شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101702561


شماره ثبت:
126857
تعداد بازدید:
24
تأسیس:
1375/10/2
آدرس:
خيابان شهيد خالد اسلامبولي خيابان هفتم پلاك 10 1513715511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کیومرث احمدی ده رشید 1264149
آقای روزبه پیروز 1264149
آقای مجید پورنعمت 1264149
داریوش پاک بین 10232270
میرزاعلی آیت اللهی 11090110
رحیم افتخار 11090110
محمدحسین طالقانی 11090110
مهدی قلی پورخانقاه 11090110
آقای ژوبین علاقبند 13050129
آقای رامین ربیعی 13640905
آقای حسین سلیمی 13640905
آقای رضا مرادی علی عربی 13640905
رضا محمددوست 13640905
آقای کیومرث احمدی 13640905

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 715696
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ کیومرث احمدیدهرشید به ک م ۳۷۲۳۰۳۳۳۱۷ به جای مهدی قلیپورخانقاه به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت به ش م ۱۰۱۰۰۰۹۹۹۳۰ به عنوان عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. باقی اعضاء در سمتهای باقی ماندند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۷۲۸۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264149
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای روزبه پیروز کدملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش پاک بین کدملی ۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶ به نماینگدی از شرکت سرمایه گذاری استان تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای کیومرث احمدی ده رشید کدملی ۳۷۳۲۰۷۷۳۲۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت در حال تصفیه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۹۹۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید پورنعمت با کدملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ به نمایندگی از شرکت EFGH کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۰۱۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین ربیعی با کدملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۴۷۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298419
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌ها انتخاب شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ ۲ شرکت پرشیا جاوید پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ ۳ شرکت آریا زمرد کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۹۳۳۰ ۴ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰ ۵ شرکت سرمایه گذاری استان اردیبل با شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصویب شد. پ۱۷۵۸۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362572
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۴۸/۹۷۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۸۳۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425744
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزبه پیروز با کدملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) (با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶) به سمت رئیس هیئت‎مدیره و داریوش پاک‎بین با کدملی ۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری استان اردبیل (سهامی خاص) (با شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶) به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و کیومرث احمدی‎ده‎رشید با کدملی ۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری استان بوشهر (سهامی خاص) (با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰) به سمت عضو هیئت‎مدیره و مجید پورنعمت‎رودسری با کدملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ به نمایندگی از شرکت آریا زمرد کیش (سهامی خاص) (با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۹۳۳۰) به سمت عضو هیئت‎مدیره و رامین ربیعی با کدملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) (با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یک عضو از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت‎مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۱۳۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671354
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767472
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ به شرح ذیل اتخاذ گردید: هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10232270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به نمایندگی روزبه پیروز به کد ملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵۵ و شرکت پرشیا جاوید پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به نمایندگی رامین ربیعی به کد ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ و شرکت سرمایه گذاری ای اف جی اچ کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۰۱۳۸ به نمایندگی مجید پورنعمت به کد ملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ و شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۹۹۳۰ به نمایندگی مهدی قلی پورخانقاه به کد ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ و شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ به نمایندگی داریوش پاک بین به کد ملی ۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ رامین ربیعی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پاک بین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، روزبه پیروز بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010218
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090110
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ میرزاعلی آیت اللهی به کدملی ۴۴۳۱۴۱۲۶۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و داریوش پاک بین به کدملی ۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین طالقانی به کدملی ۲۹۹۲۴۶۸۹۹۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ بسمت مدیرعامل و رحیم افتخار به کدملی ۲۲۹۵۸۵۷۵۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ و مهدی قلی پورخانقاه به کدملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۳۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672000
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۲۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ شرکت پرشیا جاوید پویا یا شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ شرکت داناتجارت آرتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت اندیشه افراز شرق ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰و شرکت آرین دوچرخ ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه داریاروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۰۳۹۰۴۴۲۹۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۵/۱۰/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۳۹ ۲۲۹۰۶۰ / ۹۴۹ مورخ ۳/۱۱/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰۰ ۱ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰ ۱ ریال منقسم به۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰ ۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود تقسیم نشده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۲۰۴۷۴۹۱۷۳۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050129
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۰۳۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۲۱۸۸/۴۱ مورخ ۱۳/۶/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ربیعی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا محمد دوست به شماره ملی ۰۰۴۹۶۹۹۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کیومرث احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره. ژوبین علاقبند به شماره ملی ۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آوراز جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یک عضو از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) شایان ذکر است در خصوص معرفی سمت‌های جدید اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل، موارد ذیل متعاقبا مورد تأیید قرار گرفت. - حدود اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. - تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت با بار مالی تا سقف یک درصد سرمایه. - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها طبق آئین نامه مصوب، همچنین تعیین معاونین شرکت و اطلاع آن به هیئت مدیره شرکت در اولین جلسه هیئت مدیره. - افتتاح حساب و استفاده از آن و مسدودی آن‌ها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و مسدودی آنها. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و درخواست اوراق تجارتی تاسقف یک درصد سرمایه شرکت. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت تا سقف یک درصد سرمایه. - واگذاری یا تخصیص هرگونه حق کسب یا پیشه و یا تجارت (سرقفلی) با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. - تقاضا و اقدام درمورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. - اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره، تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن‌ها. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه با هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که متقاضی باشد تا سقف یک درصدسرمایه شرکت - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جدل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین خواسته، به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و اختیارات تفویض شده. - تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور. - تنظیم صورت‌های مالی شرکت، هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و ارجاع آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید. - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵٪) اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت بررسی. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید. - انجام هرگونه سرمایه گذاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت حقوقی به میزان کمتر از ده درصد سرمایه ثبتی شرکت در زمان سرمایه گذاری. - خرید و فروش سهام کنترلی و مدیریتی توسط شرکت و شرکت‌های سرمایه پذیر آن و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تا سقف ده درصد سرمایه شرکت. - خرید و فروش سهام غیر کنترلی و غیر مدیریتی در بورس اوراق بهادار - پیشنهاد اخذ پذیرش شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای اقماری آنها در بورس اوراق بهادار تهران یا در شرکت شبکه مبادلات غیربورسی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - پیشنهاد خرید و فروش املاک به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - پیشنهاد انحلال شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای زیرمجموعه آنها به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکتهای زیرمجموعه آن‌ها و استفاده از حق تقدم سهام و سرمایه گذاری در شرکت‌های مذکور تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. - پیشنهاد تعیین اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه با حق توکیل به غیر و ارائه گزارش بودجه و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در مقاطع شش ماه و یکساله و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی شرکت‌های مذکور به هیئت مدیره. - تعیین پاداش عملکرد و بهره وری اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه. پ۹۵۰۷۱۱۲۱۹۵۸۲۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472300
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۸۰۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز به شماره ۵۷۵۹/۴۱ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ را بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۳۳۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۲۴۲۹۳۲۸۱۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640905
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۳۳۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ژوبین علاقبند با کدملی ۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴ به نمایندگی از پرشیا جاوید پویا (با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸) به سمت عضو هیئت مدیره رامین ربیعی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا محمد دوست به شماره ملی ۰۰۴۹۶۹۹۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کیومرث احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای رضا مرادی علی عربی با کدملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین شدند.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۶۰۷۱۲۶۳۸۵۳۳۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964062
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ومجوز۳۲۴۲۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶سازمان خصوصی سازی و ۳۰۸۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۳۳۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت پرشیا جاوید پویا بامسئولیت محدود با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت محدود با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ شرکت شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ پ۹۷۰۱۱۸۲۵۹۵۱۳۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوزهای ۳۲۹۰۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی و۳۰۸۰۲ , ۱۲۲ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) تغییر یافت. موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت: الف موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: سرمایه گذاری‌ها، واسطه‌گری‌های پولی و مالی، بازرگانی، خدمات، شرکتهای دانش بنیان، سایر واسطه‌گری‌های مالی، بیمه، بورسها و شرکتهای تامین سرمایه و بانکها با رعایت حد نصابهای قانونی نهاد ناظر ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ ۲ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۴ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۵ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۶ ۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. رئیس مجمع ناظر ناظر منشی جلسه حسین سلیمی رامین ربیعی علیرضا محرمخانی شروین شهریاری سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عد ه از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق: ۲ ۳ حمل و نقل، انبار داری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپردۀ بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ رئیس مجمع ناظر ناظر منشی جلسه حسین سلیمی رامین ربیعی علیرضا محرمخانی شروین شهریاری شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۲۰۹۳۸۸۷۱۶۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057498
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ۲ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت با بار مالی تا سقف یک درصد سرمایه. ۳ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۴ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها طبق آئین نامه مصوب، همچنین تعیین معاونین شرکت و اطلاع آن به هیئت مدیره شرکت در اولین جلسه هیئت مدیره. ۵ افتتاح حساب و استفاده از آن و مسدودی آن‌ها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و مسدودی آنها. ۶ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۷ تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و درخواست اوراق تجارتی تاسقف یک درصد سرمایه شرکت. ۸ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت تا سقف یک درصد سرمایه. ۹ واگذاری یا تخصیص هرگونه حق کسب یا پیشه و یا تجارت (سرقفلی) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ۱۰ تقاضا و اقدام درمورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ۱۱ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ۱۲ اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره، تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن‌ها. ۱۳ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. ۱۴ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه با هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که متقاضی باشد تا سقف یک درصد سرمایه شرکت ۱۵ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. ۱۶ احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ۱۷ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین خواسته، به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و اختیارات تفویض شده. ۱۸ تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور. ۱۹ تنظیم صورت‌های مالی شرکت، هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و ارجاع آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۲۰ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید. ۲۱ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵٪) اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۲۲ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت بررسی. ۲۳ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید. ۲۴ انجام هرگونه سرمایه گذاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت حقوقی به میزان کمتر از ده درصد سرمایه ثبتی شرکت در زمان سرمایه گذاری. ۲۵ خرید و فروش سهام کنترلی و مدیریتی توسط شرکت و شرکت‌های سرمایه پذیر آن و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تا سقف ده درصد سرمایه شرکت. ۲۶ خرید و فروش سهام غیر کنترلی و غیر مدیریتی در بورس اوراق بهادار ۲۷ پیشنهاد اخذ پذیرش شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای اقماری آنها در بورس اوراق بهادار تهران یا در شرکت شبکه مبادلات غیربورسی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۲۸ پیشنهاد خرید و فروش املاک به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۲۹ پیشنهاد انحلال شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای زیرمجموعه آنها به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳۰ افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکتهای زیرمجموعه آن‌ها و استفاده از حق تقدم سهام و سرمایه گذاری در شرکت‌های مذکور تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. ۳۱ تعیین اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها. ۳۲ نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه با حق توکیل به غیر و ارائه گزارش بودجه و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در مقاطع شش ماه و یکساله و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی شرکت‌های مذکور به هیئت مدیره. ۳۳ تعیین پاداش عملکرد و بهره وری اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه. پ۹۷۰۳۰۹۵۳۰۳۷۶۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه