شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101701430


شماره ثبت:
126738
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1375/6/25
آدرس:
تهران-خيابان وليعصر-بالاتر از نيايش-رو به روي جام جم-كوچه طاهري پلاك 81 1966815391

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی مشرقی آرانی 696178
آقای ناصر مالکی 932976
آقای علی اکبر بهرامی 1166506
آقای سعید بالادستیان 1166506
آقای فضل اله وکیلی فرد 1166506
آقای منصور معظمی 1441907
آقای عباس فریور 10069699
احمد نصیری 10069699
علی اصغر صادقی مجرد 12889830
مصطفی خاکی 12889830
کریم بروفرد 12889830
آقای سینا مرادی نسب 12889830
آقای علی آقا بابائی 12889830
مهدی سنائی فرد 13206964
آقای مصطفی امیدقائمی 13206964
روح اله رجبی 13206964
آقای محمود صدیقی تنکابنی 13274070

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 696178
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۵۶۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932976
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی عباس فریور به کدملی۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی خدمات نفتگران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۳۶۸۷ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملی۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به نمایندگی علی اکبر بهرامی به کد ملی۴۵۶۹۳۰۸۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی فضل اله وکیلی فرد به کدملی۱۲۱۹۲۷۰۴۳۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ به نمایندگی احمد نصیری به کدملی۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکتهای سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ و خدمات حفاری صنایع نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۶۱۶۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به جای علی مشرقی آرانی به کدملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرحهای بندهای۴و۷و۹و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷و۱۹ مندرج در ماده۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۸۸۲۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166506
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید بالادستیان با شماره ملی ۳۷۸۲۲۱۸۵۹۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای منصور معظمی با شماره ملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده‌ی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای ناصر مالکی ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر بهرامی ۴۵۶۹۳۰۸۸۷۲ عضو هیئت مدیره و آقای فضل اله وکیلی فرد ۱۲۱۹۲۷۰۴۳۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کماکان تا پایان مدت تصدی در عضویت هیئت مدیره باقی خواهند ماند. پ۱۶۹۹۷۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213277
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت بر اساس نمونه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر۶۵ ماده ۲۴ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۲۲۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251850
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۱۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۴۵۴/۶۸۲/۸۵۲/۵۹ ریال بموجب گواهی شماره ۹۴۲ مورخ ۸/۷/۹۲ بانک سپه شعبه سپهبد قرنی و مبلغ ۰۰۰/۳۱۳/۵۴۵/۳۵ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹۱۷ مورخ ۶/۹/۹۲ بانک سپه شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۵۱۳۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441907
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۳۳۸۸/۱۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی خاکی با شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۳۶۷۸ به عنوان نماینده شرکت مهندسی خدمات نفتگران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۳۶۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر بهرامی به کدملی ۴۵۶۹۳۰۸۸۷۲ به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فضل اله وکیلی فرد به کدملی ۱۲۱۹۲۷۰۴۳۱ به نمایندگی شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید بالا دستیان به کدملی۳۸۷۲۲۱۸۵۹۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور معظمی به کدملی ۱۲۱۹۲۷۷۸۱۹ به نمایندگی شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۰۶۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620533
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۰۲۱۳/۱۲۱مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰را به عنوان بازرس اصلی و مو سسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره را برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب نمود: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ پ۹۳۰۶۲۵۶۷۳۳۷۷۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069699
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی عباس فریور به کدملی۰۴۵۲۰۱۱۳۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی خدمات نفتگران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۳۶۸۷ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملی۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به نمایندگی علی اکبر بهرامی به کد ملی۴۵۶۹۳۰۸۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به نمایندگی فضل اله وکیلی فرد به کدملی۱۲۱۹۲۷۰۴۳۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ به نمایندگی احمد نصیری به کدملی۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکتهای سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ و خدمات حفاری صنایع نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۶۱۶۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به جای علی مشرقی آرانی به کدملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرحهای بندهای۴و۷و۹و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷و۱۹ مندرج در ماده۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10404195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ محمدهادی ذوالانواری به نمایندگی موسسه مشاوره حقوق و تجارت بین الملل بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل حسن بیگی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد نصیری به نمایندگی شرکت بازرگانی نیک نفت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهروز کره بندبوشهری به نمایندگی از شرکت بازرگانی نفت یاب و سید محمود یاسینی به نمایندگی شرکت خدمات مهندسی ری سامان و حسین ناوک پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل با یک عضو هیئت مدیره و اسناد عادی و اداری با امضای مشترک مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۴ ۷ ۹ ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۱۷ ۱۹ از ماده ۴۸ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687441
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۵۴ / ۲۲۱۹۵۰ / ۹۴۹ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۴۱۲۱۲۸۴۴۵۶۷۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۸۳۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۳/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر صادقی مجرد با شماره ملی ۴۴۳۱۷۷۸۴۵۴ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سینا مرادی نسب با شماره ملی ۰۴۵۲۸۴۰۳۰۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خاکی با شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۳۶۷۸ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی آقابابائی با شماره ملی ۰۷۹۳۱۵۶۶۹۶ به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کریم بروفرد با شماره ملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۵۰۴۱۳۴۱۸۳۵۲۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109330
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۰۰۰ , ۱۲۲ مورخه ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۵۴۴۰۹۵۷۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۴۳۵ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی امید قائمی با شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود صدیقی تنکابنی با شماره ملی ۲۲۲۹۰۳۴۳۷۲ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سنائی فرد با شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی خاکی با شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۳۶۷۸ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی با شماره ملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۲۱ و ۲۲ مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۰۰۴۱۸۳۴۳۶۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ و پیرو آگهی صادره شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۱۶۷۹ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۵ شماره ملی آقای محمود صدیقی تنکابنی «۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲» صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۹۵۱۱۰۵۲۲۶۲۴۵۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545707
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ ومجوز ۲۳۵۴۲/ ۱۲۲ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۱۵۱۳۶۷۱۱۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193945
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ ومجوز۳۷۰۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶۳ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۱۷۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ پ۹۷۰۶۱۰۵۶۳۶۵۴۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه