شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101725603


شماره ثبت:
129211
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1375/12/28
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-جهاد-ميدان جهاد-خيابان بيستون-پلاك 1-ساختمان داروگستر-طبقه زير زمين- 1431669999

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا سعیدی 613681
حسن کرجالیان چایجانی 613681
سیدمهدی موسوی 701036
آقای جواد عنایتی 701036
آقای ناصر نقدی 701036
آقای غلامرضا پروین 1707527
آقای مجید عنابی 1707527
آقای علی خلج 1707527
آقای علی باغبانیان 10905073
آقای علیرضا زهرائی 12934093
آقای حمیدرضا علیپور مشکانی 14046481
آقای جواد وردی 14046481
آقای حسین اسلامی 14046481
آقای محمد امین عادل 14046481

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613681
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ حسن کرجالیانچایجانی به کدملی ۲۶۹۰۵۸۶۹۴۰ به جای محمدرضا سلیمی به کدملی ۶۳۵۹۵۷۲۹۵۸ به نمایندگی شرکت داروپخش بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۱۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661933
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخشسهامی عام به شماره ثبت۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات نشر درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت داروپخش به ش م ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶ و شرکت کارخانجات داروپخش به ش م ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ و شرکت شیمی دارویی داروپخش به ش م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و شرکت توزیع داروپخش به ش م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۱۴۳۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701036
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶ به نمایندگی حسن کرجالیان چایخانی به کد ملی ۲۶۹۰۵۸۶۹۴۰ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ به نمایندگی علی باغبانیان به کد ملی ۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ به نمایندگی ناصر نقدی به کد ملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به نمایندگی جواد عنایتی به کد ملی ۰۳۸۰۷۶۷۵۴۶ حسن کرجالیان چایجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به غیر قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۵۴۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124333
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۸۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182163
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ و پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۰۳۹۰۰۹۰۶۰۰۱۲۹۲ مورخ ۱/۵/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ ۲۷/۳/۹۲ صحیح می‌باشد. پ۱۷۰۸۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602461
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ شرکت توزیع دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ پ۹۳۰۶۱۱۳۳۶۵۵۸۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707527
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی باغبانیان به شماره ملی ۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹ نماینده شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای سید مهدی موسوی به شماره ملی۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان غلامرضا پروین به شماره ملی ۰۶۵۳۰۰۸۶۸۶ نماینده شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و علی خلج به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۱۴۱۳ نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و مجید عنابی به شماره ملی ۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵ نماینده شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه در بندهای زیر ۱ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵و ۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۹۰۲۷۷۴۲۵۹۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837188
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو اولیه برهان داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۳۷۴ و شناسه ملی در شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده همزمان و مشترک دو شرکت مذکور در مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ و باستناد بند الف لغایت بند (و) و ماده ۱۱۱ قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ انتقال کلیه اموال و دارائیها مطالبات دوین و تعهدات به قیمت دفتری شرکت تولید مواد اولیه برهان دارو در شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش تجمیع گردید و سرمایه شرکت پس از تجمیع مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال می‌باشد و لذا ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بدین ترتیب اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی می‌باشد، تماما پرداخت شده می‌باشد. ضمنا اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10385355
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و شرکت داروپخش و شرکت کارخانجات داروپخش و شرکت شیمی دارویی داروپخش. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905073
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶ به نمایندگی حسن کرجالیان چایخانی به کد ملی ۲۶۹۰۵۸۶۹۴۰ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ به نمایندگی علی باغبانیان به کد ملی ۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ به نمایندگی ناصر نقدی به کد ملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به نمایندگی جواد عنایتی به کد ملی ۰۳۸۰۷۶۷۵۴۶ حسن کرجالیان چایجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به غیر قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11102905
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات نشر درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت داروپخش به ش م ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶ و شرکت کارخانجات داروپخش به ش م ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ و شرکت شیمی دارویی داروپخش به ش م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و شرکت توزیع داروپخش به ش م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672695
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد امین عادل با کدملی ۳۱۱۰۱۶۴۴۳۴ به جای آقای مجید عنابی با کدملی ۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵ به نمایندگی از شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدوکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۳۱۸۱۲۱۵۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12866560
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریاروش به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ و شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۳۱۲۰۴۲۶۷۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934093
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی باغبانیان به شماره ملی ۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹ به سمت عضو و رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ - آقای علیرضا زهرایی به شماره ملی ۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ - آقای علی خلج به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۱۴۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ - آقای غلامرضا پروین به شماره ملی ۰۶۵۳۰۰۸۶۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ - آقای محمدامین عادل به شماره ملی ۳۱۱۰۱۶۴۴۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ انتخاب شدند هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹۱ ۰۱ ۱۱ ۳۱ ۴۱ ۵و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۰۵۶۵۶۸۳۱۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167256
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد وردی با کدملی ۱۲۶۱۷۷۶۸۷۹ به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره بعنوان عضو هیات مدیره منصوب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۱۴۹۸۳۳۴۴۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13388751
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۲/۲۵۰۰۸۸ , ۹۵۹ مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به مبلغ۷۹۰۶۶۶۹۰۰۰ ریال به موجب گواهی شماره ۲۳۹ مورخه ۱۹/۱۲/۹۵ بانک ملت شعبه ظفر تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۱۲۷۲۵۰۲۰۲۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470118
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه داریاروش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۳۲۳۴۹۶۶۶۹۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880267
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جهاد میدان جهاد - خیابان بیستون پلاک ۱ ساختمان داروگستر - طبقه زیر زمین کدپستی ۱۴۳۱۶۶۹۹۹۹ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۲۸۶۴۹۲۱۲۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14046481
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا علیپور مشکانی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹ به سمت عضو هیات مدیره (عضو موظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ جایگزین علیرضا زهرایی برای بقیه تصدی مدت هیات مدیره. حسین اسلامی به شماره ملی ۱۴۶۳۵۶۳۷۸۷ به سمت عضو هیات مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ جایگزین غلامرضا پروین برای بقیه تصدی مدت هیات مدیره. علی باغبانیان به شماره ملی ۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹ به عنوان رئیس هیات مدیره (غیرموظف) وحمیدرضا علیپور مشکانی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف) و حسین اسلامی به شماره ملی ۱۴۶۳۵۶۳۷۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره (موظف) جواد وردی به شماره ملی ۱۲۶۱۷۷۶۸۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) و محمدامین عادل به شماره ملی ۳۱۱۰۱۶۴۴۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) برای بقیه تصدی مدت هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۳۰۲۵۷۳۴۶۹۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070279
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره حقوقی شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۱۵۹۷۸۳۵۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه