شرکت چرم مشهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101706322


شماره ثبت:
13231
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1375/10/18
آدرس:
مشهد پنج راه سناباد خيابان علوي پلاك 16 9183673135

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد حمیدی ازغدی 12679502
آقای رضا حمیدی ازغدی 12679502
خانم قدسیه بهزادیان 12679502
آقای بابک مصری 13656485
حسن نصریان 13656485
آقای فرهاد حمیدی ازغدی 13656488
خانم سپیده حمیدی ازغدی 13656488

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683211
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۳۲۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور , ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه۹۰ , آقایان فرامرز یغمایی و حمید مستشاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و موسسه حسابرسی پارس بهروش بعنوان حسابرس شرکت جهت عملکرد سال مالی۹۱ انتخاب گردید. ش۱۴۰۹۸۷۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117228
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، آقایان فرامرز یغمایی و حمید مستشاری به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و مؤسسه حسابرسی پارس بهروش بعنوان حسابرس شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب و آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد محمد حمیدی ازغدی حسن نصیریان و خانم قدسیه بهزادیان بسمت اعضای اصلی و خانم سپیده حمیدی ازغدی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۲ آقای رضا حمیدی ازغدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم والامعتمد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن نصیریان بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضاء از پنج امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۷۶۳۱۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395261
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور و نیز انتقال مانده حساب سود انباشته بحساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می‌گردد. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۱۸۰۱۳۷۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457023
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۶۲۷۵ رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574066
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۵۲۵۱۹۴۶۲۱۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311992
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۸۹ شرکت مزبور با توجه به استعفای آقای محمد حمیدی ازغدی از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای حسن نصیریان بسمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/۹۰ برگزیده شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11163019
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور، موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح شد: «تهیه پوست و مواد اولیه جهت تولید انواع چرم و البسه چرمی و سایر محصولات چرمی و توزیع و فروش و صادرات آنها صادرات و واردات ماشین آلات و مواد اولیه و لوازم و قطعات یدکی و انجام امور بازرگانی در زمینه فعالیت شرکت اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی برحسب موافقت اصولی شماره ۴۱۵۱۳ مورخ ۲۷/۹/۷۵ اداره کل صنایع استان خراسان» و ماده ۱۵ اساسنامه نیز به شرح صورتجلسه اصلاح شد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679502
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - باعنایت به فوت آقای قاسم والامعتمد (عضو اصلی هیئت مدیره)، خانم سپیده حمیدی ازغدی (عضو علی البدل هیئت مدیره) به شماره ملی۰۴۵۰۰۹۱۸۸۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۶جایگزین گردیدند. ضمنا سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر میباشد: آقای رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی ۰۹۴۰۱۷۹۶۴۴ رئیس هیئت مدیره - آقای محمد حمیدی ازغدی به شماره ملی۰۹۳۹۲۷۵۵۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم قدسیه بهزادیان به شماره ملی ۰۹۳۷۴۷۱۱۸۶ و خانم سپیده حمیدی ازغدی به شماره ملی ۰۴۵۰۰۹۱۸۸۰به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسن نصیریان به شماره ملی۱۴۶۰۷۶۰۲۷۱ به سمت عضو و منشی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور و رسمی وبانکی با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیر عامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۰۸۴۹۳۶۶۵۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331613
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای حسن نصیریان کدملی ۱۴۶۰۷۶۰۲۷۱ از سمت مدیر عاملی شرکت آقای بابک مصری کدملی ۰۴۵۲۳۱۵۳۲۸ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ انتخاب شدند ش۹۵۱۲۱۰۱۴۶۷۹۴۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656485
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا حمیدی ازغدی باکدملی ۰۹۴۰۱۷۹۶۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد حمیدی باکدملی ۰۹۳۹۲۷۵۵۰۳ نایب رئیس هیئت مدیره و بابک مصری باکدملی ۰۴۵۲۳۱۵۳۲۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) و خانم قدسیه بهزادیان به شماره ملی ۰۹۳۷۴۷۱۱۸۶ و فرهاد حمیدی ازغدی باکدملی۰۹۴۱۸۱۶۴۹۴ وحسن نصیریان باکدملی۱۴۶۰۷۶۰۲۷۱به سمت عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته و برات و چک و قرارداد‌های تعهدآور و با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر کدام با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۷۲۲۴۷۰۳۴۲۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656488
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت آقایان رضا حمیدی ازغدی باکدملی ۰۹۴۰۱۷۹۶۴۴ ومحمد حمیدی ازغدی باکدملی۰۹۳۹۲۷۵۵۰۳ وحسن نصیریان باکدملی۱۴۶۰۷۶۰۲۷۱ وفرهاد حمیدی ازغدی باکدملی۰۹۴۱۸۱۶۴۹۴ وخانم قدسیه بهزادیان باکدملی۰۹۳۷۴۷۱۱۸۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی باکدملی۰۴۵۰۰۹۱۸۸۰ به سمت عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۲۲۱۵۲۳۳۴۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656494
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای فرهاد حمیدی ازغدی باکدملی ۰۹۴۱۸۱۶۴۹۴ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۶ انتخاب شد. موسسه وانیا نیک تدبیر با شماره اقتصادی ۲۸۶۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی با شماره ثبت ۱۹۵۵۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۲۲۴۷۲۸۹۶۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257667
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ۲موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش۹۷۰۷۲۲۲۸۴۹۱۹۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه