شرکت تولیدی گاز لوله (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101701799


شماره ثبت:
126774
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1375/9/26
آدرس:
تهران خ ملاصدرا بعد از چهارراه شيرازي جنب بانك ملت شعبه ملاصدرا پ 87 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کریم مهرشاد 705363
یداله صادقی مرزناکی 705363
عبدالرحیم همایون پور 705363
آقای علی شکوری گرکانی 705363
عباس ساده حسین آبادقائینی 9936550

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 680078
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ و شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ و شرکت احداث و خودکفایی صنایع به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰ و شرکت سرمایهگذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ و شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۹۷۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705363
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عبدالرحیم همایون پور به ک م ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به نمایندگی از شرکت صنایع لاستیکی سهند به ش م ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و کریم مهرشاد به ک م ۱۲۸۴۵۵۷۵۱۰ به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به ش م ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و علی شکوری گرکانی به ک م ۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱ به نمایندگی از شرکت احداث خودکفائی صنایع شاخص به ش م ۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و عباس ساده حسین آباد قائینی به ک م ۰۹۴۰۵۰۳۵۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به ش م ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و یداله صادقی مرزناکی به ک م ۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به ش م ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۲۰ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته قراردادها و عقود با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات و نامه‌های اداری و همچنین امضاء اسناد شرکت در مناقصات تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و درخواست صدور ضمانت نامه‌های بانکی شرکت در مناقصات تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۸۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140671
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرس «آزمون پرداز» با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شرکت و موسسه حسابرسی «اصول اندیشه» با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۸۶۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749547
آگهی تصمیمات شرکت تولید گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شرکت صنایع کیمیای غرب گستر شرکت احداث و خود کفایی صنایع شاخص بانک اقتصاد نوین.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936550
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۰ علی شکوری گرکانی به کدملی۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱ بجای حسن ترابی خالدی و بنمایندگی از شرکت احداث و خودکفایی صنایع و بسمت عضو هیئت مدیره و عباس ساده حسین آبادقائینی به کدملی۰۹۴۰۵۰۳۵۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و بقیه اعضا در سمت‌های قبلی ابقاء گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022816
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ و شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ و شرکت احداث و خودکفایی صنایع به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ و شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10451164
آگهی تصمیمات شرکت تولید گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شرکت صنایع کیمیای غرب گستر شرکت احداث و خود کفایی صنایع شاخص بانک اقتصاد نوین. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10974711
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. عبدالرحیم همایون پور به نمایندگی از شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و کریم مهرشاد به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن ترابی خالدی به نمایندگی از شرکت احداث خودکفائی صنایع شاخص به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۰۱۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و عباس ساده حسین آبادقائینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و یداله صادقی مرزناکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها و عقود با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات و نامه اداری و همچنین امضا اسناد شرکت در مناقصات تا سقف بیست میلیارد ریال و درخواست صدور ضمانت‌های مالی بانکی شرکت در مناقصات تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064118
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11142671
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه