نوسازی وساختمان تهران

شرکت نوسازی وساختمان تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101683349
تهران – سعادت آباد – ميدان كاج – خيابان سرو غربي – ساختمان طلائي – پلاك 23 – طبقه هفتم - 1998714456
14
افراد
17
آگهی‌ها
124884
شماره ثبت
1375/7/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649203
آگهی تغییرات در شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیاتمدیره و سیاوش جروند به کدملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ به جای رضا کامرانی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایهگذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت نایب رئیس هیاتمدیره و سعیدرضا عاصمیزواره به کدملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت عضو هیاتمدیره و محسن بهرامیارضاقدس به کدملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۳۴۶۶۳۲۱ بسمت عضو هیاتمدیره و سید محمود میریان به کدملی ۱۱۴۱۵۰۱۸۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین به جای احمد ضیایی بسمت عضو هیاتمدیره و احمد ضیایی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ خارج از اعضا هیاتمدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیاتمدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۷۰۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966472
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۵۲۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993920
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۹۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به نمایندگی اسفندیار برومند به ک م۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به ش م۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به نمایندگی سیاوش جروند به ک م۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین مسکن جوانان به ش م۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به نمایندگی سعیدرضا عاصمی زواره به ک م۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به ش م۱۰۱۰۳۴۶۶۳۲۱ به نمایندگی محسن بهرامی ارض اقدس به ک م۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به ش م۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به نمایندگی سید محمود میریان به ک م۱۱۴۱۵۰۱۸۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و یوسف صفار شاهرودی به ک م۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و ی یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۱۴۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347352
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بعنوان عضو اصلی و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ بعنوان عضو اصلی و شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بعنوان عضو اصلی و شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ بعنوان عضو اصلی و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ بعنوان عضو اصلی و شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۶۳۲۱ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۴۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347353
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیاوش جروند به شماره ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمود میریان به شماره ملی ۱۱۴۱۵۰۱۸۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره و یوسف صفارشاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با دو امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۷۴۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400323
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن همت بشماره ملی ۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذرای ساختمان نوین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۰۲۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407925
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۶۹۰۵۹۰۱۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796562
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۵۹ به نمایندگی احمد ضیایی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به نمایندگی سعیدرضا عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی ۰۰۷۵۵۱۵۱۳۱ شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۶۳۲۱ به نمایندگی محسن بهرامی ارض اقدس به کدملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۰ اصغر عارفی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر خرمی شریف به کدملی ۰۴۲۰۱۲۶۱۰۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825537
آگهی تغییرات در شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۴۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: احمد ضیائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد صدرهاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به سمت عضو هیئت مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به نمایندگی از شرکت سیمان و آهک همدان به سمت عضو هیئت مدیره و سعیدرضا عاصمی زواره به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به سمت عضو هیئت مدیره جمشید تقی زاده خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قرارداد با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894213
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516495
آگهی تغییرات در شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سیاوش جروند به کدملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ به جای رضا کامرانی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سعیدرضا عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت عضو هیات مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به کدملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۳۴۶۶۳۲۱ بسمت عضو هیات مدیره و سید محمود میریان به کدملی ۱۱۴۱۵۰۱۸۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به جای احمد ضیایی بسمت عضو هیات مدیره و احمد ضیایی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ خارج از اعضا هیات مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705106
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام بشماره ثبت۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۸/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130335
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعیدرضا عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ عنوان عضو هیئت مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به کدملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به نمایندگی از شرکت سیمان و آهک همدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۸۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مسعود صفاخواه به کدملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و علی اصغر خرمی شریف به کدملی ۰۴۲۰۱۲۶۱۰۴ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240450
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۵۱۰۱۵۴۷۳۸۷۶۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358746
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار برومند شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیاوش جروند به شماره ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسن همت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۶۳۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه نیز به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان با رعایت آئین نامه‌های مصوب پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیئت مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسیدمیسر نباشد به هیئت مدیره گزارش خواهد شد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا مرتبط با امور مصوب هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد بود، تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات مربوط. نمایندگی شرکت به عنوان مجمع در خصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر) و اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیئت مدیره شرکتهای یاد شده و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیئت مدیره. پ۹۵۱۲۲۵۸۳۶۴۴۵۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839020
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ و شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ بعنوان عضوء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۶۱۱۰۷۸۴۹۷۷۵۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883010
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای سیاوش جروند به شماره ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.. آقای محمد حسن همت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۳۸۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای سید حامد زعفرانچی به شماره ملی ۰۰۶۱۸۰۹۵۹۴ به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی ۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل، به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره، پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان با رعایت آئین نامه‌های مصوب، پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیات مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیات مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسید میسر نباشد به هیات مدیره گزارش خواهد شد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا مرتبط با امور مصوب هیات مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیات مدیره مجاز خواهد بود، تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات مربوط. اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر). پ۹۶۱۱۲۹۱۶۴۷۸۴۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک