شرکت شیمی دارویی دارو پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101725563


شماره ثبت:
129207
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1375/12/28
آدرس:
تهران-كيلومتر 18 بزرگراه تهران كرج - خيابان داروپخش 1397116396

اشخاص

عنوان طبق آگهی
شیروان دارایی 888943
آقای محمد رضا تقیان 12032052
آقای حسن رفعتی 12032052
آقای حمیدرضا علیپور مشکانی 12032052
آقای مجید معنوی 12032052
آقای علیرضا اسدی 12032052
آقای عاصم عبداله پور 12688757

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 742157
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخشسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ و شرکت توزیع داروپخش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت انتی بیوتیکسازی ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹ شرکت شیمیایی رهآورد تامین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۵۰۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888943
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا علیپورمشکانی با ک م ۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا تقیان نجف آبادی با ک م ۴۷۲۳۵۴۸۷۹۳ بنمایندگی از شرکت توزیع داروپخش با ش م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و مجید معنوی با ک م ۰۵۳۳۱۰۷۶۳۶ بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به ش م ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ و شیروان دارائی به ک م ۲۱۶۰۳۵۶۳۹۵ بنمایندگی از شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران با ش م ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹ و فریبا قادری با ک م ۰۳۸۳۵۶۴۹۵۶ بنمایندگی از شرکت شیمیایی ره آورد تامین با ش م ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۱۴۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114569
آگهی تغییرات شرکت شیمی داروئی دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۶۵۰/۰۸۳/۹۳۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۹۷۴ مورخ ۱۱/۳/۹۲ و مبلغ ۰۰۰/۲۹۰/۵۸۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۲۵۷ مورخ ۲۸/۳/۹۲ بانک ملی شعبه کارخانه صنعتی ایران خودرو پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۷۴۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146762
آگهی تغییرات شرکت شیمی داروئی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۸۹۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600384
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ و شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ و شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت شیمیایی ره آورد تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۶۳۴۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606219
آگهی تصمیمات در شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۸۹ فریبا قادری بنمایندگی از شرکت شیمیایی راه آورد بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا علیپورمشکانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا تقیان نجف آبادی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین و مجید معنوی بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش و یعقوب حقیقت نیا بنمایندگی از شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای مدیرعامل و یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782434
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9981916
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی دارو پخش (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین، شرکت شیمیایی ره آورد تامین، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش، شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031060
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۸۹ حمیدرضا علیپورمشکانی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10363814
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ و شرکت توزیع داروپخش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت انتی بیوتیک سازی ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹ شرکت شیمیایی ره آورد تامین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650763
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی دارو پخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12032052
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا علیپور مشکانی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا تقیان نجف آبادی بشماره ملی ۴۷۲۳۵۴۸۷۹۳ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ بعنوان عضو هیات مدیره، آقای مجید معنوی بشماره ملی ۰۵۳۳۱۰۷۶۳۶ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای حسن رفعتی بشماره ملی ۱۲۲۹۲۳۴۲۷۶ به نمایندگی شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا اسدی بشماره ملی ۰۰۵۸۱۳۱۴۷۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی ره آورد تامین به ش. م ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۲۵۲۳۹۵۱۴۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688757
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عاصم عبداله پور با کدملی ۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۲۱۸۶۲۶۱۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12899021
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ - شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ - شرکت توزیع داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ - شرکت داروپخش به ش. م ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ - شرکت دارویی ره آورد تامین به ش. م ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به ش. م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۱۹۱۲۵۶۱۱۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439628
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای دکتر عاصم عبداله پور دارای کد ملی ۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آفای محمد رضا تقیان نجف آبادی دارای کد ملی شماره ۴۷۲۳۵۴۸۷۹۳ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای دکتر سید مجید معنوی دارای کد ملی شماره ۰۵۳۳۱۰۷۶۳۶ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر حسن رفعتی دارای کد ملی ۱۲۲۹۲۳۴۲۷۶ به نمایندگی شرکت هلدینگ داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر عبدالعلی رجایی بروجنی دارای کد ملی شماره ۴۶۵۰۰۸۵۴۴۶ به نمایندگی شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۲۳۱۹۵۵۲۴۴۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496943
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و ابرار برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۱۳۹۳۳۳۰۹۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564238
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ و شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۰۲۶۴ مورخه ۱۸/۰۵/۹۶ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۶۰۵۲۵۷۳۵۶۸۳۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711299
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱/۱۲/۹۵ و نیز مجوز شماره ۰۶۰ - ۳۰۰۴۰۰/۹۶۹مورخ ۱۹/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵ ریال به ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی افزایش یافت که مبلغ نقدی طی گواهی‌های بانکی شماره‌های ۱۷۶۱۲۷/۹۶/۶۰ مورخ ۱۹/۲/۹۶ و۸۷۶۰۳۴/۹۶/۶۰ مورخ ۱۱/۷/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت گردیده است و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه و پنج میلیارد ریال) است که ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماپرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۸۲۴۹۹۲۶۷۵۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078294
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل حریریان دارای کد ملی۱۵۸۰۱۲۳۴۴۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و هاشم اشنه در دارای کد ملی ۰۰۵۸۴۹۹۸۳۰ به نمایندگی از شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. سایر تصمیمات قبلی هیات مدیره به قوت خود باقی است. پ۹۷۰۳۲۷۱۴۳۲۰۰۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313356
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ شرکت کارخانجات دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ شرکت دارویی ره آورد تامین با شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ شرکت توزیع داروپخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ پ۹۷۰۸۲۳۹۶۹۱۴۹۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه