توزیع دارو پخش

شرکت توزیع دارو پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101725582
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-وليعصر-خيابان وليعصر-خيابان شهيد بابك بهرامي-پلاك 88-طبقه چهارم-واحد 1 1968643785
7
افراد
11
آگهی‌ها
129209
شماره ثبت
1375/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668570
آگهی تصمیمات شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۹۲۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳، شرکت داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴، شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۵۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054564
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شیروان دارایی به ش. م ۲۱۶۰۳۵۶۳۹۵ به نمایندگی از شرکت تولید مواداولیه داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فرهاد زرگری به ش. م ۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و حسن نوری دارای ک. م ۰۰۵۰۱۳۰۴۶۳ به نمایندگی از شرکت داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرشاد ملک وندفرد دارای ک. م ۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷ به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدامین عادل دارای ک. م ۳۱۱۰۱۶۴۴۳۴ به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به ایشان تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق و تعهدآور و بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و نیز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و برات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۵۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139263
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۱۶۸۶۵۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370495
آگهی تصمیمات در شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۸۹ هیئت مدیره علاوه بر اختیارات قبلی اختیارات جدید را نیز بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571896
آگهی تصمیمات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش شرکت کارخانجات داروپخش شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت گسترش بازرگانی داروپخش. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ شیروان دارایی به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد زرگری بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نوری بنمایندگی از شرکت داروپخش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود باقری بنمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش و فرشاد ملک وندفرد بنمایدگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911757
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ک. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ و شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳. پ۹۵۰۴۲۶۱۱۱۹۱۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167540
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان والی ش م ۰۰۸۲۶۶۴۲۷۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222216
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن کلانتری اشان به کدملی ۰۰۵۱۷۵۴۲۲۳ به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین دهدشتی به کدملی ۱۸۱۷۰۹۶۴۹۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاههای دولتی. ب. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره. ت. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جزء موضوع شرکت و مذکور در ماده ۲ اساسنامه و طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت باشد. ث. مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش وواگذاری آنها به هیئت مدیره. ج. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ح. اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هر نوع استقراض با هرمدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت. خ. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود د. استخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیراز معاونین) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. ذ. بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت. ر. تنظیم دارائی‌ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ز. افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب‌های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضا‌های مجاز س. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ش. خرید اموال و دارایی‌های ثابت و هزینه‌های سرمایه‌ای در هر مورد تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذ تایید هیئت مدیره با رعایت بودجه سالانه و آئین نامه معاملات شرکت. پ۹۵۱۰۰۸۲۹۲۸۳۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279719
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان والی بشماره ملی ۰۰۸۲۶۶۴۲۷۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بسمت عضوء هیئت مدیره و بیژن کلانتری اشان بشماره ملی ۰۰۵۱۷۵۴۲۲۳ بنمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و داود رضا شفاعت بشماره ملی ۰۵۶۹۹۰۰۴۰۹ بنمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسین دهدشتی بشماره ملی ۱۸۱۷۰۹۶۴۹۴ بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین پاکساز بشماره ملی ۱۷۵۴۷۴۶۱۲۸ بنمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ بسمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته برات و قرارداد با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف) نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاههای دولتی. ب) پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از کشور به هیات مدیره. پ) تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و همچنین تهیه مواد اولیه لوازم یدکی مواد مصرفی ومصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جزء موضوع شرکت و مذکور در ماده ۲ اساسنامه و طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت باشد ت) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آنها به هیات مدیره. ث) طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری بطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ح) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هر نوع استقراض با هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت. ج) تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب و همچنین تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. خ) استخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیر از معاونین) طبق چارت سازمانی و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی. د) بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت. ذ) تنظیم صورت دارائی‌ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ر) افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب‌های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز. ز) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. ش) خرید اموال و دارایی‌های ثابت و هزینه‌های سرمایه‌ای در هر مورد تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذ تایید هیات مدیره با رعایت بودجه سالانه و آیین نامه معاملات شرکت. ط) اجرای مصوبات هیئت مدیره. ظ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ص) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. ض) طرح‌های مربوط به فعالیت‌های شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. ق) انتشار آگهی‌های شرکت. پ۹۵۱۱۰۹۲۰۵۳۳۱۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567910
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ک. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۹۲۸۴۵۳۷۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938640
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ولیعصر - خیابان ولیعصر - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۸۸ - طبقه چهارم - واحد ۱ کدپستی ۱۹۶۸۶۴۳۷۸۵ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۲۲۳۶۵۸۲۹۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک