسوقی به ک م ۱۲۸۴۴۱۷۲۰۴ و شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به ش م ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ به نمایندگی محمد هاشم نژاد به ک م ۱۶۵۰۲۶۲۲۴۸ و شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به ش م ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲ به نمایندگی لطیف دشت بزرگی به ک م ۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸ و شرکت آینده سازان فولاد البرز به ش م ۱۰۱۰۴۰۴۷۳۶۱ به نمایندگی محسن یزدانی راد به ک م ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ لطیف دشت بزرگی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا قدانی چهارسوقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید تفضلی بسمت مدیرعامل تعیین گرددیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و اوراق تجارتی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015118
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به کدملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817597
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

بدینوسیله با بررسی سوابق و مستندات ارایه شده و به استناد مجوز شماره ۰۱۰/۲۲۵۸۵۷ , ۹۵۷ مورخ ۲۶/۰۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می‌گردد. پ۹۵۰۳۰۵۷۶۴۹۴۸۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894114
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ و تائیدیه شماره۰۲۷ ۲۲۵۸۵۷/۹۵۹مورخ ۳۰/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۳۶۴۲۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۹۳۶۴۲۲۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۹۳۶۴۲۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام تماما پرداخت گردیده از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و مبلغ ۷۹۳۱۲۲۵۰۰۰۰ریال نقدی افزایش سرمایه بموجب گواهی بانکی شماره ۳۵/۵۵۸/۵/۷۲مورخ۶/۲/۹۵ و۹۰/۵۵۸/۵/۷۲مورخ۲۶/۳/۹۵بانک صادرات ایران شعبه سهروردی شمالی پرداخت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۴۱۴۹۵۹۷۷۰۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894118
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۱۷۵/۱۲۲مورخ۲۴/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ تعیین گردید. پ۹۵۰۴۱۴۳۶۷۶۸۷۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189245
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احد ایروانی تبریزی پور با شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ از طرف شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره سید امین مرعشی با شماره ملی ۴۷۲۲۴۲۴۵۷۸ از طرف شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمدکلانتری با شماره ملی۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ از طرف شرکت تولید مواد آهن کردستان به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۹۰۴۵۰ به سمت عضو هیات مدیره امیر دانائی با شماره ملی ۰۰۳۶۲۴۷۱۴۶ از طرف شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۳۵۴ به سمت عضو هیات مدیره محسن یزدانی راد با شماره ملی ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰ از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را دقیقا همانند مصوبه قبلی به موجب بندهای شماره ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۴ ۱۵ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۹۵۰۹۲۳۶۹۳۸۳۰۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498984
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲ شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۳۵۴ شرکت تولید مواد آهن کردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۹۰۴۵۰ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۱۴۲۵۷۶۴۵۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965098
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ به نمایندگی احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲ به نمایندگی سید امین مرعشی به شماره ملی ۴۷۲۲۴۲۴۵۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به نمایندگی محمدرضا ممتاز به شماره ملی ۵۱۲۹۸۹۵۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۳۵۴ به نمایندگی امیر دانایی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۴۷۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تولید مواد آهن کردستان به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۹۰۴۵۰ به نمایندگی محمد کلانتری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۱۱۸۳۷۵۱۸۳۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084857
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۰۲۲۴ مورخ ۰۶/۰۱/۹۷ (اختیارات هیأت مدیره به موجب بندهای شماره ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید) صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۳۳۰۱۳۰۳۰۸۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114318
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کلانتری با شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ آقای احد ایروانی تبریزی پور با شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ به نمایندگی از شرکت تولید مواد آهن کردستان (سهامی خاص) با شماره شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۹۰۴۵۰ آقای محمدرضا ممتاز با شماره ملی۵۱۲۹۸۹۵۳۴۷ به نمایندگی از شرکت معدن بار صبا (سهامی خاص) با شماره شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۳۵۱۵ آقای سیدامین مرعشی با شماره ملی ۴۷۲۲۴۲۴۵۷۸ به نمایندگی از شرکت شبکه سازان کیهان (سهامی خاص) با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ آقای امیر دانائی با شماره ملی ۰۰۳۶۲۴۷۱۴۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۳۵۴ معرفی شدند که آقای احد ایروانی تبریزی پور با شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدامین مرعشی با شماره ملی ۴۷۲۲۴۲۴۵۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ممتاز با شماره ملی ۵۱۲۹۸۹۵۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر دانائی با شماره ملی ۰۰۳۶۲۴۷۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد کلانتری با شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند: تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پ۹۷۰۴۱۹۹۴۳۴۲۶۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114344
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) ۱۱۹۸۶۹ ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت شبکه سازان کیهان (سهامی خاص) ۲۸۲۵۸۱ ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ شرکت معدن بار صبا (سهامی خاص) ۲۲۹ ۱۰۸۲۰۰۱۳۵۱۵ شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) ۵۵۸۲۵ ۱۰۱۰۱۰۰۹۳۵۴ شرکت تولید مواد آهن کردستان (سهامی خاص) ۳۰۵۴۰۴ ۱۰۶۱۰۰۹۰۴۵۰ پ۹۷۰۴۱۹۶۳۳۸۷۱۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه